Advertisement

Russian Engineering Research

, Volume 38, Issue 12, pp 1034–1037 | Cite as

Selection of the Cutting Conditions on the Basis of Dynamic Stability for an Automated Lathe

 • A. A. Ignat’evEmail author
 • M. V. Vinogradov
 • S. A. Ignat’ev
 • E. M. Samoilova
 • T. G. Nasad
 • A. A. Kazinskii
 • V. A. Karakozova
 • N. A. Kazinskii
 • M. Yu. Zakharchenko
 • V. A. Dobryakov
Article
 • 1 Downloads

Abstract

Equations of dynamic lathe processes in autocorrelation-function form are considered. The margin of stability of the dynamic system is calculated on the basis of experimental data regarding the selection of the cutting conditions.

Keywords:

automated lathes dynamic systems acoustic oscillations autocorrelation function margin of stability cutting conditions 

Notes

REFERENCES

 1. 1.
  Bushuev, V.V., Kuznetsov, A.P., Sabirov, F.S., Khomyakov, V.S., and Molodtsov, V.V., Trends in research on metal-cutting machines, Russ. Eng. Res., 2016, vol. 36, no. 6, pp. 488–495.CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Tugengol’d, A.K., Dimitrov, V.P., Voloshin, R.N., and Borisova, L.V., Monitoring of machine tools, Russ. Eng. Res., 2017, vol. 37, no. 8, pp. 723–727.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Kudinov, V.A., Dinamika stankov (Machine Dynamics), Moscow: Mashinostroenie, 1967.Google Scholar
 4. 4.
  Brzhozovskii, B.M., Ignat’ev, A.A., Dobryakov, V.A., and Martynov, V.V., Tochnost’ i nadezhnost’ avtomatizirovannykh pretsizionnykh metallorezhushchikh stankov (Precision and Reliability of Automated Precision Metal-Cutting Machines), Saratov: Sarat. Gos. Tekh. Univ., 1994, part 2.Google Scholar
 5. 5.
  Brzhozovskii, B.M., Ignat’ev, A.A., Dobryakov, V.A., and Martynov, V.V., Tochnost’ i nadezhnost’ avtomatizirovannykh pretsizionnykh metallorezhushchikh stankov (Precision and Reliability of Automated Precision Metal-Cutting Machines), Saratov: Sarat. Gos. Tekh. Univ., 1994, part 1.Google Scholar
 6. 6.
  Popov, V.I. and Loktev, V.I., Dinamika stankov (Machine Dynamics), Kiev: Tekhnika, 1975.Google Scholar
 7. 7.
  Bolotin, V.V., Sluchainye kolebaniya uprugikh sistem (Random Oscillations of Elastic Systems), Moscow: Nauka, 1979.Google Scholar
 8. 8.
  Ignat’ev, A.A., Konovalov, V.V., and Ignat’ev, S.A., Identifikatsiya v dinamike stankov s ispol’zovaniem stokhasticheskikh metodov (Identification in Machine dynamics Using Stochastic Methods), Saratov: Sarat. Gos. Tekh. Univ., 2014.Google Scholar
 9. 9.
  Sklyarevich, A.N., Operatornye metody v staticheskoi dinamike avtomaticheksikh sistem (Operative Methods in Static Dynamics of Automatic Systems), Moscow: Nauka, 1956.Google Scholar
 10. 10.
  Ignat’ev, A.A. and Karakozova, V.A., Selection of the wheel feed to ensure the quality of machining of bearing rings based on the identification of the dynamic system of the grinding machine, Vestn. Sarat. Gos. Tekh. Univ., 2011, no. 2 (56), pp. 69–73.Google Scholar

Copyright information

© Allerton Press, Inc. 2018

Authors and Affiliations

 • A. A. Ignat’ev
  • 1
  Email author
 • M. V. Vinogradov
  • 1
 • S. A. Ignat’ev
  • 1
 • E. M. Samoilova
  • 1
 • T. G. Nasad
  • 1
 • A. A. Kazinskii
  • 1
 • V. A. Karakozova
  • 1
 • N. A. Kazinskii
  • 1
 • M. Yu. Zakharchenko
  • 1
 • V. A. Dobryakov
  • 1
 1. 1.Gagarin Saratov State Technical UniversitySaratovRussia

Personalised recommendations