Advertisement

Russian Journal of Applied Chemistry

, Volume 85, Issue 9, pp 1327–1334 | Cite as

Aqueous vibromagnetic extraction of hydrophilic and hydrophobic biologically active substances from peloids of varied genesis

 • K. A. DychkoEmail author
 • G. L. Ryzhova
 • M. A. Tyunina
 • V. V. Khasanov
 • V. A. Daneker
Inorganic Synthesis and Industrial Inorganic Chemistry

Abstract

Aqueous vibromagnetic extraction of hydrophobic and hydrophilic biologically active substances from peloids of varied origin (sapropels, and sulfide-slime mud) was developed. Instrumental analytical techniques (GC/MS, TLS, IR spectroscopy), gravimetry, and other methods were used to determine polar and nonpolar lipids and saturated and unsaturated fatty carboxylic and humic acids in colloid systems.

Keywords

Humic Acid Peloids Colloid System Thermal Dissolution Colloid Extract 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Saratikov, A.S., Burkova, V.N., Vengerovskii, A.I., and Kurakolova, E.A., Novye gepatoprotektivnye i protivovospalitel’nye preparaty peloidov (New Hepatoprotective and Anti-inflammatory Peloid Preparations), Tomsk: Tomsk. Univ., 2004.Google Scholar
 2. 2.
  Tsyplenkov, K.V., Khim. Interesakh Ustoich. Razvitiya, 2010, no. 18, pp. 87–94.Google Scholar
 3. 3.
  Kates, M., Techniques of Lipidology, Amsterdam: Elsevier, 1986.Google Scholar
 4. 4.
  Lomovskii, O.I. and Boldyrev, V.V., Mekhanokhimiya v reshenii ekologicheskikh zadach (Mechanochemistry in Solution of Ecological Problems), Novosibirsk: Ross. Akad. Nauk, 2006.Google Scholar
 5. 5.
  RF Patent 2335918.Google Scholar
 6. 6.
  Vilkhu, K., Mawson, R., et al., Innovative Food Sci. Emerging Technol., 2008, no. 9, pp. 161–169.Google Scholar
 7. 7.
  Metherel, A.H., Taha, A.Y., et al., Prostaglandins, Leukotrienes, and Essential Fatty Acids, 81, 2009, pp. 417–423.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Molchanov, G.I., Ul’trazvuk v farmatsii (Ultrasound in Pharmact), Moscow: Meditsina, 1980.Google Scholar
 9. 9.
  Zhuchkov, A.V. and Andreev, A.A., Catalog of Papers, IV Mezhdunarodnaya konferentsiya “Ekstraktsiya organicheskikh soedinenii”, Voronezhskaya gosudarstvennaya tekhnologicheskaya akademiya (IV Int. Conf. “Extraction of Organic Compounds,” Voronezh State Technological Academy), Voronezh: VGTA, 2010, p. 257.Google Scholar
 10. 10.
  Yatsun, S.F., Mishchenko, V.Ya., and Mishchenko, E.V., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Severo-Kavkaz. region, Tekhn. Nauki, Yuzhn. Federal’nyi Univ., 2008, no. 5, pp. 99–101Google Scholar
 11. 11.
  Korikov, A.M., Mekhatronika, Avtomatizats. Upravl., 2011, no. 5, pp. 2–8.Google Scholar
 12. 12.
  RF Patent 97363.Google Scholar
 13. 13.
  Terent’ev, Yu.D., Nanotekhnologii, ekologiya, proizvodstvo (Nanotechnologies, Ecology, Production), Izd. Nanotekh, 2011, pp. 98–107.Google Scholar
 14. 14.
  Folch, J., Lees, M., and Sloane Stanley, G.H., J. Biolog. Chem., 226. 1957, pp. 497–509.Google Scholar
 15. 15.
  Orlov, D.S., Praktikum po biokhimii gumusa (Practical Course of Biochemistry of Humus), Moscow: Mosk. Gos. Univ., 1969.Google Scholar
 16. 16.
  Mchedlov-Petrosyan, N.O., Lebed’, A.V., and Lebed’, V.I., Kolloidnye poverkhnostno-aktivnye veshchestva: Uchebno-metodicheskoe posobie (Colloid Surfactants: Study Guide), Kharkiv: Kharkiv. Nats. Univ. imeni V.N. Karazina, 2009.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2012

Authors and Affiliations

 • K. A. Dychko
  • 1
  Email author
 • G. L. Ryzhova
  • 1
 • M. A. Tyunina
  • 1
 • V. V. Khasanov
  • 1
 • V. A. Daneker
  • 2
 1. 1.Tomsk Polytechnic UniversityTomskRussia
 2. 2.Tomsk State Polytechnic UniversityTomskRussia

Personalised recommendations