Skip to main content

Carex vaginata — new species in the Western Carpathians

Abstract

The first locality of Carex vaginata Tausch from the Western Carpathians is reported. This glacial relic was found at a refugial site in the Mt. Kubínska hoľa (the Oravská Magura Mts, Slovakia), in the saddle peat bog at 1,312 m a.s.l.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

References

 • Adler W., Oswald K., Fischer R., Fischer M.A., Knabb O., Hörandl E., Franz W.R., Grims F., Schubert B., Speta F., Walter J., Maurer W., Starlinger F. & Englmaier P. 1994. Exkursionsflora von Österreich. Eugen Ulmer, Wien, Stuttgart, 1184 pp.

  Google Scholar 

 • Barkman J.J., Doing H. & Segal S. 1964. Kritische Bemerkungen und Vorschläge zur quantitativen Vegetationsanalyse. Acta Bot. Neerl. 13: 394–419.

  Google Scholar 

 • Bernátová D. & Kučera P. 2009. Sedlové rašelinisko na Kubínskej holi: horúce miesto špecifickej druhovej diverzity. Bull. Slov. Bot. Spoločn. 31(2): 27–33.

  Google Scholar 

 • Chater A.O. 1980. Carex L., pp. 290–323. In: Tutin T.G., Heywood V.H., Burges N.A., Moore D.M., Valentine D.H., Walters S.M. & Webb D. A. (eds), Flora Europaea, Vol. 5. Cambridge University Press, Cambridge, New York, Melbourne.

  Google Scholar 

 • Dostál J. 1958. Klíč k úplné květene ČSR. Nakladatelství Československé akademie věd, Praha, 986 pp.

  Google Scholar 

 • Dostál J. 1989. Nová květena ČSSR, 2. Academia, Praha, pp.761–1552.

  Google Scholar 

 • Feráková V., Maglocký Š. & Marhold K. 2001. Červený zoznam paprad’orastov a semenných rastlín Slovenska. Ochr. Prír., Banská Bystrica 20: 44–77.

  Google Scholar 

 • Futák J. 1972. Fytogeografický prehľad Slovenska, pp. 431–482. In: Lukniš M. (ed.), Slovensko, Príroda. Obzor, Bratislava.

  Google Scholar 

 • Grebenščikov O., Michalko J., Hlaváček A., Zahradníková K. & Brillová D. 1956. Geobotanický a floristický náčrt Kubínskej Hole. Biol. Práce II/5: 92 p.

  Google Scholar 

 • Grulich V. & Řepka R. 2002. Carex L. — ostřice, pp. 801–820. In: Kubát K., Hrouda Ľ., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. & Štěpánek J. (eds), Klíč ke květěne České republiky, Academia, Praha.

  Google Scholar 

 • Hess H.E., Landolt E. & Hirzel R. 1967. Flora der Schweiz und angrenzender Gebiete, Band 1: Pteridophyta bis Caryophyllaceae. Birkhäuser Verlag, Basel, Stuttgart, 860 pp.

  Google Scholar 

 • Holub J. 1981. Ochrana fytogenofondu z hlediska taxonomického a fytogeografického. Studie Českoslov. Akad. Věd 20: 27–39.

  Google Scholar 

 • Holub J. 1999. Carex vaginata Tausch, p. 82. In: Čeřovský J., Feráková V., Holub J., Maglocký Š. & Procházka F. 1999. Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a Živočíchov SR a ČR, 5, Vyššie rastliny, Príroda, Bratislava.

 • Jeník J., Bureš L. & Burešová Z. 1980. Syntaxonomic study of vegetation in Velká Kotlina Cirque, the Sudeten mountains. Folia Geobot. Phytotax. 15: 1–28.

  Google Scholar 

 • Kubinská A. & Janovicová K. 1998. Bryophytes, pp. 297–331. In: Marhold K. & Hindák F. (eds), Checklist of Non-Vascular and Vascular Plants of Slovakia. Veda, Bratislava.

  Google Scholar 

 • Maglocký Š. 1983. Zoznam vyhynutých, endemických a ohrozených taxónov vyšších rastlín flóry Slovenska. Biológia 38: 825–852.

  Google Scholar 

 • Maglocký Š. & Feráková V. 1993. Red list of ferns and flowering plants (Pteridophyta and Spermatophyta) of the flora of Slovakia (second draft). Biologia 48: 361–385.

  Google Scholar 

 • Marhold K. & Hindák F. (eds) 1998. Zoznam niŽších a vyšších rastlín Slovenska. Veda, Bratislava, 688 pp.

  Google Scholar 

 • Marhold K., Goliašová K., Hegedüšová Z., Hodálová I., Jurkovičová V., Kmeťová E., Letz R., Michalková E., Mráz P., Peniašteková M., Šípošová H., Tavoda O. et al. 1998. Ferns and Flowering Plants, pp. 333–687. In: Marhold K. & Hindák F. (eds), Checklist of Non-Vascular and Vascular Plants of Slovakia. Veda, Bratislava.

  Google Scholar 

 • Moravec J. 1950. Podčeleď Caricoidae, pp. 1847–1915. In: Dostál J., Květena ČSR. Československá botanická společnost, Praha.

 • Mráz P. 2002. Carex vaginata Tausch a wrongly reported species from Slovakia. Thaiszia — J. Bot. 12: 185–189.

  Google Scholar 

 • Nábělek V. 1939. Nová ostřice pro Slovensko. Věda Přír. 19: 219–220.

  Google Scholar 

 • Novák F.A. 1954. Přehled československé květeny s hlediska ochrany přírody a krajiny, pp. 193–409. In: Veselý J. (ed.), Ochrana československé přírody a krajiny, Díl. II. (část speciální), Nakladetelství Československé akademie věd, Praha.

  Google Scholar 

 • Pitoniak P., Petrík A., Dzubinová Ľ, Uhlířová-Šimeková J. & Fajmonová E. 1978. Flóra a vegetácia chránenej krajinnej oblasti Slovenský raj. Biol. Práce 24/6: 140 pp.

  Google Scholar 

 • Puchmajerová M. 1942. Oravské rašeliny. Stud. Bot. Čech. V/1–2: 80–120.

  Google Scholar 

 • Slavík B. 1988. Fytogeografická charakteristika, pp. 65–102. In: Hejný S. & Slavík B. (eds), Květena České socialistické republiky 1, Academia, Praha.

  Google Scholar 

 • Tausch F. 1821. Beschreibung neuer Pflanzen aus von Riesengebirge. Flora 36: 557–570.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Dana Bernátová.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Bernátová, D. Carex vaginata — new species in the Western Carpathians. Biologia 66, 429–432 (2011). https://doi.org/10.2478/s11756-011-0027-0

Download citation

 • Received:

 • Accepted:

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.2478/s11756-011-0027-0

Key words

 • Carex vaginata
 • Mt. Kubínska hoľa
 • Western Carpathians