Advertisement

Advances in Smart Vehicular Technology, Transportation, Communication and Applications

Proceeding of the Second International Conference on Smart Vehicular Technology, Transportation, Communication and Applications, October 25-28, 2018 Mount Emei, China, Part 1

 • Shaoquan Ni
 • Tsu-Yang Wu
 • Tang-Hsien Chang
 • Jeng-Shyang Pan
 • Lakhmi C. Jain
Conference proceedings VTCA 2018

Part of the Smart Innovation, Systems and Technologies book series (SIST, volume 129)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xv
 2. Intelligent Transportation Systems

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Feng Xue, Chuan-Lei He, Zong-Sheng Sun, Xiao Yu
   Pages 48-58
  3. Yi-Fan Yu, Jian-Nan Mao, Lan Liu, Xue-Jiao Xie
   Pages 96-105
  4. Yuhua Yang, Shaoquan Ni, Minghui Wang, Guangyuan Zhang
   Pages 124-132
  5. Xuan-Can Vuong, Rui-Fang Mou, Hoang-Son Nguyen, Trong-Thuat Vu
   Pages 133-139
  6. Changan Xu, Shaoquan Ni, Shengdong Li, Dingjun Chen
   Pages 140-147
  7. Zhiqiang Tian, Zhenbo Yang, Tianyi Sheng, Rui Zhang
   Pages 156-163
  8. Xiaoyuan Lv, Bowen Tian, Xiuyun Guo, Ying Wu, Huilin Huang
   Pages 164-170
  9. Lyu Miaomiao, Ni Shaoquan, Jing Huiying, Geng Jingchun
   Pages 177-184
  10. Hai Zhang, Shaoquan Ni, Changan Xu, Yanqu Cui, Xueting Li
   Pages 193-200
  11. Di Wen, Junjie Li, Feifei Wei
   Pages 208-215
  12. Tao Chen, Jie-ru Zhang, Hong-xia Lv, Jin-shan Pan
   Pages 234-241
  13. Xiaowei Liu, Hongxia Lv, Bin Liu, Liang Xie, Jingchun Deng
   Pages 250-258
  14. Shan Huang, Jie Zhang, Hui Zhang, Changyu Liao
   Pages 259-267
  15. Qiangfeng Zhang, Shaoquan Ni, Dong Chen, Wentao Li
   Pages 268-279
  16. Qiangfeng Zhang, Shaoquan Ni, Gaoyong Huang, Wentao Li
   Pages 280-297
  17. Tingting Wu, Shuming Huang, Shaoquan Ni, Rong Kuang
   Pages 298-304
  18. Guobao Du, Xuepeng Zhang, Shaoquan Ni
   Pages 312-318
  19. Rong Kuang, Wenxian Wang, Tingting Wu
   Pages 319-326
  20. Zhou Xia, Zhang Peng, Lv Hongxia, Ni Shaoquan
   Pages 327-334
 3. Smart Vehicular Technology

  1. Front Matter
   Pages 343-343
  2. Pingjun Zhang, Yang Liu, Yufeng Ji, Xiaohong Wang
   Pages 345-352
  3. Hao Huang, Lan Liu, Yi-Han Wang, Jian-Nan Mao
   Pages 353-359
  4. Liping Yang, Yingjie Liu, Bo Zhang, Hongbo Liu
   Pages 378-385
  5. Jinqing Yang, Wei Wang, Zhongyuan Cao, Zhaobin Deng, Wencai Weng, Shigang Feng et al.
   Pages 394-401

Other volumes

 1. Proceeding of the Second International Conference on Smart Vehicular Technology, Transportation, Communication and Applications, October 25-28, 2018 Mount Emei, China, Part 2
 2. Advances in Smart Vehicular Technology, Transportation, Communication and Applications
  Proceeding of the Second International Conference on Smart Vehicular Technology, Transportation, Communication and Applications, October 25-28, 2018 Mount Emei, China, Part 1

About these proceedings

Introduction

This book highlights papers presented at the Second International Conference on Smart Vehicular Technology, Transportation, Communication and Applications (VTCA 2018), which was held at Mount Emei, Sichuan Province, China from 25 to 28 October 2018. The conference was co-sponsored by Springer, Southwest Jiaotong University, Fujian University of Technology, Chang’an University, Shandong University of Science and Technology, Fujian Provincial Key Lab of Big Data Mining and Applications, and the National Demonstration Center for Experimental Electronic Information and Electrical Technology Education (Fujian University of Technology). The conference was intended as an international forum for researchers and professionals engaged in all areas of smart vehicular technology, vehicular transportation, vehicular communication, and applications.

Keywords

Smart Vehicular Technology Smart Transportation Smart Vehicular Communication VTCA 2018 VTCA

Editors and affiliations

 • Shaoquan Ni
  • 1
 • Tsu-Yang Wu
  • 2
 • Tang-Hsien Chang
  • 3
 • Jeng-Shyang Pan
  • 4
 • Lakhmi C. Jain
  • 5
 1. 1.School of Transportation and LogisticsSouthwest Jiaotong UniversityChengduChina
 2. 2.College of Information Science and EngineeringFujian University of TechnologyFuzhouChina
 3. 3.School of TransportationFujian University of TechnologyFuzhouChina
 4. 4.College of Information Science and EngineeringFujian University of TechnologyFuzhouChina
 5. 5.University of Technology SydneySydneyAustralia

Bibliographic information