Advertisement

Russian Engineering Research

, Volume 38, Issue 12, pp 911–915 | Cite as

Elastic and Damping Properties of a Magnetorheological Coupling for Rotating Shafts

 • B. A. GordeevEmail author
 • S. N. Okhulkov
 • A. N. Osmekhin
 • G. K. Korendyasev
Article
 • 3 Downloads

Abstract

The elastic and damping properties of a magnetorheological coupling used in the diesel-generator system of portable power sources are considered. The finite-element method is used to assess the maximum shear deformation of a rotor shaft in a tractional generator.

Keywords:

torque imbalance rotor shaft torsional oscillations maximum shear deformation portable power sources magnetorheological coupling 

Notes

ACKNOWLEDGMENTS

Financial support was provided by the Russian Science Fund (project 15-19-10026).

REFERENCES

 1. 1.
  Dar’enkov, A.B. and Khvatov, O.S., Autonomous high-efficiency power generating station, Tr. Nizhegorodsk. Gos. Tekh. Univ. im. R.E. Alekseeva, 2009, vol. 77, pp. 68–72.Google Scholar
 2. 2.
  Khvatov, O.S., Dar’enkov, A.B., and Tarasov, I.M., Diesel-generator power plant with variable shaft speed, Vestn. Ivanovsk. Gos. Energ. Univ., 2010, no. 2, pp. 53–56.Google Scholar
 3. 3.
  Khvatov, O.S. and Dar’enkov, A.B., Intelligent control over high-performance diesel generator set with variable speed, Izv. Tul’sk. Gos. Univ., Tekh. Nauki, 2010, no. 3, part 4, pp. 126–131.Google Scholar
 4. 4.
  Tarpanov, I.A., Khvatov, O.S., Dar’enkov, A.B., et al., High-efficiency diesel-generator power plant with variable speed based on a dual power machine, Privodnaya Tekhn., 2010, no. 5, pp. 14–19.Google Scholar
 5. 5.
  Teplovoz 2TE10L (Locomotive 2TE10L), Moscow: Transport, 1974, 2nd ed.Google Scholar
 6. 6.
  Rudaya, K.I. and Loginova, E.Yu., Teplovozy. Elektricheskoe oborudovanie i skhemy. Ustroistvo i remont: uchebnik dlya tekhnikumov (Locomotives. Electric Equipment and Schemes. Structure and Reparation: Manual for Technical Colleges), Moscow: Transport, 1991.Google Scholar
 7. 7.
  Akimov, P.P., Sudovye avtomatizirovannye energeticheskie ustanovki (Ship Automated Power Installations), Moscow: Transport, 1980.Google Scholar
 8. 8.
  Vansheidt, V.A., Sudovye dvigateli vnutrennego sgoraniya (Ship Internal Combustion Engines), Leningrad: Sudostroenie, 1977.Google Scholar
 9. 9.
  Istomin, P.A., Krutil’nye kolebaniya v sudovykh DVS (Torsional Vibrations in Ship IC Engines), Leningrad: Sudostroenie, 1968.Google Scholar
 10. 10.
  Alekseev, V.V., Bolotin, F.F., and Kortyn, G.D., Demfirovanie kolebanii v sudovykh valoprovodakh (Damping of Vibration in Ship Shafts), Leningrad: Sudostroenie, 1973.Google Scholar
 11. 11.
  Genkin, M.D. and Sokolova, A.G., Vibroakusticheskaya diagnostika mashin i mekhanizmov (Vibroacoustic Diagnostics of Machines and Mechanisms), Moscow: Mashinostroenie, 1987.Google Scholar
 12. 12.
  Spravochnik po elektricheskim mahsinam (Handbook on Electric Machines), Moscow: Energoatomizdat, 1989, vol. 2.Google Scholar
 13. 13.
  Shubov, I.G., Shum i vibratsiya elektricheskikh mashin (Noise and Vibration of Electric Machines), Leningrad: Energoatomizdat, 1986.Google Scholar
 14. 14.
  Gordeev, B.A., Erofeev, V.I., Sinev, A.V., and Mugin, O.O., Sistemy vibrozashchity s uspol’zovaniem inertsionnosti i dissipatsii reologicheskikh sred (Vibration Protection Systems with Inertia and Dissipation of Rheological Media), Moscow: Fizmatlit, 2004.Google Scholar
 15. 15.
  Gordeev, B.A., Okhulkov, S.N., Plekhov, A.S., and Zlobin, P.A., Application of magnetorheological fluids in machine engineering, Privolzhsk. Nauch. Zh., 2014, no. 4, pp. 29–42.Google Scholar
 16. 16.
  Makvetsov, E.N. and Tartakovskii, A.M., Mekhanicheskie vozdeistviya i zashchita radioelektronnoi apparatury: uchebnik dlya vuzov (Mechanical Effects and Protection of Radio Electronic Equipment: Manual for Higher Education Institutions), Moscow: Radio i Svyaz’, 1993.Google Scholar
 17. 17.
  Vibratsii v tekhnike: spravochnik. Tom 3. Kolebaniya mashin, konstruktsii i ikh elementov (Vibrations in Engineering: Handbook, Vol. 3: Vibration of Machines, Constructions, and Their Elements), Dementberg, F.M. and Kolesnikov, K.S., Eds., Moscow: Mashinostroenie, 1980.Google Scholar
 18. 18.
  Terskikh, V.P., Raschet krutil’nykh kolebanii silovykh ustanovok (Calculation of Torsional Oscillations of Power Devices), Moscow: Mashgiz, 1953.Google Scholar
 19. 19.
  Terskikh, V.P., Krutil’nye kolebaniya valoprovoda silovykh ustanovok: issledovanie i metody rascheta. Tom 3. Vynuzhdennye kolebaniya (Torsional Vibration of the Shafts in Power Devices: Analysis and Calculations, Vol. 3: Forced Vibration), Leningrad: Sudostroenie. 1970.Google Scholar
 20. 20.
  Birger, I.A., Shor, B.F., and Shneiderovich, R.M., Raschet na prochnost’ detalei mashin (Calculation of the Strength of Machine Parts), Moscow: Mashinostroenie, 1966.Google Scholar

Copyright information

© Allerton Press, Inc. 2018

Authors and Affiliations

 • B. A. Gordeev
  • 1
  Email author
 • S. N. Okhulkov
  • 1
 • A. N. Osmekhin
  • 1
 • G. K. Korendyasev
  • 1
 1. 1.Alekseev Nizhny Novgorod State Technical UniversityNizhny NovgorodRussia

Personalised recommendations