Skip to main content

Regional distribution patterns of soils in delta ecosystems and their potential use on different continents

Abstract

New approaches using mathematical methods have been developed for estimation of the effect of undrained plain heights in delta ecosystems on soil diversity. This makes it possible to consider the effect of positive elements in the delta plain located below the zero marks that favoring the formation of local drainage. Models have been developed from the height gradients of the Terek–Kuma Lowland by the least squares method. The proposed method has revealed the soil diversity and spatial parameters characteristic of alluvialdelta coastal plains common to different continents.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

References

 • Akimtsev, V.V., Pochvy Prikaspiiskoi nizmennosti Kavkaza (Soils of Caspian Caucasia Lowland), Rostov-on-Don: Rostov. Gos. Univ., 1959.

  Google Scholar 

 • Balamirzoev, M.A., Qualitative evaluation of soils in Caspian Lowland in Dagestan, Ekol. Probl. Prikasp. Nizmennosti, 1977, no. 2, pp. 35–49.

  Google Scholar 

 • Dobrovol’skii, G.V., Role of soils in conservation of biological diversity, Pochvovedenie, 1996, no. 6, pp. 694–699.

  Google Scholar 

 • Dokuchaev, V.V., K ucheniyu o zonakh prirody. Gorizontal’nye i vertikal’nye zony pochv (The Natural Zones: Horizontal and Vertical Zones of Soils), Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1951, vol. 6, pp. 171–194.

  Google Scholar 

 • Golovanov, L.I. and Sotneva, P.I., Mathematical modeling of water-salt balance for substantiation of rational land use in Northern Caspian region, Mater. V s”ezda Vaserossiiskogo obshchestva pochvovedov im. V.V. Dokuchaeva (Proc. V Congr. of All-Russian Dokuchaev Society of Soil Scientists), Rostov-on-Don, 2006, p. 299.

  Google Scholar 

 • Gorelik, A.L. and Skripnik, V.A., Metody raspoznavaniya (Recognition Methods), Moscow: Vysshaya Shkola, 1977.

  Google Scholar 

 • Kryshchenko, V.S. and Samokhin, A.P., Matrichnaya zakonomernost’ v topografii pochv (Matrix Pattern in Soil Topography), Rostov-on-Don: Yuzhn. Fed. Univ., 2008.

  Google Scholar 

 • Novikova, A.F., Koshoshokova, M.V., Novikova, N.M., Klimanov, A.V., and Vyshivkin, A.A., Salinization of soils and vegetation of solonchak complexes of Northern Kalmykia, Arid. Ekosist., 2010, vol. 16, no. 1, pp. 51–65.

  Google Scholar 

 • Yarullina, N.A., Pervichnaya biologicheskaya produktivnost’ pochv del’ty Tereka (Primary Production of Soils in the Terek River Delta), Moscow: Nauka, 1983.

  Google Scholar 

 • Zalibekov, Z.G., The arid regions of the world and their dynamics in conditions of modern climatic warming, Arid Ecosyst., 2011, vol. 1, no. 1, pp. 1–7.

  Article  Google Scholar 

 • Zalibekov, Z.G., The high-altitude organization of soils in mountains, Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Sev.-Kavk. Reg., Estestv. Nauki, 2010, no. 3, pp. 71–74.

  Google Scholar 

 • Zasolennye pochvy Rossii (Salinized Soils of Russia), Shishov, L.L. and Pankova, E.I., Eds., Moscow: Akademkniga, 2006.

 • Zonn, S.V., Desertification on different continents, in Sovremennye problemy genezisa i geografii pochv (Modern Problems of Genesis and Geography of Soils), Moscow: Nauka, 1980.

  Google Scholar 

 • Zonn, S.V., Banasevich, N.N., Kaz’mina, T.N., and Makkaveev, N.I., Protsessy zasoleniya i rassoleniya pochv v svyazi s gruntovymi vodami, ikh zaoleniem i vliyaniem Kaspiiskogo morya (Salinization and Desalinization of Soils Related to Ground Waters, Their Salinization, and Influence of the Caspian Sea), Moscow: Vses. Akad. Sel. Khoz. Nauk im. V.I. Lenina, 1934.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding authors

Correspondence to Z. G. Zalibekov, A. B. Biarslanov, U. M. Galimova or M. S. Sultankhamedov.

Additional information

Original Russian Text © Z.G. Zalibekov, A.B. Biarslanov, S.A. Mamaev, D.B. Asgerova, U.M. Galimova, M.S. Sultankhamedov, 2017, published in Aridnye Ekosistemy, 2017, Vol. 23, No. 2(71), pp. 5–14.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Zalibekov, Z.G., Biarslanov, A.B., Mamaev, S.A. et al. Regional distribution patterns of soils in delta ecosystems and their potential use on different continents. Arid Ecosyst 7, 73–79 (2017). https://doi.org/10.1134/S2079096117020111

Download citation

 • Received:

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1134/S2079096117020111

Keywords

 • simulation
 • height marks
 • desertification
 • areas
 • salinization
 • local drainage
 • stationary state
 • continent
 • delta plain
 • microrelief