Advertisement

Russian Agricultural Sciences

, Volume 42, Issue 5, pp 381–383 | Cite as

Use of mathematical planning of the experiment to describe the process of rubber extraction from latex using depleted molasses

 • S. S. Nikulin
 • M. A. Provotorova
 • N. S. Nikulina
 • L. N. Stadnik
Modeling
 • 7 Downloads

Abstract

This paper considers the coagulation technology of butadiene-styrene rubber latex SKS-30 ark using beet sugar industry waste—depleted molasses. The factors that influence the coagulation process of the SKS-30 ark rubber were established using full factorial experiment. Mathematics model derived with full factorial experiment is a linear equation.

Keywords

rubber latex of molasses coagulation process mathematical model 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Kuleznev, V.N. and Shershnev, V.A., Khimiya i fizika polimerov (Chemistry and Physics of Polymers), Moscow: KolosS, 2007.Google Scholar
 2. 2.
  Raspopov, I.V., Nikulin, S.S., Garshin, A.P., et al., Sovershenstvovaniye oborudovaniya i tekhnologii vydeleniya butadiyen-(al’fa-metil)stirol’nykh kauchukov iz lateksov (Improvement of equipment and technology of production of butadiene (alpha-methyl) styrene rubbers from latexes), Moscow: TsNIITEneftekhim, 1997.Google Scholar
 3. 3.
  Verezhnikov, V.N., Germasheva, I.I., Krysin, M.Y., Kolloidnaya khimiya poverkhnostno-aktivnykh veshchestv (Colloid Chemistry of Surfactants), Saint Petersburg: Lan’, 2015.Google Scholar
 4. 4.
  Nikulin, S.S., Shchetilina, I.P., Rodionova, N.S., and Kondrat’eva, N.A., Production of rubber from latex SKS–30 ARK using the foam concentrate of whey, Proizvod. Ispol’z. Elastomerov, 2004, no. 6, pp. 6–9.Google Scholar
 5. 5.
  Benin, S.G. and Shnaiderov, E.E., Betoin and its identification in the products of sugar production, Sakh. Prom-st., 1951, no. 11, p. 44.Google Scholar
 6. 6.
  Rudnitskii, P.V., Spravochnik rabotnika spirtovoi promyshlennosti (Handbook for Alcohol Industry), Kiev: Tekhnika, 1972.Google Scholar
 7. 7.
  Kratkaya khimicheskaya entsiklopediya (Small Chemical Encyclopedia), Moscow: Sov. Entsikl., 1961, vol. 1.Google Scholar
 8. 8.
  Poyarkova, T.N., Nikulin, S.S., Pugachev, I.N., Kudrin, G.V., and Filimonov, O.N., Praktikum po kolloidnoy khimii lateksov (Practical Guide on Latex Colloid Chemistry), Moscow: Izd. Dom Akad. Estestvozn., 2011.Google Scholar
 9. 9.
  Grachev, Yu.P. and Plaksin, Y.M., Matematicheskiye metody planirovaniya eksperimenta (Mathematical Methods of Experiment Planning), Moscow: DeLiPrint, 2005.Google Scholar
 10. 10.
  Voskresenskii, P.I., Tekhnika laboratornykh rabot (Technology of Laboratory Work), Moscow: Chemistry, 1973.Google Scholar

Copyright information

© Allerton Press, Inc. 2016

Authors and Affiliations

 • S. S. Nikulin
  • 1
 • M. A. Provotorova
  • 1
 • N. S. Nikulina
  • 2
 • L. N. Stadnik
  • 1
 1. 1.Voronezh State University of Engineering TechnologiesVoronezhRussia
 2. 2.Voronezh Institute of State Firefighting Service of EMERCOM of RussiaVoronezhRussia

Personalised recommendations