Advertisement

Moscow University Chemistry Bulletin

, Volume 71, Issue 5–6, pp 329–335 | Cite as

Physicochemical analysis of a kerogen rock (oil shale)

 • A. V. Tarakanova
 • Yu. S. Kardasheva
 • I. V. Isichenko
 • A. V. Anisimov
 • A. L. Maksimov
 • E. A. Karakhanov
Article
 • 29 Downloads

Abstract

A composition of a kerogen was studied with the use of chemical, physical, and spectral (IR, NMR, XRD, XPS, and ESR) methods. A yield and main characteristics of kerogen were found.

Keywords

oil shale physicochemical analysis chemical physical and spectral methods 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Bogorodskaya, L.I., Kontorovich, A.E., and Larichev, A.I., Kerogen. Metody izucheniya, geokhimicheskaya interpretatsiya (Kerogen: Methods of Study and Geochemical Interpretation), Novosibirsk: Geo, 2005.Google Scholar
 2. 2.
  Metodicheskie rekomendatsii po ratsional’nomu kompleksu khimicheskikh metodov issledovaniya nerastvorimogo organicheskogo veshchestva (Guidelines on the Rational Complex of Chemical Methods for Investigation of Insoluble Organic Matter), Bogorodskaya, L.I. and Kontorovich, A.E., Eds., Novosibirsk, 1986.Google Scholar
 3. 3.
  Metodicheskoe rukovodstvo po liminestsentno-bituminologicheskim i spectral’nym metodam issledovaniya organicheskogo veshchestva porod i neftei (Guidelines on the Luminescence-Bituminological and Spectral Methods of Investigation of the Organic Matter of Rocks and Oils), Moscow, 1979.Google Scholar
 4. 4.
  Metody kolichestvennogo organicheskogo elementnogo mikroanaliza (Methods of Quantitative Organic Elemental Microanalysis), Gel’man, N.E., Ed., Moscow: Khimiya, 1987.Google Scholar
 5. 5.
  Wendlandt, W.W., Thermal Method of Analysis, New York: Wiley, 1974, 2nd ed.Google Scholar
 6. 6.
  Tarasevich, B.N., IK-spektry osnovnyh klassov organicheskih soedinenii (IR Spectra of the Major Classes of Organic Compounds), Moscow: Mosk. Gos. Univ., 2012.Google Scholar
 7. 7.
  Wertz, J. and Bolton, J., Electron Spin Resonance, New York: McGraw-Hill, 1972.Google Scholar
 8. 8.
  Ryzhmanov, Yu.M., Yablokov, Yu.V., Kozyrev, B.M., Matevosyan, R.O., and Stashkov, L.I., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1964, vol. 156, p. 106.Google Scholar
 9. 9.
  Chirkov, A.K. and Matevosyan, R.O., Zh. Strukt. Khim., 1970, vol. 11, p. 258.Google Scholar

Copyright information

© Allerton Press, Inc. 2016

Authors and Affiliations

 • A. V. Tarakanova
  • 1
 • Yu. S. Kardasheva
  • 1
 • I. V. Isichenko
  • 2
 • A. V. Anisimov
  • 1
 • A. L. Maksimov
  • 1
 • E. A. Karakhanov
  • 1
 1. 1.Department of ChemistryMoscow State UniversityMoscowRussia
 2. 2.OAO NefteSintezMoscowRussia

Personalised recommendations