Advertisement

Influence of sewage sludge from sludge beds of Ulan-Ude on the soil properties and the yield and quality of potatoes

 • E. P. Pakhnenko
 • A. V. Ermakov
 • L. L. Ubugunov
Article

Abstract

The influence of sewage sludge from sludge beds of the city of Ulan-Ude applied to the soil separately and in combination with fertilizers (NPK) on the soil properties and the yield and quality of potatoes was studied. It was shown that sewage sludge could be used both separately (15 t/ha) and in combination with mineral fertilizers for potato growing.

Keywords

sewage sludge fertilizer 

References

 1. 1.
  Abasheeva, N.E., Agrokhimiya pochv Zabaikal’ya (Agrochemistry of Transbaikal Soils), Novosibirsk, 1992.Google Scholar
 2. 2.
  Abasheeva, N.E., Ubugunov, L.L., Maladaeva, M.R., and Ruzovin, Yu.N., Mikroelementy v pochvakh i rasteniyakh Buryatii (Microelements in Soils and Plants of Buryatia), Ulan-Ude, 2002.Google Scholar
 3. 3.
  Agrokhimicheskie metody issledovaniya pochv (Agrochemical Methods of Soil Studies), Moscow, 1975.Google Scholar
 4. 4.
  Alekseeva, A.S., Vliyanie netraditsionnykh organicheskikh udobrenii na nakoplenie tyazhelykh metallov i biologicheskuyu aktivnost’ dernovo-podzolistykh supeschanykh pochv: Avtoref. kand. dis (The Influence of Non-traditional Fertilizers on the Accumulation of Heavy Metals and the Biological Activity of Loamy Sandy Soddy-Podzolic Soils. Author’s Abstract of Cand. Sci. Diss.), Moscow, 2002.Google Scholar
 5. 5.
  Doroshkevich, S.G. and Ubugunov, L.L., The Impact of Organomineral Fertilizers Based on Sewage Sludge and Zeolites on the Agrochemical Properties of Soddy Alluvial Soils, Agrokhimiya, 2002, no. 4.Google Scholar
 6. 6.
  Durikhina, N.V., Biologicheskaya aktivnost’ dernovopodzolistoi pochvy pri ispol’zovanii osadkov stochnykh vod: Avtoref. kand. dis (Biological Activity of a Soddy-Podzolic Soil Fertilized with Sewage Sludge. Author’s Abstract of Cand. Sci. Diss.), Moscow, 2007.Google Scholar
 7. 7.
  Il’in, V.B., Assessment of the Existing Ecological Norms of the Contents of Heavy Metals in Soil, Agrokhimiya, 2000, no. 9.Google Scholar
 8. 8.
  Metody pochvennoi mikrobiologii i biokhimii: Uch. posobie (Methods of Soil Microbiology and Biochemistry), Moscow, 1991.Google Scholar
 9. 9.
  Pakhnenko, E.P., Osadki stochnykh vod i drugie netraditsionnye organicheskie udobreniya: Uch. posobie (Sewage Sludge and Other Nontraditional Organic Fertilizers), Moscow, 2007.Google Scholar
 10. 10.
  Pleshkov, V., Biokhimiya sel’skokhozyaistvennykh rastenii (Biochemistry of Crops), Moscow, 1987.Google Scholar
 11. 11.
  Praktikum po agrokhimii. Uch. posobie (Practicum in Agricultural Chemistry), Moscow, 2001.Google Scholar
 12. 12.
  Sabovnikova, L.K. and Kasatikov, M.V., The Impact of Sewage Sludge and Lime on the Mobility of Heavy Metal Compounds in a Soddy-Podzolic Soil, Agro-khimiya, 1995, no. 6.Google Scholar
 13. 13.
  Ubugunov, L.L., Badmaev, A.B., and Doroshkevich, S.G., Povyshenie agrokhimicheskoi effektivnosti osadkov gorodskikh stochnykh vod (Improvement of the Agrochemical Efficiency of Sewage Sludge), Ulan-Ude, 2005.Google Scholar
 14. 14.
  Khomyakov, D.M., Some Problems of the Application of Sewage Sludge as a Fertilizer, Zemledelie, 1991, no. 8.Google Scholar
 15. 15.
  Ekologicheskie i tekhnologicheskie voprosy proizvodstva i ispol’zovaniya organicheskikh i organo-mineral’nykh udobrenii na osnove osadkov stochnykh vod i tverdykh bytovykh otkhodov: Mat-ly mezhdunar. simpoziuma. Vladimir (“Ecological and Technological Problems of the Production and use of Organic and Organomineral Fertilizers Based on Sewage Sludge and Solid Communal Wastes.” Materials of the Intern. Symp. Vladimir), Moscow, 2004.Google Scholar
 16. 16.
  De Bertoldi, M., Vallini, G., and Pera, A., The Biology of Composting: A Review, Waste Manage. Res., 1982, no. 1.Google Scholar
 17. 17.
  Boyle, M. and Paul, E., Nitrogen Transformations in Soils Previously Amended with Sewage Sludge, Am. J. Soil. Sci. Soc., 1989, vol. 53.Google Scholar
 18. 18.
  Chander, K. and Brookes, P.C., Residual Effect of Zinc, Copper and Nickel in Sewage Sludge on Microbial. Biomass in a Sandy Loam, Soil Biol. Biochem., 1993, vol. 25.Google Scholar
 19. 19.
  Fliessbach, A. and Reber, H., Soil Microbial Biomass and Microbial Activity in Soil Treated with Heavy Metal Contaminated Sewage Sludge, Soil Biol. Biochem., 1994, vol. 26.Google Scholar
 20. 20.
  Johansson, M., Stenberg, B., and Torstensson, L., Microbiological and Chemical Changes in Two Arable Soil after Long-Term Sludge Amendents, Biol. Fertil. Soil, 1999, vol. 30.Google Scholar
 21. 21.
  Kandeler, E. and Horak, O., Influence of Heavy Metals on the Functional Diversity of Soil Microbial Communities, Biol. Fertil. Soil, 1996, vol. 23.Google Scholar

Copyright information

© Allerton Press, Inc. 2009

Authors and Affiliations

 • E. P. Pakhnenko
  • 1
 • A. V. Ermakov
  • 1
 • L. L. Ubugunov
  • 2
 1. 1.Department of Agroinformatics, Faculty of Soil ScienceMoscow State UniversityMoscowRussia
 2. 2.Institute of General and Experimental BiologySB RANUlan-UdeBuryat Republic, Russia

Personalised recommendations