Advertisement

Steel in Translation

, Volume 48, Issue 7, pp 472–477 | Cite as

Evolution of the Defect Structure of Pearlitic Steel in Cold Deformation

 • E. V. Parusov
 • G. D. Sukhomlin
 • S. I. Gubenko
 • A. B. SychkovEmail author
 • A. I. Denisenko
 • G. Ya. Kamalova
Article
 • 7 Downloads

Abstract

A method of microdiffraction analysis is developed in order to determine the defect structure of pearlitic steels during cold plastic deformation. The total reduction in the drawing of C86D steel coil is shown to affect the azimuthal blurring of the subreflexes in the microdiffraction pattern and the distortion of the plates in the pearlite colony.

Keywords

crystal lattice inverse lattice diffraction reflexes azimuthal blurring deformation microdiffraction electron microscope 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Gubenko, S.I. and Parusov, V.V., Deformatsiya metallicheskikh materialov (Deformation of Metal Materials), Dnepropetrovsk: Art-Press, 2006.Google Scholar
 2. 2.
  Gubenko, S.I. and Parusov, E.V., Plastichnost’ splavov s razlichnoi strukturoi: Uchebnoe posobie po fizicheskim osnovam plastichnosti (Plasticity of Alloys with Different Structure: Manual on Physical Fundamentals of Plasticity), Saarbrücken: Palmarium Academic, 2017.Google Scholar
 3. 3.
  Utevskii, L.M., Difraktsionnaya elektronnaya mikroskopiya v metallovedenii (Diffraction Electron Microscopy in Metal Science), Moscow: Metallurgiya, 1973.Google Scholar
 4. 4.
  Hirsch, P.B., Howie, A., Nicholson, R.B., Pashley, D.W., and Whelan, M.J., Electron Microscopy of Thin Crystals, Washington: Butterworth, 1965.Google Scholar
 5. 5.
  Andrews, K.W., Dyson, D.J., and Keown, S.R., Interpretation of Electron Diffraction Patterns, New York: Plenum, 1971.Google Scholar
 6. 6.
  Gridnev, V.N., Gavrilyuk, V.G., and Meshkov, Yu.Ya., Prochnost’ i plastichnost’ kholodnodeformirovannoi stali (Durability and Plasticity of Cold Deformed Steel), Kiev: Naukova Dumka, 1974.Google Scholar
 7. 7.
  Schastlivtsev, V.M., Mirzaev, D.A., Yakovleva, I.L., et al., Perlit v uglerodistykh stalyakh (Perlite in Carbon Steels), Yekaterinburg: Ural. Otd., Ross. Akad. Nauk, 2006.Google Scholar
 8. 8.
  Tushinskii, L.I., Bataev, A.A., Tikhomirova, L.B., Struktura perlita i konstruktivnaya prochnost’ stali (The Structure of Perlite and Construction Durability of Steel), Novosibirsk: Nauka, 1993.Google Scholar
 9. 9.
  Parusov, V.V., Sychkov, A.B., and Parusov, E.V., Teoreticheskie i tekhnologicheskie osnovy proizvodstva vysokoeffektivnykh vidov katanki (Production of Highly Efficient Types of Wire Rods), Dnepropetrovsk: Art-Press, 2012.Google Scholar
 10. 10.
  Rybin, V.V., Bol’shie plasticheskie deformatsii i razrushenie metallov (Large Plastic Deformation and Metal Destruction), Moscow: Metallurgiya, 1986.Google Scholar
 11. 11.
  Trefilov, V.I., Mil’man, Yu.V., and Firstov, S.A., Fizicheskie osnovy prochnosti tugoplavkikh metallov (Physical Principles of Durability of Refractory Metals), Kiev: Naukova Dumka, 1975.Google Scholar
 12. 12.
  Entin, R.I., Prevrashcheniya austenita v stali (The Transformation of Austenite in Steel), Moscow: Metallurgizdat, 1960.Google Scholar
 13. 13.
  Panin, V.E., Physical mesomechanics of materials, Mekh. Tverd. Tela, 1999, no. 5, pp. 88–108.Google Scholar

Copyright information

© Allerton Press, Inc. 2018

Authors and Affiliations

 • E. V. Parusov
  • 1
 • G. D. Sukhomlin
  • 2
 • S. I. Gubenko
  • 3
 • A. B. Sychkov
  • 4
  Email author
 • A. I. Denisenko
  • 3
 • G. Ya. Kamalova
  • 4
 1. 1.Institute of Ferrous MetallurgyUkrainian National Academy of SciencesDneprUkraine
 2. 2.Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and ArchitectureDneprUkraine
 3. 3.Ukrainian National Metallurgical AcademyDneprUkraine
 4. 4.Nosov Magnitogorsk State Technical UniversityMagnitogorskRussia

Personalised recommendations