Solid Fuel Chemistry

, Volume 41, Issue 5, pp 290–298 | Cite as

Thermal dissolution of solid fossil fuels

Article

Abstract

The use of oil shales and coals in the processes of thermal dissolution is considered. It is shown that thermal dissolution is a mode of liquefaction of solid fossil fuels and can be used both independently and in combination with liquefaction of coals and processing of heavy petroleum residues.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Chemierohstoffe aus Kohle, Falbe, J., Ed., Stuttgart: Thieme, 1977.Google Scholar
 2. 2.
  Krichko, A.A., Lebedev, V.V., and Farberov, I.L., Netoplivnoe ispol’zovanie uglei (Nonfuel Use of Coals), Moscow: Nedra, 1978.Google Scholar
 3. 3.
  D’yakova, M.K., Termicheskoe rastvorenie tverdogo topliva kak metod polucheniya iskusstvennogo zhidkogo goryuchego (Thermal Dissolution of Solid Fuel as a Process for Manufacture of Synthetic Liquid Fuel), Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1951.Google Scholar
 4. 4.
  Termicheskoe rastovorenie tverdykh goryuchikh iskopaemykh. Kompleksnaya pereabotka uglei i povyshenie effektivnosti ikh ispol’zovaniya. Katalog-spravochnik (Catalog Handbook of Thermal Dissolution of Solid Fossil Fuels: Integrated Processing of Coals and Their Rational Use), V.M. Shchadov, Ed., Moscow: NTK Trek, 2007.Google Scholar
 5. 5.
  Ibing, G., Erdol und Kohle, 1975, no. 3, p. 143.Google Scholar
 6. 6.
  Kalechits, I.V., Zh. Vsesoyuz. Khim. O-va im. D.I. Mendeleeva, 1982, vol. 27, no. 33, p. 282.Google Scholar
 7. 7.
  Wall, J.D., Neft, Gaz, Neftekhim. Rubezhom, 1981, no. 6, p. 74.Google Scholar
 8. 8.
  Franz, J.A. and Camaioni, D.M., Fuel, 1980, vol. 59, no. 11, p. 803.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Kleshnina, I.V. and Dembovskaya, E.A., Poluchenie sinteticheskikh topliv iz uglya v SSSR i za rubezhom (Manufacture of Synthetic Fuels in the USSR and Other Countries), Moscow: VNII NP, 1978.Google Scholar
 10. 10.
  Vol’-Epshtein, A.B., Shpil’berg, M.B., and Bregadze, T.A., Khim. Tverd. Topliva, 1980, no. 6, p. 102.Google Scholar
 11. 11.
  Vol’-Epshtein, A.B., Tryasunov, B.G., Shpil’berg, M.B., et al., Khim. Tverd. Topliva, 1986, no. 3, p. 72.Google Scholar
 12. 12.
  Vol’-Epshtein, A.B., Shpil’berg, M.B., and Gorlov, E.G., Khim. Tverd. Topliva, 1983, no. 2, p. 59.Google Scholar
 13. 13.
  Rudenskii, A.V., Rudenskaya, I.M., Poshekhonova, T.A., et al., Khim. Tverd. Topliva, 1983, no. 5, p. 53.Google Scholar
 14. 14.
  Vol’-Epshtein, A.B., Shpil’berg, M.B., and Bregadze, T.A., Khim. Tverd. Topliva, 1982, no. 6, p. 103.Google Scholar
 15. 15.
  Krichko, A.A., Dembovskaya, E.A., and Gorlov, E.G., Khim. Tverd. Topliva, 1983, no. 1, p. 111.Google Scholar
 16. 16.
  Gorlov, E.G., Khim. Tverd. Topliva, 1990, no. 2, p. 58.Google Scholar
 17. 17.
  Kalechits, I.V., Chenets, V.V., Lipovich, V.G., et al., Khim. Tverd. Topliva. 1986, no. 3, p. 67.Google Scholar
 18. 18.
  Vol’-Epshtein, A.B., Gorlov, E.G., Shataeva, T.A., et al., Khim. Tverd. Topliva, 1983, no. 6, p. 86.Google Scholar
 19. 19.
  Paushkin, Ya.M., Gorlov, E.G., Alaniya, V.P., et al., Dokl Akad. Nauk SSSR, 1984, vol. 278, no. 3, p. 690.Google Scholar
 20. 20.
  Gorlov, E.G. and Vol’-Epshtein, A.B., Ross. Khim. Zh., 1994, vol. 38, no. 5, p. 70.Google Scholar
 21. 21.
  Gorlov, E.G., Golovin, G.S., and Zotova, O.V., Goryuchie Slantsy, 1994, no. 11/1, p. 37.Google Scholar
 22. 22.
  Pechuro, N.S., Kapkin, V.D., and Pesin, O.Yu., Khimiya i tekhnologiya sinteticheskogo zhidkogo tapliva (Chemistry and Technology of Synthetic Liquid Fuels), Moscow: Khimiya, 1986.Google Scholar
 23. 23.
  Gorlova, S.E., Gyul’misaryan, T.G., and Berengarten, M.G., Khim. Tverd. Topliva, 2002, no. 2, p. 72.Google Scholar
 24. 24.
  Gorlov, E.G., Gorbunova, E.V., Bibartseva, E.R., et al., Khim. Tverd. Topliva, 1997, no. 2, p. 52.Google Scholar
 25. 25.
  Gorlova, S.E., Moroz, I.V., Gyul’misaryan, T.G., et al., Khim. Tverd. Topliva, 2002, no. 4, p. 33.Google Scholar
 26. 26.
  Gyul’misaryan, T.G., Gorlov, E.G., and Gorlova, S.E., Nauka Tekhnol. Uglevodorod., 2000, no. 1(8), p. 13.Google Scholar
 27. 27.
  Gorlov, E.G., Nefedov, B.K., Gorlova, S.E., et al., Khim. Tverd. Topliva, 2006, no. 6, p. 43.Google Scholar

Copyright information

© Allerton Press, Inc. 2007

Authors and Affiliations

 1. 1.Institute for Fossil FuelsMoscowRussia

Personalised recommendations