Advertisement

Russian Journal of Organic Chemistry

, Volume 55, Issue 2, pp 215–226 | Cite as

Multicomponent Synthesis of Thiazole, Selenazole, Pyrane, and Pyridine Derivatives, Initiated by the Knoevenagel Reaction

 • I. V. Dyachenko
 • V. D. Dyachenko
 • P. V. Dorovatovskii
 • V. N. Khrustalev
 • V. G. NenaidenkoEmail author
Article
 • 32 Downloads

Abstract

(2E,2′E)-3,3′-(Propane-1,3-diyl)bis[oxy(4,1-phenylene)]bis[2-(4-aryl-1,3-thiazol-2-yl)acrylonitriles] and functionally substituted pyridines and fused pyrans containing a 3-[1,3-thi(selen)azol-2-yl]-substituent were synthesized by multicomponent condensations initiated by the Knoevenagel reaction. The structures of 2-amino-5-oxo-4-(1-phenylethyl)-4,5-dihydropyrano[3,2-c]chromene-3-carbonitrile and 2-amino-7-hexyloxy-4-cyclohexyl-4H-chromene-3-carborutrile were studied by X-ray diffraction analysis.

Keywords

thiazole selenazole pyran pyridine Knoevenagel reaction X-ray structural analysis 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Pevarello, P., Amici, R., Villa, M., Salom, B., Vulpetti, A., and Varasi, M., US Patent no. 6784198, 2004; Ref. Zh., Khim., 2005, no. 05.07-19O.135P.Google Scholar
 2. 2.
  Sanner, M.A., Helal, C.J., and Cooper, C.B., US Patent no. 6720427, 2004; Ref. Zh., Khim., 2005, no. 05.04-19O.172P.Google Scholar
 3. 3.
  Bender, W., Betz, U., Kleymann, G., Baumeister, J., Eckenberg, P., Fischer, R., Handke-Ergueden, G., Hendrix, M., Henninger, K., Jensen, A., Keldenich, J., Reefschlöger, J., Schmidf, T., Schneider, U., and Weber, O., FRG Patent Appl. no. 10210319, 2003; Ref. Zh., Khim., 2004, no. 04.22-19O.114P.Google Scholar
 4. 4.
  Haap, W., Hölzl, W., Ochs, D., Puchtler, K., and Schnyder, M., EP Patent Appl. no. 1103180, 2001; Ref. Zh., Khim., 2001, no. 01.17-19O.327P.Google Scholar
 5. 5.
  Drewe, J.A., Xiong, C.S., and Wang, Y., US Patent no. 6906203, 2005; Ref. Zh., Khim., 2006, no. 06.14-19O.57P.Google Scholar
 6. 6.
  Konkay, C.S., Fick, D.B., Cai, S.X., Lan, N.C., and Keana, J.F.W., US Patent no. 6800657, 2004; Ref. Zh., Khim., 2005, no. 05.18-19O.110P.Google Scholar
 7. 7.
  Khekhst, A., Bon, M., Kromer, K.T., and Markus, S.A., RF Patent Appl. no. 99108756, 2001; Ref. Zh., Khim., 2001, no. 01.14-19O.100P.Google Scholar
 8. 8.
  Darvesh, S., Magee, D., Valenta, Z., and Martin, E., US Patent no. 6436972, 2002; Ref. Zh., Khim., 2003, no. 03.07-19O.87P.Google Scholar
 9. 9.
  Crooks, P.A., Dull, G.M., Caldwell, W.S., Bhatti, B.S., Deo, N.M., and Ravard, A., US Patent no. 6624173, 2003; Ref. Zh., Khim., 2004, no. 04.11-19O.86P.Google Scholar
 10. 10.
  Dyachenko, I.V. and Dyachenko, V.D., Russ. J. Org. Chem., 2016, vol.52, p.32. doi  https://doi.org/10.1134/S1070428016010061 CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Dyachenko, I.V. and Dyachenko, V.D., Russ. J. Org. Chem., 2015, vol.51, p.1293. doi  https://doi.org/10.1134/S1070428015090146 CrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Dyachenko, V.D. and Pugach, Yu.Yu., Russ. J. Gen. Chem., 2013, vol.83, p.979. doi  https://doi.org/10.1134/S1070363213050162 CrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Dimrot, K., Wolf, K., and Kroke, H., J. Lie. Ann. Chem., 1964, vol.678, p.181. doi  https://doi.org/10.1002/jlac.19646780119 Google Scholar
 14. 14.
  Dyachenko, V.D., Dyachenko, I.V., and Nenaidenko, V.G., Russ. Chem. Rev., 2018, vol.87, p.1. doi  https://doi.org/10.1070/RCR4760 CrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  Antipin, I.S., Kazymova, M.A., Kuznetsov, M.A., Vasilyev, A.V., Ishchenko, M.A., Kiryushkin, A.A., Kuznetsova, L.M., Makarenko, S.V., Ostrovskii, V.A., Petrov, M.L., Solod, O.V., Trishin, Yu.G., Yakovlev, I.P., Nenaidenko, V.G., Beloglazkina, E.K., Beletskaya, I.P., Ustynyuk, Yu.A., Solov’ev, P.A., Ivanov, I.V., Malina, E.V., Sivova, N.V., Negrebetskii, V.V., Baukov, Yu.I., Pozharskaya, N.A., Traven’, V.F., Shchekotikhin, A.E., Varlamov, A.V., Borisova T.N., Lesina, Yu.A., Krasnokutskaya, E.A., Rogozhnikov, S.I., Shurov, S.N., Kustova, T.P., Klyuev, M.V., Khelevina, O.G., Stuzhin, P.A., Fedorov, A.Yu., Gushchin, A.V., Dodonov, V.A., Kolobov, A.V., Plakhtinskii, V.V., Orlov, V.Yu., Kriven’ko, A.P., Fedotova, O.V., Pchelintseva, N.V., Charushin, V.N., Chupakhin, O.N., Klimochkin, Yu.N., Klimochkina, A.Yu., Kuryatnikov, V.N., Malinovskaya, Yu.A., Levina, A.S., Zhuravlev, O.E., Voronchikhina, L.I., Fisyuk, A.S., Aksenov, A.V., Aksenov, N.A., and Aksenova, I.V., Russ. J. Org. Chem., 2017, vol.53, p.1275. doi  https://doi.org/10.1134/S1070428017090019 CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Konovalov, A.I., Antipin, I.S., Burilov, V.A., Madzhidov, T.I., Kurbangalieva, A.R., Nemtarev, A.V., Solovieva, S.E., Stoikov, I.I., Mamedov, V.A., Zakharova, L.Ya., Gavrilova, E.L., Sinyashin, O.G., Balova, I.A., Vasilyev, A.V., Zenkevich, I.G., Krasavin, M.Yu., Kuznetsov, M.A., Molchanov, A.P., Novikov, M.S., Nikolaev, V.A., Rodina, L.L., Khlebnikov, A.F., Beletskaya, I.P., Vatsadze, S.Z., Gromov, S.P., Zyk, N.V., Lebedev, A.T., Lemenovskii, D.A., Petrosyan, V.S., Nenaidenko, V.G., Negrebetskii, V.V., Baukov, Yu.I., Shmigol’, T.A., Korlyukov, A.A., Tikhomirov, A.S., Shchekotikhin, A.E., Traven’, V.F., Voskresenskii, L.G., Zubkov, F.I., Golubchikov, O.A., Semeikin, A.S., Berezin, D.B., Stuzhin, P.A., Filimonov, V.D., Krasnokutskaya, E.A., Fedorov, A.Yu., Nyuchev, A.V., Orlov, V.Yu., Begunov, R.S., Rusakov, A.I., Kolobov, A.V., Kofanov, E.R., Fedotova, O.V., Egorova, A.Yu., Charushin, V.N., Chupakhin, O.N., Klimochkin, Yu.N., Osyanin, V.A., Reznikov, A.N., Fisyuk, A.S., Sagitullina, G.P., Aksenov, A.V., Aksenov, N.A., Grachev, M.K., Maslennikova, V.I., Koroteev, M.P., Brel’, A.K., Lisina, S.V., Medvedeva, S.M., Shikhaliev, Kh.S., Suboch, G.A., Tovbis, M.S., Mironovich, L.M., Ivanov, S.M., Kurbatov, S.V., Kletskii, M.E., Burov, O.N., Kobrakov, K.I., and Kuznetsov, D.N., Russ. J. Org. Chem., 2018, vol.54, p.157. doi  https://doi.org/10.1134/S107042801802001X CrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  Dyachenko, V.D., Bityukova, O.S., and Dyachenko, A.D., Russ. J. Org. Chem., 2011, vol.47, p.1335. doi  https://doi.org/10.1134/S1070428011090132 CrossRefGoogle Scholar
 18. 18.
  Dyachenko, V.D., Russ. J. Org. Chem., 2011, vol.47, p.1535. doi  https://doi.org/10.1134/S1070428011100150 CrossRefGoogle Scholar
 19. 19.
  Krivokolysko, S.G., Dyachenko, V.D., and Litvinov, V.P., Chem. Heterocycl. Comp., 2001, vol.37, p.1114. doi  https://doi.org/10.1023/A:1013231800661 CrossRefGoogle Scholar
 20. 20.
  Dyachenko, V.D. and Chernega, A.N., Russ. J. Org. Chem., 2006, vol.42, p.567. doi  https://doi.org/10.1134/S1070428006040142 CrossRefGoogle Scholar
 21. 21.
  Dyachenko, V.D., Russ. J. Gen. Chem., 2006, vol.76, p.282. doi  https://doi.org/10.1134/S1070363206020216 CrossRefGoogle Scholar
 22. 22.
  Krivokolysko, S.G., Dyachenko, V.D., Chernega, A.N., and Litvinov, V.P., Russ. Chem. Bull., 2000, vol.49, p.736. doi  https://doi.org/10.1007/BF02495493 CrossRefGoogle Scholar
 23. 23.
  Abd-El-Aziz, A.S., Egrody, M., Bedair, A.H., Corkery, T., and Ata, A., Heterocycles, 2004, vol.63, p.1793. doi  https://doi.org/10.3987/COM-04-10089 CrossRefGoogle Scholar
 24. 24.
  Battye, T.G., Kontogiannis, L., Johnson, O., Powell, H.R., and Leslie, A.G.W., Acta Cryst., 2011, vol.D67, p.271. doi  https://doi.org/10.1107/S0907444910048675 Google Scholar
 25. 25.
  Evans, P., Acta Cryst., 2006, vol.D62, p.72. doi  https://doi.org/10.1107/S0907444905036693 Google Scholar
 26. 26.
  Sheldrick, G.M., Acta Cryst., 2015, vol.C71, p.3. doi  https://doi.org/10.1107/S2053229614024218 Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2019

Authors and Affiliations

 • I. V. Dyachenko
  • 1
 • V. D. Dyachenko
  • 1
 • P. V. Dorovatovskii
  • 2
 • V. N. Khrustalev
  • 2
  • 3
 • V. G. Nenaidenko
  • 4
  Email author
 1. 1.Taras Shevchenko Lugansk National UniversityLuganskUkraine
 2. 2.Kurchatov Institute National Research CenterMoscowRussia
 3. 3.Russian Peoples Friendship UniversityMoscowRussia
 4. 4.Lomonosov Moscow State UniversityMoscowRussia

Personalised recommendations