Advertisement

Central European Journal of Mathematics

, Volume 11, Issue 9, pp 1547–1551 | Cite as

Obituary: Vasyl Ivanovych Andriychuk (18.09.1948–7.07.2012)

 • Taras O. Banakh
 • Fedor A. Bogomolov
 • Andrij I. Gatalevych
 • Ihor J. Guran
 • Yurij B. Ishchuk
 • Mykola Ya. Komarnytskyi
 • Igor S. Kuz
 • Ivanna O. Melnyk
 • Vasyl M. Petrychkovych
 • Yaroslav G. Prytula
 • Oleh M. Romaniv
 • Oleh B. Skaskiv
 • Ludmyla L. Stakhiv
 • Georgiy T. Sullym
 • Bohdan V. Zabavskyi
 • Volodymir P. Zelisko
 • Mykhajlo M. Zarichnyi
Editorial Material
 • 403 Downloads

Copyright information

© Versita Warsaw and Springer-Verlag Wien 2013

Authors and Affiliations

 • Taras O. Banakh
 • Fedor A. Bogomolov
 • Andrij I. Gatalevych
 • Ihor J. Guran
 • Yurij B. Ishchuk
 • Mykola Ya. Komarnytskyi
 • Igor S. Kuz
 • Ivanna O. Melnyk
 • Vasyl M. Petrychkovych
 • Yaroslav G. Prytula
 • Oleh M. Romaniv
 • Oleh B. Skaskiv
 • Ludmyla L. Stakhiv
 • Georgiy T. Sullym
 • Bohdan V. Zabavskyi
 • Volodymir P. Zelisko
 • Mykhajlo M. Zarichnyi

There are no affiliations available

Personalised recommendations