Advertisement

Russian Engineering Research

, Volume 38, Issue 11, pp 859–864 | Cite as

Influence of Oscillatory Smoothing on the Residual Stress in Cylindrical Components

 • S. A. Zaides
 • Nguyen Van Hinh
Article
 • 18 Downloads

Abstract

The influence of oscillatory smoothing on the residual stress in cylindrical components is investigated by simulation and laboratory experiments. The residual stress is found to depend on the tool supply, the interference, the workpiece speed, the oscillatory frequency, and the tool’s angular position (inclination). The experimental results are in good agreement with the modeling data.

Keywords:

residual stress oscillatory frequency tool inclination tool supply interference workpiece speed 

Notes

REFERENCES

 1. 1.
  Zaides, S.A. and Nguen, V.H., Influence of oscillating smoothing parameters on the roughness of hardened surfaces, Vestn. Irkutsk. Gos. Tekh. Univ., 2017, no. 4, pp. 22–29.Google Scholar
 2. 2.
  Polyak, M.S., Tekhnologiya uprochneniya. Tom 2. Tekhnologicheskie metody uprochneniya (Strengthening Technology, Vol. 2: Technology of Strengthening), Moscow: Mashinostroenie, 1995.Google Scholar
 3. 3.
  Papshev, D.D., Otdelochno-uprochnyayushchaya obrabotka poverkhnostnym plasticheskim deformirovaniem (Finishing-Strengthening Processing by Surface Plastic Deformation), Moscow: Mashinostroenie, 1987.Google Scholar
 4. 4.
  Blyumenshtein, V.Yu. and Smelyanskii, V.M., Mekhanika tekhnologicheskogo nasledovaniya na stadiyakh obrabotki i ekspluotatsii detalei mashin (Mechanics of Technological Inheritance at the Stage of Processing and Operation of Machine Parts), Moscow: Mashinostroenie, 2007.Google Scholar
 5. 5.
  Emel’yanov, V.I., Pravka detalei mashin poverkhnostnym plasticheskim deformirovaniem (Correction of Machine Parts by Surface Plastic Deformation), Velkiy Novgorod: Novgorodsk. Gos. Univ., 1996.Google Scholar
 6. 6.
  Suslov, A.G., Kachestvo poverkhnostnogo sloya detalei mashin (Quality of Surface Layer of Machine Parts), Moscow: Mashinostroenie, 2000.Google Scholar
 7. 7.
  Zaides, S.A., Ostatochnye napryazheniya i kachestvo kalibrovannogo metalla (Residual Stresses and Quality of the Calibrated Metal), Irkutsk: Irkut. Gos. Tekh. Univ., 1992.Google Scholar
 8. 8.
  Vishnyakov, Ya.D. and Piskarev, V.D., Upravlenie ostatochnymi napryazheniyami v metallakh i splavakh (Control of Residual Stresses in Metals and Alloys), Moscow: Metallurgiya, 1989.Google Scholar
 9. 9.
  Sokolov, I.A. and Ural’skii, V.I., Ostatochnye napryazheniya i kachestvo metalloproduktsii (Residual Stresses and Quality of Metal Products), Moscow: Metallurgiya, 1981.Google Scholar
 10. 10.
  Skorokhodov, A.N., Zudov, E.G., Kirichkov, A.A., and Petrenko, Yu.P., Ostatochnye napryazheniya v profilyakh i sposoby ikh snizheniya (Residual Stresses in Profiles and Their Reduction), Moscow: Metallurgiya, 1985.Google Scholar
 11. 11.
  Shneider, Yu.G., Tekhnologiya finishnoi obrabotki davleniem: Spravochnik (Finishing by Pressure Processing: Handbook), St. Petersburg: Politekhnika, 1988.Google Scholar
 12. 12.
  Zaides, S.A., Emel’yanov, V.N., Popov, M.E., et al., Deformiruyushchaya obrabotka valov: Monografiya (Deformation of Shafts: Monograph), Zaides, S.A., Ed., Irkutsk: Irkutsk. Gos. Tekhn. Univ., 2013.Google Scholar
 13. 13.
  Zaides, S.A., Fam, D.F., and Nguen, V.H., RF Patent 2626522, 2017.Google Scholar
 14. 14.
  Bakov, K.A., ANSYS. Spravochnik pol’zovatelya (ANSYS: User’s Manual), Moscow: DMK Press, 2005.Google Scholar
 15. 15.
  Bruyaka, V.A., Fokin, V.G., Soldusova, E.A., et al., Inzhenernyi ananliz v ANSYS Workbench (Engineering Analysis in ANSYS Workbench), Samara: Samarsk. Gos. Tekh. Univ., 2010, part 1.Google Scholar
 16. 16.
  Chen, X. and Liu, Y., Finite Element Modeling and Simulation with ANSYS Workbench, Boca Raton: CRC Press, 2014.CrossRefzbMATHGoogle Scholar

Copyright information

© Allerton Press, Inc. 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Irkutsk National Research Technical UniversityIrkutskRussia

Personalised recommendations