Skip to main content

Morphological and genetic analysis of Brunnera sibirica (Boraginaceae) cenopopulation in the Southern Siberia Mountains

Abstract

Fifteen Brunnera sibirica cenopopulations have been studied. Morphological and genetic investigations reveal increasing variability and high level of correlation between morphological features (according to decreased sizes of vegetation organs) during the first years after deforestation in fir and aspen forests. High morphological and genetic variability is typical for mountain fir forests, pine–birch, and pine forests.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

References

 1. Amel’chenko, V.P., Redkie i ischezayushchie rasteniya Tomskoi oblasti (anatomiya, biomorfologiya, introduktsiya, reintroduktsiya, kariologiya, okhrana) (Rare and Endangered Plants of Tomsk Oblast: Anatomy, Biomorphology, Introduction, Re-Introduction, Caryology, and Protection), Tomsk: Tomsk. Gos. Univ., 2010.

  Google Scholar 

 2. Boronnikova, S.V., Molecular-genetic analysis of the gene pools of rare and endangered plants in Perm krai, Doctoral (Biol.) Dissertation, Perm, 2009.

  Google Scholar 

 3. Braun-Blanquet, J., Pflanzensoziologie. Grundzuge der Vegetationskunde. 3 Anfl., New York: Springer-Verlag, 1964.

  Book  Google Scholar 

 4. Dyuryagina, G.P. and Ivanova, M.M., Characteristic of cenopopulations of rare species in Buryatia flora, Bot. Zh., 1985, vol. 70, no. 11, pp. 1529–1538.

  Google Scholar 

 5. Ignatenko, N.A., Biological basis for introduction and reintroduction of nemoral relict Brunnera sibirica Stev. (Boraginaceae) in Tomsk oblast, Cand. Sci. (Biol.) Dissertation, Tomsk, 1995.

  Google Scholar 

 6. Krasnaya kniga SSSR: redkie i nakhodyashchiesya pod ugrozoi ischeznoveniya vidy rastenii i zhivotnykh (The Red Data Book of Soviet Union: Rare and Endangered Species of the Plants and Animals), Moscow: Lesnaya Prom-st, 1984, 2nd ed.

 7. Krasnaya kniga Krasnoyarskogo kraya. Tom 2. Redkie i nakhodyashchiesya pod ugrozoi ischeznoveniya vidy dikorastushchikh rastenii i gribov (The Red Data Book of Krasnoyarsk Krai, Vol. 2: Rare and Endangered Species of the Wild Plants and Fungi), Krasnoyarsk: Sib. Fed. Univ., 2012, 2nd ed.

 8. Mamaev, S.A., Formy vnutrividovoi izmenchivosti drevesnykh rastenii (The Types of Intraspecific Variability of Wood Plants), Moscow: Nauka, 1972.

  Google Scholar 

 9. Miller, M.P., Tools for Population Genetic Analyses (TFPGA) 1.3: A Windows Program for the Analysis of Allozyme and Molecular Population Genetic Data, Flagstaff, AZ: Northern Arizona Univ., 1997.

  Google Scholar 

 10. Nei, M., Estimation of average heterozygosity and genetic distance from a small number of individuals, Genetics, 1978, vol. 89, pp. 538–590.

  Google Scholar 

 11. Nikiforova, O.D., Brunnera Steven, in Flora Sibiri (Siberian Flora), Novosibirsk: Nauka, 1997, vol. 11, p. 116.

  Google Scholar 

 12. Polikarpov, N.P., Chebakova, N.M., and Nazimova, D.I., Klimat i gornye lesa Yuzhnoi Sibiri (Climate and Mountain Forests of Southern Siberia), Novosibirsk: Nauka, 1986.

  Google Scholar 

 13. Polyntseva, N.A., Sobolevskaya, K.A., Utemova, L.D., et al., Siberian bugloss, Brunnera sibirica, in Biologicheskie osobennosti rastenii Sibiri nuzhdayushchiesya v okhrane (Biological Features of Endangered Plants in Siberia), Novosibirsk: Nauka, 1986, pp. 34–50.

  Google Scholar 

 14. Popov, M.G., Genus Brunnera Stev., in Flora SSSR (Flora of Soviet Union), Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1953, vol. 19, pp. 294–297.

  Google Scholar 

 15. Popov, M.G., Flora Srednei Sibiri (Flora of Central Siberia), Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1959, vol. 2, pp. 559–918.

  Google Scholar 

 16. Rostova, N.S., Structure and variability of correlations of morphological features of flowering plants, Doctoral (Biol.) Dissertation, St. Petersburg, 2000.

  Google Scholar 

 17. Shmidt, V.M., Matematicheskie metody v botanike (Mathematical Methods in Botany), Leningrad: Leningr. Gos. Univ., 1984.

  Google Scholar 

 18. Strokova, O.M., Correlation analysis of vegetative features in teresken (Ceratoides papposa) population, in Botanicheskie issledovaniya v Sibiri (Botanical Studies in Siberia), Krasnoyarsk: Krasn. Otd. Ross. Bot. O-va, Ross. Akad. Nauk, 1998, no. 6, pp. 106–111

  Google Scholar 

 19. Terent’ev, P.V., The method of correlation pleiades, Vestn. Mosk. Univ., Ser.: Biol., 1959, no. 9, pp. 137–141.

  Google Scholar 

 20. Tikhonova, I.V., Morphological features of pollen related to the state of pine wood stands in dry steppe, Lesovedenie, 2005, no. 1, pp. 63–69.

  Google Scholar 

 21. Voronov, A.G., Geobotanika (Geobotany), Moscow: Vysshaya Shkola, 1973.

  Google Scholar 

 22. Vykhandu, L.K., About the study of multi-feature biological systems, in Primenenie matematicheskikh metodov v biologii (Implementation of Mathematical Methods in Biology), Leningrad, 1964, no. 3, pp. 19–22.

  Google Scholar 

 23. Yamskikh, I.E., Biomorphological features of Cruciata krylovii (Rubiaceae) in Krasnoyarsk krai, Bot. Zh., 2007, vol. 92, no. 2, pp. 263–270.

  Google Scholar 

 24. Yamskikh, I.E., The state of Arsenjevia baikalensis cenopopulation in plant communities of the Western Sayan Mountains, Russ. J. Ecol., 2008, vol. 39, no. 4, pp. 246–253.

  Article  Google Scholar 

 25. Yamskikh, I.E., Morphogenetic analysis of cenopopulations of nemoral relicts of the dark forests of Southern Siberia, Doctoral (Biol.) Dissertation, Tomsk, 2015.

  Google Scholar 

 26. Waldron, J., Peace, C., Searle, I., et al., Randomly amplified DNA fingerprinting: a culmination of DNA marker technologies based on arbitrarily-primed PCR amplification, J. Biomed. Biotechnol., 2002, vol. 2, no. 3, pp. 141–150.

  CAS  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 27. Wright, S., Evolution and the Genetics of Populations: Variability within and Among Natural Populations, Chicago: Univ. of Chicago Press, 1978.

  Google Scholar 

 28. Zlobin, Yu.A., Printsypy i metody izucheniya tsenoticheskikh populyatsii rastenii: uchebno-metodicheskoe posobie (Analysis of Coenotic Populations of the Plants: Manual), Kazan: Kazan. Gos. Univ., 1989.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to I. E. Yamskikh.

Additional information

Original Russian Text © I.E. Yamskikh, M.G. Kutsev, 2017, published in Sibirskii Ekologicheskii Zhurnal, 2017, No. 1, pp. 51–60.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Yamskikh, I.E., Kutsev, M.G. Morphological and genetic analysis of Brunnera sibirica (Boraginaceae) cenopopulation in the Southern Siberia Mountains. Contemp. Probl. Ecol. 10, 43–51 (2017). https://doi.org/10.1134/S1995425517010127

Download citation

Keywords

 • Brunnera sibirica
 • nemoral relict
 • morphological and genetic analysis
 • RAF–PCR
 • Western Sayan
 • Northeastern Altai