Advertisement

Journal of Water Chemistry and Technology

, Volume 35, Issue 4, pp 189–193 | Cite as

Estimation of water quality of the Kiev reservoir by indices of radiation safety

 • A. N. Yakimenko
Natural Waters
 • 101 Downloads

Abstract

The article has determined pollution levels of the waters of the Kiev Reservoir by indices of radiation safety (total beta activity and total alpha activity). It has been found that the change of these indices is of a seasonal nature: maximum values are observed in April, minimal—in February. The paper has analyzed the possibility of using the Kiev Reservoir as a source of drinking and irrigation water according to effective hygienic and ecological standards.

Keywords

water quality Kiev Reservoir total alpha activity total beta activity 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Denisova, A.I., Timchenko, V.M., Nakhshina, E.P., et al., Gidrologiya i gidrokhimiya Dnepra i ego vodokhranilishch (Hydrology and Hydrochemistry of the Dnieper River and Its Reservoirs), Kiev: Nauk. Dumka, 1989.Google Scholar
 2. 2.
  Ekologicheskie posledstviya avarii na Chernobyl’skoi AES and ikh preodolenie: dvadtsailetnii opyt. Doklad ekspertnoi grupy “Ekologiya” Chernobyl’dkogo foruma (Ecological Aftermath of Chernobyl NPP Disaster and Its Overcoming: Twenty Years of Experience. Report of the Ecology Expert Group of the Chernobyl Forum, Vienna, IAEA, 2008.Google Scholar
 3. 3.
  Bol’shaya Sovetskya Entsiklopediya (Great Soviet Encyclopedia), Moscow: Sovetskaya Entsiklopaedia, 1969–1978.Google Scholar
 4. 4.
  Grezer, V.N., Polikarpov, G.G., Romanenko, V.D., et al., Priroda Ukrainskoi SSR. Morya i vnutrennie vody (Nature of the Ukrainian SSR. Seas and Internal Waters), Kiev: Nauk Dumka, 1987.Google Scholar
 5. 5.
  Dvadtsyat’ pyat’ rokiv Chornobyl’skoi katastrofy: Bezpeka maibutn’ogo, Nats. Dopovid’ Ukrainy (Twenty Five Years of Chornobyl Disaster: Safety of the Future. National Report of Ukraine, Kiev: KIM. 2011.Google Scholar
 6. 6.
  Natsional’na dopovid’ pro stan tekhnogenoi ta prirodnoi bezpeki v Ukraini u 2010 r. (National Report about the State of Technogenic and Natural Safety in Ukraine in 2010), Kiev: MNS Ukrainy, 2011.Google Scholar
 7. 7.
  Natsional’na dopovid’ pro stan tekhnogenoi ta prirodnoi bezpeki v Ukraini u 2011 r. (National Report about the State of Technogenic and Natural Safety in Ukraine in 2011), Kiev: MNS Ukrainy, 2012.Google Scholar
 8. 8.
  Vishnevskii, V.I. Rika Dnipro (The River Dnieper), Kiev: Interpress, Ltd., 2012.Google Scholar
 9. 9.
  Kompeksnyi atlas Kyivs’koi oblasti (Comprehensive Atlas of Kiev Region), Kiev: Kartografia, 2009.Google Scholar
 10. 10.
  Voitsekhovych, O.V., Chronobyl’ska avaria i upravlinnya radioktyvnymym zabrudnennyam vod v Ukraini. 20 rokiv Chornobyl’skoi katastrofy. Poglyad u maibutne: Nats. Dopovid’ Ukrainy (Chornobyl Disaster and Management of Radioactive Pollution of Waters in Ukraine: Look into the Future, National Report of Ukraine), Kiev: Atika, 2006.Google Scholar
 11. 11.
  Tekhnogenni radionuklidy u prisnovodnykh ekosystemakh (Technogenic Radinuclides in Fresh-Water Ecosystems), Romanenko, V.D., Kiev: Nauk. Dumka, 2010.Google Scholar
 12. 12.
  Giriy, V.A., Zakorchevnyi, V.O., Kosovets’, O.O., and Lebo, Yu.G., Nauk. PratsiNDGMI, 2003, issue 252, pp. 123–130.Google Scholar
 13. 13.
  Yakimenko, G.M., Agrekol. Zhurn., 2012, no. 1, pp. 85–88.Google Scholar
 14. 14.
  Kuchma, M.D. and Yakimenko, G.M., Materialy 5 Vseukr. Nauch-Prakt. Chervnya 2011 r.), Yaremche, 2011.Google Scholar
 15. 15.
  GN 6.6.1.1-130-2006. Dopustymi rivni vmistu radionuclidiv tseziu-137 nastrontsiu-90 u produktakh kharchuvanna ta pytnii void (Accessible Levels of the Content of Radionuclides of Cesium-137 and Strontium-90 in Food Staffs and Drinking Water), introduced on May 3, 2000.Google Scholar
 16. 16.
  DSTU 4808:2007. Dzherela tsentralozovanogo pytnogo vodopostachannya. Gigienichni na ekologichni vymogy shchodo yakosti vody i pravyla vidbyrannya (Sources of Centralized Drinking Water Supply. Hygienic and Ecological Requirements to Water Quality and Sampling Rules), introduced on January 1, 2011.Google Scholar
 17. 17.
  DSanPin 2.2.4-171-10. Gigenichni vymogy do vody pytnoi pryznachenoi dlya spozhyvannya lyudynoyu (DSanPin 2.2.4-171-1to Drinking Water Designed for Human Consumption), introduced on May 12, 2010.Google Scholar
 18. 18.
  Vodna ramkova dyrektyva 2000/60 EU. Osnovni terminy ta ikh vyznachennya (Water Frame Directive. Main Terms and Their Definitions), Kiev: Official Translation of the State Department of the Questions on Adaptation of Legislation, Ministry of Justice of Ukraine, 2006.Google Scholar
 19. 19.
  Direktiva 98/83/EU. Stosovno yakosti vody, priznachenoi dla spozhyvannya lyudynoyu. (Directive 98/83/EU. Concerning Water Quality Designed for Human Consumption), introduced on Oct. 23, 2010.Google Scholar
 20. 20.
  DSTU ISO 5667-4-2003. Yakist’ vody. Vidbyrannay prob. P. 4. Nastanovy shcjodo vidbyrannya pro biz prirodnykh ta shtuchnykh ozer (DSTU ISO 5667-4-2003. Water Quality. Taking Samples. P. 4. Directives on Sampling from Natural and Artificial Lakes), introduced on July 1, 2004.Google Scholar
 21. 21.
  Nastanova hidrometeorolognym snantsiyam i postam. Vyp. 12, p. 2. Sposterezhennya za radioaktyvnym zabrudnennya povernevykh vod sushi i mors’kykh vod (Instruction to Hydrometeorological Stations and Posts. Issue 12, p. 2. Observations over Radioactive Pollution of Surface Waters of Land and Sea Waters, Kiev: Derzhgidromet Ukrainy, 2010.Google Scholar
 22. 22.
  Metod. Rekomendatsii. Podgotovka prob prirodnykh vod dlya izmereniya summarnoi al’fa- and beta-aktivnosti (Method. Recommendations. Preparation of Samples of Natural Waters for Measuring Total Alpha and Beta Activities), Moscow: NPP Doza, 1997.Google Scholar
 23. 23.
  DSTU ISO 9696-2001. Zakhist vid radiatsii. Vymiryuvannya alpha-aktvity u prisnii vodi. Metod kontsentrovanogo dzherela (Protection against Radiation. Measuring Alpha Activity in Fresh Water. Method of Concentrated Source), introduced on July 1, 2003.Google Scholar
 24. 24.
  ISO 9696:2007. Water Quality. Measurement of Gross Alpha Activity in Non-Saline Water. Thick Source Method, published November 15, 2007.Google Scholar
 25. 25.
  MVV No. 081/12-0078-03. Metodyka vykonannya pytomoi beta-aktyvnosti pytnoi vody ta vod dzherel vodopostachannya (MVV No. 081/12-0078-03. Technique of Measuring Specific Beta Activity of Drinking Water and Water of Water-Supply Sources), Kiev. 2003.Google Scholar
 26. 26.
  Metodika otsenki ekologicheskogo usherba nanesenogo respublike Belarus’ radioaktivnymi zagryazneniem mineralno-syrievykh i vodnykh resursov (Technique of Assessing Ecological Damage Done to the Republic of Belarus” by Radioactive Pollution of Mineral-Feedstock and Water Resources), Minsk: 2000.Google Scholar
 27. 27.
  Vodnyi kodeks Ukrainy (Water Code of Ukraine) (wording of January 1, 2008), VVR, 1995, no. 24.Google Scholar
 28. 28.
  DSTU 2730-94. Sistema standartov u galuzi okhorony navkolishnogo prirodnogo seredovyshcha ta ratsional’nogo vykorystannya resursiv. Yakist’ prirodnoi vody dlya zroshennya. Agronomichni kryteri (DSTU 2730-94. The System of Standards in the Field of Protection of Ambient Natural Environment and Conservation of Resources. Quality of Natural Water for Irrigation. Agronomical Criteria, introduced on July 1, 1995.Google Scholar
 29. 29.
  VND33-5.5-02-97. Yakist’ vody dlya zroshennya. Ekologichnikryterii (VND33-5.5-02-97. Water Quality for Irrigation. Ecological Criteria), introduced on April 1, 1998.Google Scholar
 30. 30.
  Edyne mizhvidomche kerivnytstvo po orgnizasii na zdiisnennyu derzhavnogo monitoringu vod (Single Interdepartmental Management in Organization and Implementation of State Monitoring of Waters), endorsed by order no. 485, of December 24, 2001.Google Scholar

Copyright information

© Allerton Press, Inc. 2013

Authors and Affiliations

 • A. N. Yakimenko
  • 1
 1. 1.Institute of Agroecology and Nature ConservationNASKievUkraine

Personalised recommendations