Advertisement

Surface Engineering and Applied Electrochemistry

, Volume 53, Issue 6, pp 592–596 | Cite as

Electric discharge in the process for recovering the wastes of printed circuit boards

 • A. R. RizunEmail author
 • T. D. Denisyuk
 • A. O. Domershchikova
Article
 • 25 Downloads

Abstract

This paper proposes a new process to separate components at the recovery of waste printed circuit boards and probably other waste of electronic equipment production.

Keywords

electric discharge electrode system printed circuit boards recovery 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Loleit, S.I. and Strizhko, L.S., Izvlechenie blagorodnykh metallov iz elektronnogo loma (Extraction of Noble Metals from Electronic Scrap), Moscow: Ruda i Metally, 2009.Google Scholar
 2. 2.
  Pererabotka vtorichnogo syr’ya, soderzhashchego dragotsennye metally (Recycling of Processed Raw Materials Containing Precious Metals), Karpov, Yu.A., Ed., Moscow: Goskomdragmet, 1996.Google Scholar
 3. 3.
  Medvedev, A.M. and Arsen’ev, S.M., Kompon. Tekhnol., 2008, no. 10, pp. 153–159.Google Scholar
 4. 4.
  Chernyuk, O.V., Shulyak, T.I., Kozlovskii, K.P., and Plastovets, A.V., Metall. Gornorudn. Prom-st, 2008, no. 4, pp. 62–64.Google Scholar
 5. 5.
  Getmanov, V.V. and Kablukov, V.I., Electrolytic processing of computer equipment wastes containing precious metals, Mezhdunarodnyi nauchno-prakticheskii seminar “Ekologicheskie problemy sovremennosti” (Int. Sci.-Pract. Workshop “Modern Environmental Problems”), Maikop, 2009.Google Scholar
 6. 6.
  Samsonov, A.I., Kozlovskii, K.P., and Plastovets, A.V., in Metalurgiya (Metallurgy), Zaporozh’e: Zaporozh. Gos. Inzh. Akad., 2004, no. 9, pp. 56–59.Google Scholar
 7. 7.
  Lokshin, E.P., Voronchuk, S.I., Kuz’mich, O.V., and Kovalevskii, V.P., Tsvetn. Met., 2010, no. 9, pp. 67–69.Google Scholar
 8. 8.
  Kozlovskii, K.P., Plastovets, A.V., and Shulyak, A.V., Metall. Gornorudn. Prom-st, 2003, no. 4, pp. 74–75.Google Scholar
 9. 9.
  Williams, D.P. and Drekc, P., Recovery of precious metals from electronic scrap, Proc. 6th Int. Precious Metals Conf., Newport Beach, June 1982, Toronto: Pergamon, 1983, pp. 555–565.Google Scholar
 10. 10.
  Shevchenko, V.I., Krivashina, E.S., Osipov, V.I., et al., Pererabotka otkhodov produktsii radioelektronnykh i elektrotekhnicheskikh otraslei v SSSR i za rubezhom (Waste Recycling of Radio-Electronic and Electrical Industries in the Soviet Union and Abroad), Moscow: Radio i Svyaz’, 1990.Google Scholar
 11. 11.
  Bredikhin, V.N., Kozhanov, V.A., Manyak, N.A., and Kushnerov, A.Yu., Blagorodnye metally (Noble Metals), Donetsk: Donetsk. Nats. Tekh. Univ., 2009.Google Scholar
 12. 12.
  Rizun, A.R. and Tsurkin, V.N., Elektron. Obrab. Mater., 2002, no. 1, pp. 83–85.Google Scholar
 13. 13.
  Krivitskii, E.V., Dinamika elektrovzryva v zhidkosti (Dynamics of Electric Explosion in a Liquid), Kiev: Naukova Dumka, 1986.Google Scholar
 14. 14.
  Lysenko, M.P., Sostav i fiziko-mekhanicheskie svoistva gruntov (Composition and Physical-Mechanical Properties of Soils), Moscow: Nedra, 1980.Google Scholar

Copyright information

© Allerton Press, Inc. 2017

Authors and Affiliations

 • A. R. Rizun
  • 1
  Email author
 • T. D. Denisyuk
  • 1
 • A. O. Domershchikova
  • 1
 1. 1.Institute of Pulse Processes and TechnologiesNational Academy of Sciences of UkraineNikolaevUkraine

Personalised recommendations