Skip to main content

Aqueous vibromagnetic extraction of hydrophilic and hydrophobic biologically active substances from peloids of varied genesis

Abstract

Aqueous vibromagnetic extraction of hydrophobic and hydrophilic biologically active substances from peloids of varied origin (sapropels, and sulfide-slime mud) was developed. Instrumental analytical techniques (GC/MS, TLS, IR spectroscopy), gravimetry, and other methods were used to determine polar and nonpolar lipids and saturated and unsaturated fatty carboxylic and humic acids in colloid systems.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

References

 1. Saratikov, A.S., Burkova, V.N., Vengerovskii, A.I., and Kurakolova, E.A., Novye gepatoprotektivnye i protivovospalitel’nye preparaty peloidov (New Hepatoprotective and Anti-inflammatory Peloid Preparations), Tomsk: Tomsk. Univ., 2004.

  Google Scholar 

 2. Tsyplenkov, K.V., Khim. Interesakh Ustoich. Razvitiya, 2010, no. 18, pp. 87–94.

 3. Kates, M., Techniques of Lipidology, Amsterdam: Elsevier, 1986.

  Google Scholar 

 4. Lomovskii, O.I. and Boldyrev, V.V., Mekhanokhimiya v reshenii ekologicheskikh zadach (Mechanochemistry in Solution of Ecological Problems), Novosibirsk: Ross. Akad. Nauk, 2006.

  Google Scholar 

 5. RF Patent 2335918.

 6. Vilkhu, K., Mawson, R., et al., Innovative Food Sci. Emerging Technol., 2008, no. 9, pp. 161–169.

 7. Metherel, A.H., Taha, A.Y., et al., Prostaglandins, Leukotrienes, and Essential Fatty Acids, 81, 2009, pp. 417–423.

  Article  CAS  Google Scholar 

 8. Molchanov, G.I., Ul’trazvuk v farmatsii (Ultrasound in Pharmact), Moscow: Meditsina, 1980.

  Google Scholar 

 9. Zhuchkov, A.V. and Andreev, A.A., Catalog of Papers, IV Mezhdunarodnaya konferentsiya “Ekstraktsiya organicheskikh soedinenii”, Voronezhskaya gosudarstvennaya tekhnologicheskaya akademiya (IV Int. Conf. “Extraction of Organic Compounds,” Voronezh State Technological Academy), Voronezh: VGTA, 2010, p. 257.

  Google Scholar 

 10. Yatsun, S.F., Mishchenko, V.Ya., and Mishchenko, E.V., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Severo-Kavkaz. region, Tekhn. Nauki, Yuzhn. Federal’nyi Univ., 2008, no. 5, pp. 99–101

 11. Korikov, A.M., Mekhatronika, Avtomatizats. Upravl., 2011, no. 5, pp. 2–8.

 12. RF Patent 97363.

 13. Terent’ev, Yu.D., Nanotekhnologii, ekologiya, proizvodstvo (Nanotechnologies, Ecology, Production), Izd. Nanotekh, 2011, pp. 98–107.

 14. Folch, J., Lees, M., and Sloane Stanley, G.H., J. Biolog. Chem., 226. 1957, pp. 497–509.

  CAS  Google Scholar 

 15. Orlov, D.S., Praktikum po biokhimii gumusa (Practical Course of Biochemistry of Humus), Moscow: Mosk. Gos. Univ., 1969.

  Google Scholar 

 16. Mchedlov-Petrosyan, N.O., Lebed’, A.V., and Lebed’, V.I., Kolloidnye poverkhnostno-aktivnye veshchestva: Uchebno-metodicheskoe posobie (Colloid Surfactants: Study Guide), Kharkiv: Kharkiv. Nats. Univ. imeni V.N. Karazina, 2009.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to K. A. Dychko.

Additional information

Original Russian Text © K.A. Dychko, G.L. Ryzhova, M.A. Tyunina, V.V. Khasanov, V.A. Daneker, 2012, published in Zhurnal Prikladnoi Khimii, 2012, Vol. 85, No. 9, pp. 1408–1416.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Dychko, K.A., Ryzhova, G.L., Tyunina, M.A. et al. Aqueous vibromagnetic extraction of hydrophilic and hydrophobic biologically active substances from peloids of varied genesis. Russ J Appl Chem 85, 1327–1334 (2012). https://doi.org/10.1134/S1070427212090054

Download citation

 • Received:

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1134/S1070427212090054

Keywords

 • Humic Acid
 • Peloids
 • Colloid System
 • Thermal Dissolution
 • Colloid Extract