Skip to main content

Trends of changes in the botanical diversity under the influence of desertification in the republic of Kalmykia

Abstract

An analysis of desertification in the Southern Federal District of the Russian Federation during 1980–2000 proved a transmission from a strong to a weak stage of desertification. A mechanism of digression and renovation of vegetation under different levels of pasture load was revealed and the trends of their modern development determined in Kalmykia. Research confirms the reversibility of exogenous successions under favorable climate conditions and low anthropogenic pressure. The rise of the Caspian Sea level favors the halophytization of the vegetation.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

References

 • Bananova, V.A., Karta “Antropogennoe opustynivanie Kalmytskoi ASSR” v masshtabe 1: 500 000 (A Map of Anthropogenic Desertification of Kalmykia ASSR”, Scale 1: 500000), Kharin, N.G., Ed., Novocherkassk: Yzhn. Fil., Inst. Zemle-Kadastr. S’emok, 1989.

 • Bananova, V.A., Metodicheskie ukazaaniya izucheniya protsessov opustynivaniya aridnykh territorii Kalmytskoi ASSR (Methodological Recommendations to the Desertification Process of Arid Territories of Kalmykia ASSR), Elista: Kalmyk. Gos. Univ. 1986.

  Google Scholar 

 • Bananova, V.A., Poyasnitel’naya zapiska k karte “Antropogennoe opustynivanie Kalmytskoi ASSR” v masshtabe 1: 500000 (Recommendation to the Map of Anthropogenic Desertification of Kalmykia ASSR,” Scale 1: 500000), Kharin, N.G., Ed., Elista: Kalmyk. Gos. Univ., 1990.

 • Bananova, V.A. and Gorbachev, B.N., Natural hayfields and pastures of Volzhskii sovkhoz, Kalmykia ASSR, in Voprosy ekologii i fiziologii rastenii (Problems of Plant Ecology and Physiology), Elista: Kalmyk. Gos. Univ., 1974, pp. 42–71.

  Google Scholar 

 • Bananova, V.A. and Gorbachev, B.N., Estestvennye kormovye ugod’ya Kalmytskoi ASSR i ikh ratsional’noe ispol’zovanie (Natural Forage Resources of Kalmykia ASSR and Their Rational Use), Elista: Kalmyk. Knizhn. Izd., 1990.

  Google Scholar 

 • Borlikov, G.M., Kharin, N.G., Bananova, V.A., and Tataishi, R., Opustynivanie zasushlivykh zemel’ Prikaspiiskogo regiona (prilozhenie no. 3: karty v masshtabe 1: 1000000 i 1: 2500000 (Desertification of Dry Lands of Pre-Caspian Region (Supplement No. 3: Maps in Scale 1: 1000000 and 1: 2500000), Rostovon-Don: Sev.-Kavk. Nauchn. Tsentr, 2000.

  Google Scholar 

 • Glazovskii, N.F. and Gabunshchina, E.B., A program of measures for prevention of desertification in Kalmykia, Arid. Ekosist., 1996, vol. 2, nos. 2–3, pp. 103–109.

  Google Scholar 

 • Gunin, P.D., Pankova, E.I., and Bazha, S.N., Historical aspects of development of desertification concept in national science, Arid. Ekosist., 2007, vol. 13, nos. 33–34, pp. 7–15.

  Google Scholar 

 • Karta rastitel’nosti evropeiskoi chasti SSSR. Masshtab 1: 1000000 (A Map of Vegetation of European USSR, Scale 1: 1000000), Isachenko, T.I. and Lavrenko, E.M., Eds., Moscow: Glav. Uprav. Geodez. Kartogr., 1974.

  Google Scholar 

 • Kharin, N.G., Nechaeva, N.M., and Nikolaev, V.A., Metodicheskie osnovy izucheniya i kartografirovaniya protsessov opustynivaniya (na primere aridnykh territorii Turkmenistana) (Methodological Principles of Study and Mapping of Desertification of Arid Territories of Turkmenistan), Ashkhabad: Ylym, 1983.

  Google Scholar 

 • Kharin, N.G., Orlovskii, N.S., Kiril’tseva, A.A., Babaeva, T.A., and Radzhepbaev, K., Poyasnitel’naya zapiska k “Karte antropogennogo opustynivaniya aridnykh territorii SSSR” v masshtabe 1: 2500000 (Recommendations to “The Map of Anthropogenic Desertification of Arid Territories of USSR”, Scale 1: 2500000), Ashkhabad: Ylym, 1987.

  Google Scholar 

 • Kharin, N.G., Orlovskii, N.S., Kogai, N.A., and Mukulbekova, G.B., Current conditions and forecast of desertification in arid zone of USSR, Probl. Osvoeniya Pustyn, 1986, no. 5, pp. 55–58.

  Google Scholar 

 • Kust, G.S., Opustynivanie: printsypy ekologo-geneticheskoi otsenki i kartografirovaniya (Principles of Ecological-Genetic Assessment and Mapping of Desertification), Moscow: Mosk. Gos. Univ., 1999.

  Google Scholar 

 • Kust, G.S., Glazovskii, N.F., Andreeva, O.V., Shevchenko, B.P., and Dobrynin, D.V., Basic results on assessment and mapping of desertification in Russian Federation, Arid. Ekosist., 2002, vol. 8, no. 16, pp. 7–27.

  Google Scholar 

 • Lachko, O.A. and Suslyakova, G.O., Bioecological principles of pasture digression in Kalmykia, Arid. Ekosist., 1997, vol. 3, no. 5, pp. 75–80.

  Google Scholar 

 • Lazareva, V.G., Botanicheskoe raznoobrazie ekosistem Severo-Zapadnogo Prikaspiya v usloviyakh kolebaniya urovnya Kaspiiskogo morya (Botanic Diversity of Ecosystems of Northwestern Caspian Region in Conditions of Fluctuation of the Level of the Caspian Sea), Elista: Dzhangar, 2003.

  Google Scholar 

 • Lazareva, V.G., Current status of pastures in semiarid zone of south of European Russia, Sovremennye problemy aridnykh i semiaridnykh ekosistem yuga Rossii (Current Problems of Arid and Semiarid Ecosystems of Southern Russia), Matishov, G.G., Ed., Rostov-on-Don: Yuzhn. Nauchn. Tsentr, Ross. Akad. Nauk, 2006, pp. 356–368.

  Google Scholar 

 • Lazareva, V.G., Bananova, V.A., and Seratirova, V.V., Vegetation as the indicator of zonal landscapes of Kalmykia, Estestv. Nauki, 2011, no. 3(42), pp. 27–31.

  Google Scholar 

 • Nikolaev, V.A., Paleogeography of western part of Pre-Caspian lowland during Quaternary, Tr. Prikasp. Eksped. “Geomorfologiya Zapadnogo Prikaspiya” (Trans. Pre-Caspian Expedition “Geomorphology of Western Pre-Caspian Region”), Moscow: Mosk. Gos. Univ., 1958, pp. 114–222.

  Google Scholar 

 • Poroshina, L.N., Geomorphology of Kalmykia ASSR according to space survey, Extended Abstract of Cand. Sci. (Geogr.) Dissertation, Moscow: Mosk. Gos. Univ., 1989.

  Google Scholar 

 • Pochvennaya karta Kalmytskoi ASSR. Masshtab 1: 300000 (Soil Map of Kalmykia ASSR, Scale 1: 300000), Tsvyleva, E.M., Ed., Moscow: Glav. Uprav. Geodez. Kartogr., 1989.

  Google Scholar 

 • Razumov, V.V., Perekrest, V.V., Bananova, V.A., and Lazareva, V.G., Atlas prirodnykh i rekhnogennykh opasnostei i riskov chrezvychainykh situatsii Yuzhnogo federal’nogo okruga Rossii (Atlas of Natural and Technogeneous Dangers and Risks of Disasters of Southern Federal District of Russia), Shoigu, S.K., Ed., Moscow: Dizain, Inform., Kartogr., 2007.

 • Statisticheskii sbornik “Kalmykiya v tsifrakh” (Kalmykia in Figures: Statistical Handbook), Elista: Kalmizdat, 1987.

 • Statisticheskii ezhegodnik. Respublika Kalmykiya (Kalmykia Republic: Statistical Yearbook), Elista: Kalmykiyastat, 2012.

 • Terenozhkin, I.N., Role and significance of slaughtering for economics in dry-steppe and semidesert regions of Lower Volga region, Sov. Bot., 1934, no. 4, pp. 42–61.

  Google Scholar 

 • Viktorov, S.V. and Chikishev, A.G., Landscape-genetic rows and their significance for indication of natural and anthropogenic processes, Tr. Mosk. O-va. Ispyt. Prir., 1976, vol. 55, pp. 27–33.

  Google Scholar 

 • Vinogradov, B.V. and Kulik, K.N., Aerospace monitoring of desertification rate of the Black Earths in Kalmykia according to repeated images, Probl. Osvoeniya Pustyn, 1987, no. 4, pp. 45–52.

  Google Scholar 

 • Vsemirnaya karta opustynivaniya. Masshtab 1: 25000000 (The World Map of Desertification, Scale 1: 25000000), Nairobi, Kenya: FAO/UNESCO, 1977.

 • Vysotskii, G.N., Ergenya: cultural and phytological description, Tr. Byuro Prikl. Bot., 1915, vol. 8, nos. 10–11, pp. 1113–1436.

  Google Scholar 

 • Zolotokrylin, A.N., Klimaticheskoe opustynivanie (Climatic Desertification), Krenke, A.N., Ed., Moscow: Nauka, 2003.

 • Zonn, S.V., Desertification of natural resource of agrarian industry of Kalmykia during last 70 years and prevention measures, in Biota i prirodnaya sreda Kalmykii (Biota and Natural Conditions of Kalmykia), Zon, I.S. and Neronova, V.M., Eds., Elista: Korkis, 1995, pp. 19–52.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to V. A. Bananova.

Additional information

Original Russian Text © V.A. Bananova, V.G. Lazareva, 2014, published in Aridnye Ekosistemy, 2014, Vol. 20, No. 2(59), pp. 92–98.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Bananova, V.A., Lazareva, V.G. Trends of changes in the botanical diversity under the influence of desertification in the republic of Kalmykia. Arid Ecosyst 4, 119–126 (2014). https://doi.org/10.1134/S2079096114020024

Download citation

 • Received:

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1134/S2079096114020024

Keywords

 • desertification
 • pasture digression
 • succession
 • renovation
 • vegetation
 • wealth of species
 • yielding capacity