Insecticides based on insect chitin synthesis inhibitors

Abstract

The following benzoylurea chitin synthesis inhibitors—diflubenzuron used in Dimilin and Gerold formulations, lufenuron registered as Match, and a Lufox combined insecticide based on two active ingredients, lufenuron and fenoxycarb (juvenoid)—have been tested. The effectiveness of the Dimilin insecticide in regulating the codling moth (Cydia pomonella L.) population was assessed in Tambov oblast, Rostov-on-Don oblast, and Krasnodar krai in 2010–2011. Reduction of damage in the harvested fruit at the maximum application rate comprised 90–100% in all the regions. The biological effectiveness of the Gerold preparation in regulating the complex population consisted of leafrollers and currant bud moths (Incurvaria capitella Cl.) and comprised 85–87% in the Tambov oblast and reached 100% in the Orel and Leningradskaya oblasts (2012–2014). The field tests to assess the biological effectiveness of the Match insecticide in regulating the population of cotton worm (Heliothis armigera Hb) in Krasnodar krai and Astrakhan oblast proved that the preparation was capable to reduce the number of the cotton worm larvae on tomato plants (up to 99.0%). The Lufox combined insecticide effectively reduced the larval population of codling moth and, hence, the damage of apple fruit in Krasnodar krai and Rostov-on-Don oblast (up to 96.8%). The tested plant protection products are recommended for use in the ecologized systems.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

References

 1. 1.

  Burov, V.N. and Sazonov, A.P., Biologicheski aktivnye veshchestva v zashchite rastenii (Biologically Active Substances in Plant Protection), Moscow: Agropromizdat, 1987.

  Google Scholar 

 2. 2.

  Sokolov, M.S., Monastyrskii, O.A., and Pikushova, E.A., Ekologizatsiya zashchity rastenii (Ecologization of Plant Protection), Pushchino: ONTI PNTs RA, 1994.

  Google Scholar 

 3. 3.

  Burov, V.N. and Novozhilov, K.V., Semiochemics in the protection of plants from agricultural pests, Tr. Russ. Entomol. O-va., 2001, vol. 72, pp. 3–15.

  Google Scholar 

 4. 4.

  Nadykta, V.D., The role of biological plant protection in the management of phytosanitary rehabilitation of biocenoses, in Biologicheskaya zashchita rastenii— osnova stabilizatsii agroekosistem (Biological Protection of Plants is the Basis for Stabilization of Agroecosystems), Krasnodar, 2008, vol. 5, pp. 52–56.

  Google Scholar 

 5. 5.

  Lakhvich, F., Biorational pesticides, Nauka Innovatsii, 2011, no.3.

 6. 6.

  The Pesticide Manual, BCPC, 2012.

 7. 7.

  Stepanycheva, E.A., Selitskaya, O.G., Burov, V.N., Shamshev, I.V., Shchenikova, A.V., and Chermenskaya, T.D., Prospects for the joint application of semiochemics, juvenoids, and entomophages to protect closed soil cultures from Californian thrips, in Biologicheskaya zashchita rastenii—osnova stabilizatsii agroekosistem (Biological Plant Protection is the Basis for Stabilizing Agroecosystems), Krasnodar, 2004, vol. 3, pp. 156–157.

  Google Scholar 

 8. 8.

  Odinokov, V.N., Burov, V.N., Kukovinets, O.S., et al., Semiokhemiki v zashchite zerna i produktov ego pererabotki ot vrednykh nasekomykh (Semiochemics in the protection of grains and products of its processing from harmful insects), Ufa: Gilem, 2005, pp. 51–123.

  Google Scholar 

 9. 9.

  Gosudarstvennyi katalog pestitsidov i agrokhimikatov, razreshennykh dlya primeneniya na territorii Rossiiskoi Federatsii (State Catalog of Pesticides and Agrochemicals Allowed for Use on the Territory of the Russian Federation), Moscow, 2016.

 10. 10.

  Sukhoruchenko, G.I., Burkova, L.A., Dolzhenko, V.I., and Dolzhenko, T.V., Ecotoxicological characteristics of the assortment of means for controlling apple-tree pests, Inf. Byull. VPRS MOBB, 2007, no. 38, pp. 222–226.

  Google Scholar 

 11. 11.

  Dolzhenko, T.V., Biorational means of plant protection, Izv. S.-Peterb. Gos. Agrar. Univ., 2011, no. 23, pp. 104–109.

  Google Scholar 

 12. 12.

  Metodicheskie ukazaniya po registratsionnym ispytaniyam insektitsidov, akaritsidov, mollyuskotsidov i rodentitsidov v sel’skom khozyaistve (Methodical Instructions on Registration Tests of Insecticides, Acaricides, Molluscicides, and Rodenticides in Agriculture), St. Petersburg, 2009.

 13. 13.

  Ryabchinskaya, T.A. and Kharchenko, G.L., Ekologizatsiya zashchity yabloni ot vrednykh organizmov (Ecologization of Apple Tree Protection from Harmful Organisms), Moscow: Rosinformagrotekh, 2006.

  Google Scholar 

 14. 14.

  Cherkezova, S.R., Evaluation of bioinsecticides as agents of plant biological protection against pests in the apple tree gardens of intensive type, Problemy zashchity rastenii v usloviyakh sovremennogo sel’skokhozyaistvennogo proizvodstva. Materialy nauchnoi konferentsii (Problems of Plant Protection under Conditions of Modern Agricultural Production. Proc. Sci. Conf.), St. Petersburg, 2009, pp. 162–164.

  Google Scholar 

 15. 15.

  Muslekh, M., Syrbu, V.M., Shlyakhtich, V.A., and Kristman, D.M., Efficiency of inhibitors of chitin synthesis in combating apple fescue, Zashchita rastenii i ekologicheskaya ustoichivost' agrobiotsenozov. Mat. Mezhd. nauch. konf. (Plant Protection and Ecological Stability of Agrobiocenoses), Almaty, 2014, pp. 82–84.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to V. I. Dolzhenko.

Additional information

Original Russian Text © V.I. Dolzhenko, T.V. Dolzhenko, 2017, published in Rossiiskaya Sel’skokhozyaistvennaya Nauka, 2017, No. 2, pp. 29–33.

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Dolzhenko, V.I., Dolzhenko, T.V. Insecticides based on insect chitin synthesis inhibitors. Russ. Agricult. Sci. 43, 238–243 (2017). https://doi.org/10.3103/S1068367417030065

Download citation

Keywords

 • insecticides
 • chitin synthesis inhibitors
 • diflubenzuron
 • lufenuron
 • biological effectivness
 • phytophages