Skip to main content

Assessment of the ecological state of the Kiev Reservoir by the bioindication method

Abstract

The ecological state of the Kiev Reservoir affected by intensive contamination as a result of the accident at the Chernobyl Nuclear Power Station in 1986 was assessed in terms of the species-indicators of epiphytic algae occurring in the fouling of higher aquatic plants. It has been found that inhabitants of slowly flowing and moderately warm waters, alkaliphiles, indifferent organisms in relation to water salinity, nitrogen-autotrophic taxa tolerating elevated concentrations of organically bound nitrogen, β-mesosaprobionts and eurysaprobes (in relation to organic contamination) and eutraphentic organisms (indicators of the trophic state) prevailed in phytoepiphyton of the Kiev Reservoir. As a result of comparison of the original results with literature data obtained prior to the accident, it has been found that over a span of about 30 years (from the 1970s–1980s to 2010–2013), the taxonomic structure of phytoepiphyton remained almost unchanged. At the same time, the intensity of eutrophication, alkalization, and thermofication processes increased.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

References

 • Arsan, O.M., Davydov O.A., Dyachenko T.M., Yevtushenko N. Yu., Zhukinskiy V. M., Kirpenko N.I. & Kipnis L.S. (2006). Metody gidroekologichnykh doslidzhen poverkhnevykh vod. (Methods of hydroecological investigations of surface waters.) Kyiv, Logos Press.

  Google Scholar 

 • Barinova, S.S., Medvedeva L.A. & Anisimova O.V. (2006). Diversity of algal indicators in the environmental assessment. Tel Aviv, Israel: Pilies Studio.

  Google Scholar 

 • Bilous, O., Barinova S. & Klochenko P. (2012). Phytoplankton communities in ecological assessment of the Southern Bug River upper reaches (Ukraine). Ecohydrology and Hydrobiology 12(3): 211–230. DOI: 10.2478/v10104-012-0021-3.

  Article  Google Scholar 

 • Blümel, C. (2003). Taxonomy and nomenclature. In H. Schubert & I. Blindow (Eds.), Charophytes of the Baltic Sea (pp. 261–284). Liechtenstein, Ruggell: Gantner Verlag.

  Google Scholar 

 • Calisová, L. & Gabka M. (2009). Charophytes (Characeae, Charophyta) in the Czech Republic: taxonomy, autecology and distribution. Fottea 9(1): 1–43.

  Google Scholar 

 • Coesel, P.F.M. (1975). The relevance of desmids in the biological typology and evaluation of fresh waters. Hydrobiol. Bull. 9(3): 93–101. DOI: 10.1007/BF02263326

  Article  Google Scholar 

 • Denisova, A.I. (1979). Formirovaniye gidrokhimicheskogo rezhima vodokhranilishch Dnepra i metody yego prognozirovaniya. (The formation of the hydrochemical regime of the Dnieper reservoirs and methods of its prediction.) Kiev: Naukova Dumka Press.

  Google Scholar 

 • Denisova, A.I., Timchenko V.M., Nakhshina Ye.P., Novikov B.I., Ryabov A.K. & Bass Ya.I. (1989). Gidrologiya i gidrokhimiya Dnepra i yego vodokhranilishch. (Hydrology and hydrochemistry of the Dnieper River and its reservoirs.) Kiev: Naukova Dumka Press.

  Google Scholar 

 • Ettl, H. (1978). Xanthophyceae. Süßwasserflora von Mitteleuropa. (Bd. 3/1). Stuttgart, New York: Gustav Fischer Verlag.

  Google Scholar 

 • Ettl, H. (1983). Chlorophyta. Phytomonadina. Süßwasserflora von Mitteleuropa. (Bd. 9/1). Jena: Gustav Fischer Verlag.

  Google Scholar 

 • Ettl, H. (1988). Chlorophyta. Tetrasporales, Chlorococcales, Gloeodendrales. Süßwasserflora von Mitteleuropa. (Bd. 10/2). Jena: Gustav Fischer Verlag.

  Google Scholar 

 • John, D.M., Whitton B.A. & Brook A.J. (2011). The freshwater algal flora of the British Isles: An identification guide to freshwater and terrestrial algae (2nd ed.). Cambridge University Press. 878 pp.

  Google Scholar 

 • Klochenko, P.D., Shevchenko T.F. & Kharchenko G.V. (2013). Structural organization of phytoplankton and phytoepiphyton of the lakes of Kiev. Hydrobiol. J. 49(4): 47–63. DOI: 10.1615/HydrobJ.v49.i4.50

  Article  Google Scholar 

 • Komárek, J. & Fott B. (1983). Chlorophyceae. Chlorococcales. Das Phytoplankton des Süßwassers. Systematik und Biologie. (Bd. XVI/7). Stuttgart: E. Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung (Nagele u. Obermiller).

  Google Scholar 

 • Komárek, J. & Anagnostidis K. (1999). Cyanoprokaryota. Chroococcales. Süβwasserflora von Mitteleuropa. (Bd. 19/1). Jena: Gustav Fischer Verlag.

  Google Scholar 

 • Komárek, J. & Anagnostidis K. (2005). Cyanoprokaryota. Oscillatoriales. Süßwasserflora von Mitteleuropa. (Bd. 19/2). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.

  Google Scholar 

 • Krammer, K. & Lange-Bertalot H. (1986). Bacillariophyceae. Naviculaceae. Süßwasserflora von Mitteleuropa. (Bd. 2/1). Stuttgart, New York: Gustav Fischer Verlag.

  Google Scholar 

 • Krammer, K. & Lange-Bertalot H. (1988). Bacillariophyceae. Bacillariaceae, Epithemiaceae, Surirellaceae. Süßwasserflora von Mitteleuropa. (Bd. 2/2) Jena: Gustav Fischer Verlag.

  Google Scholar 

 • Krammer, K. & Lange-Bertalot H. (1991). Bacillariophyceae. Centrales; Fragilariaceae, Eunotiaceae, Achnanthaceae. Süβwasserflora von Mitteleuropa. (Bd. 2/3). Stuttgart, Jena: Gustav Fischer Verlag.

  Google Scholar 

 • Krammer, K. & Lange-Bertalot H. (1991a). Bacillariophyceae. Achnanthaceae, Kritische Erganzungen zu Navicula (Lineolatae) und Gomphonema Gesamtliteraturverzeichnis. Süßwasserflora von Mitteleuropa. (Bd. 2/4). Stuttgart, Jena: Gustav Fischer Verlag.

  Google Scholar 

 • Makarevich, T.A. (2003). Taxonomic structure of the algae flora of plankton and periphyton of small dimictic lake. In Ozernye ekosistemy: biologicheskiye protsessy, antropogennaya transformatsiya, kachestvo vody. Materialy II Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii, Minsk — Naroch, 22–26 sentyabrya 2003 g. (Lake ecosystems: biological processes, anthropogenic transformation, and water quality. Proceedings of the II International Scientific Conference, Minsk — Naroch, 22–26 September 2003.) (pp. 305–308). Minsk, Belorusskiy Universitet Press.

  Google Scholar 

 • Oksiyuk, O.P., Davydov O.A. & Karpezo Yu.I. (2009). Ecological and morphological structure of microphytobenthos. Hydrobiol. J. 45(2): 13–23. DOI: 10.1615/HydrobJ.v45.i2.20

  Article  Google Scholar 

 • Palamar-Mordvintseva, G.M. (2003). Flora vodorosley kontinentalnykh vodoyemov Ukrainy: Desmidiyevye vodorosli. (Algae flora of continental water bodies of Ukraine:Desmidiales.) Issue 1. Part 1. Kiev: Akademperiodika Press.

  Google Scholar 

 • Palamar-Mordvyntseva, G.M. (2005). Flora vodorostey kontynentalnykh vodoym Ukrayiny: Desmidiyevi vodorosti. (Algae flora of continental water bodies of Ukraine: Desmidiales.) Issue 1. Part 2. Kyiv: Akademperiodika Press.

  Google Scholar 

 • Pantle, R. & Buck H. (1955). Die biologische Überwachung der Gewässer und die Darstellung der Ergebnisse. Gas- und Wasserfach. 96(18): 604.

  Google Scholar 

 • Popovský, J. & Pfiester L.A. (1990). Dinophyceae (Dinoflagellida). Süßwasserflora von Mitteleuropa. (Bd. 6). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.

  Google Scholar 

 • Romanenko, V.D., Kusmenko M.I., Yevtushenko N.Yu., Volkova Ye.N., Klenus V.G., Nasvit O.I. & Pankov I.V. (1992). Radioaktivnoye i khimicheskoye zagryazneniye Dnepra i yego vodokhranilishch posle avarii na Chernobylskoy AES. (Radioactive and chemical contamination of the Dnieper River and its reservoirs after the accident at the Chernobyl NPS.) Kiev: Naukova Dumka Press.

  Google Scholar 

 • Romanenko, V.D., Gudkov D.I., Volkova Ye.N. & Kuzmenko M.I. (2011). Radioecological problems of aquatic ecosystems: 25 years after the accident at the Chernobyl Nuclear power Station. Hydrobiol. J. 47(4): 3–23. DOI: 10.1615/HydrobJ.v47.i4.10

  Article  Google Scholar 

 • Semenov, A.D. (1977). Rukovodstvo po khimicheskomu analizu poverkhnostnykh vod sushi. (Manual on the chemical analysis of the surface waters of land.) Leningrad: Gidrometeoizdat Press.

  Google Scholar 

 • Shmidt, V.M. (1980). Statisticheskiye metody v sravnitelnoy floristike. (Statistical methods in comparing floras.) Leningrad: Leningradskiy Universitet Press.

  Google Scholar 

 • Sirenko, L.A., Korelyakova I.L., Mikhaylenko L.Ye., Kostikova L.Ye. Litvinova M.A., Myslovich V.O. & Skorik L.V. (1989). Rastitelnost i bakterialnoye naseleniye Dnepra i yego vodokhranilishch. (Vegetation and bacteria of the Dnieper River and its reservoirs.) Kiev: Naukova Dumka Press.

  Google Scholar 

 • Starmach, K. (1985). Chrysophyceae und Haptophyceae. Süßwasserflora von Mitteleuropa. (Bd. 1). Stuttgart, New York: Gustav Fischer Verlag.

  Google Scholar 

 • Štastný, J. (2010). Desmids (Conjugatophyceae, Viridiplante) from the Czech Republic, new and rare taxa, distribution, ecology. Fottea 10(1): 1–74.

  Google Scholar 

 • The Directive 2000/60/EP of the European Parliament and of the Council establishing a framework for community action in the field of water policy. OJL 327.

 • Timchenko, V.M. (2006). Ekologicheskaya gidrologiya vodoyemov Ukrainy. (Ecological hydrology of water bodies of Ukraine.) Kiev, Naukova Dumka Press.

  Google Scholar 

 • Timchenko, V.M., Lynnyk P.M., Kholodko O.P., Belyayev V.V., Vandyuk N.S., Gulyayeva O.O. & Zhezherya V.A. (2013). Abiotychni komponenty ekosystemy Kyivskogo vodoskhovyshcha. (Abiotic components of the ecosystem of the Kiev Reservoir.) Kyiv: Logos Press.

  Google Scholar 

 • Topachevskiy, A.V. & Masyuk N.P. (1984). Presnovodnye vodorosli Ukrainskoy SSR. (Freshwater algae of Ukraine.) Kiev: Vyshcha Shkola Press.

  Google Scholar 

 • Tsarenko, P.M., Wasser S.P. & Nevo E. (2006). Algae of Ukraine: diversity, nomenclature, taxonomy, ecology and geography. Cyanoprokaryota, Euglenophyta, Chrysophyta, Xanthophyta, Raphidophyta, Phaeophyta, Dinophyta, Cryptophyta, Glaucocystophyta, Rhodophyta. (Vol. 1). Ruggell: Gantner Verlag.

  Google Scholar 

 • Tseeb, Ya.Ya. & Maystrenko Yu.G. (1972). Kievskoye vodokhranilishche. (The Kiev Reservoir.) Kiev: Naukova Dumka Press.

  Google Scholar 

 • Van Dam, H., Mertens A. & Sinkeldam J. (1994). A coded checklist and ecological indicator values of freshwater diatoms from the Netherlands. Nether. J. Aquat. Ecol. 28: 117–133. DOI: 10.1007/BF02334251

  Article  Google Scholar 

 • Vetrova, Z.I. (2002). Evglenofitovye vodorosli. Flora vodorosley kontinentalnykh vodoyemov Ukrainy. (Vypusk 2). [Euglenophyta. Algae flora of continental water bodies of Ukraine. (Issue 2)]. Kiev, Ternopol: Lileya.

  Google Scholar 

 • Watanabe, T. (1986). Biological indicator for the assessment of organic water pollution. Japan Journal of Water Pollution Research 19: 7–11.

  Google Scholar 

 • Yevtushenko, N.Yu., Kuzmenko M.I., Sirenko L.A., Zimbalevskaya L.N., Bilko V.P., Vyatchanina L.I. & Gosh R.I. (1992). Gidroekologicheskiye posledstviya avarii na Chernobylskoy AES. (Hydroecological consequences of the accident at the Chernobyl NPS.) Kiev, Naukova Dumka Press.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Peter Klochenko.

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Klochenko, P., Shevchenko, T., Barinova, S. et al. Assessment of the ecological state of the Kiev Reservoir by the bioindication method. Ocean and Hydro 43, 228–236 (2014). https://doi.org/10.2478/s13545-014-0137-8

Download citation

 • Received:

 • Accepted:

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.2478/s13545-014-0137-8

Key words

 • epiphytic algae
 • taxonomic structure
 • higher aquatic plants
 • Kiev Reservoir
 • ecological characteristics
 • species-indicators