Advertisement

Russian Journal of Organic Chemistry

, Volume 50, Issue 9, pp 1372–1374 | Cite as

Synthesis of photochromic 5,6-diaryl-2-chloropyridine-3,4-dicarbonitriles from 3,4-diaryl-4-oxobutane-1,1,2,2-tetracarbonitriles

 • M. Yu. BelikovEmail author
 • M. Yu. Ievlev
 • O. V. Ershov
 • K. V. Lipin
 • S. A. Legotin
 • O. E. Nasakin
Short Communications

Keywords

Acetyl Chloride Ethanone Cyanoethylene Dicarbonitrile Tetracyanoethylene 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Irie, M., Chem. Rev., 2000, vol. 100, p. 1685.CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Minkin, V.I., Chem. Rev., 2004, vol. 104, p. 2751.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Barachevsky, V.A., Strokach, V.P., Puankov, V.A., Kovaleva, O.T., Valova, T.M., Zavchenko, K.S., and Krayushkin, M.M., Arkivoc, 2009, part (ix), p. 70.Google Scholar
 4. 4.
  Belikov, M.Yu., Ershov, O.V., Lipovskaya, I.V., Fedoseev, S.V., and Nasakin, O.E., Russ. J. Org. Chem., 2013, vol. 49, p. 864.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Ershov, O.V., Nasakin, O.E., and Belikov, M.Yu., Russian Patent no. 2 475 489, 2013.Google Scholar
 6. 6.
  Belikov, M.Yu., Ershov, O.V., Eremkin, A.V., Kayukov, Ya.S., and Nasakin, O.E., Russ. J. Org. Chem., 2010, vol. 46, p. 615.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Belikov, M.Yu., Ershov, O.V., Eremkin, A.V., Kayukov, Ya.S., and Nasakin, O.E., Russ. J. Gen. Chem., 2010, vol. 80, p. 2078.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Ershov, O.V., Lipin, K.V., Maksimova, V.N., Eremkin, A.V., Kayukov, Ya.S., and Nasakin, O.E., Russ. J. Org. Chem., 2009, vol. 45, p. 475.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Nasakin, O.E., Sheverdov, V.P., Moiseeva, I.V., Lyshchikov, A.N., Ershov, O.V., and Nesterov, V.N., Tetrahedron Lett., 1997, vol. 38, p. 4455.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Kayukov, Ya.S., Nasakin, O.E., Urman, Ya.G., Khrustalev, V.N., Nesterov, V.N., Antipin, M.Yu., Lyshchikov, A.N., and Lukin, P.M., Chem. Heterocycl. Compd., 1996, vol. 32, no 10, p. 1200.CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Krayushkin, M.M., Lichitskii, B.V., Mikhalev, A.P., Dudinov, A.A., and Ivanov, S.N., Russ. J. Org. Chem., 2005, vol. 41, p. 87.CrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Krayushkin, M.M., Lichitskii, B.V., Pashchenko, D.V., Antonov, I.A., Nabatov, B.V., and Dudinov, A.A., Russ. J. Org. Chem., 2007, vol. 43, p. 1357.CrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Dickinson, C.L., J. Am. Chem. Soc., 1960, vol. 82, p. 4367.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2014

Authors and Affiliations

 • M. Yu. Belikov
  • 1
  Email author
 • M. Yu. Ievlev
  • 1
 • O. V. Ershov
  • 1
 • K. V. Lipin
  • 1
 • S. A. Legotin
  • 2
 • O. E. Nasakin
  • 1
 1. 1.I.N. Ul’yanov Chuvash State UniversityCheboksaryRussia
 2. 2.National University of Science and Technology MISISMoscowRussia

Personalised recommendations