Advertisement

Russian Journal of General Chemistry

, Volume 85, Issue 5, pp 1125–1131 | Cite as

Self-assembly in the MnX2-2-(7-bromo-2-oxo-5-phenyl-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-1-yl)acetohydrazide-salicylic aldehyde systems: Composition, structure, and properties of the products

 • A. V. Pulya
 • I. I. Seifullina
 • L. S. Skorokhod
 • V. G. Vlasenko
 • Ya. V. Zubavichus
 • S. I. Levchenkov
Article

Abstract

Complexes of Mn(II) with 2-(7-bromo-2-oxo-5-phenyl-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-1-yl)-acetohydrazide and product of its condensation with salicylic aldehyde have been prepared and characterized by elemental analysis, IR spectroscopy, electrical conductivity, and magnetic susceptibility. Thermal stability of the complexes has been characterized. Structure of the coordination node of the complexes has been determined by X-ray absorption spectroscopy.

Keywords

coordination compound manganese(II) 2-(7-bromo-2-oxo-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepin-1-yl)-acetohydrazide salicylic aldehyde 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Gidazepam (Hidazepam), Andronati, S.A., Kiev: Naukova Dumka, 1992.Google Scholar
 2. 2.
  Pulya, A.V., Seifullina, I.I., Skorokhod, L.S., Vlasenko, V.G., Zubavichus, Ya.V., Levchenkov, S.I., and Pavlovskii, V.I., Abstracts of Papers, X Mezhdunar. konf. “Spektroskopiya koordinatsionnykh soedinenii” (X Int. Conf. “Spectroscopy of Coordination Compounds”), Tuapse, 2013, p. 225.Google Scholar
 3. 3.
  Pulya, A.V., Seifullina, I.I., Skorokhod, L.S., Vlasenko, V.G., Zubavichus, Ya.V., Levchenkov, S.I., and Pavlovskii, V.I., Abstracts of Papers, XIX Ukrainskaya konf. po neorgan. khimii s mezhdunarodnym uchastiem (XIX Ukrainian Conf. on Irganic Chemistry with International Participation), Odessa, 2014, p. 61.Google Scholar
 4. 4.
  Pulya, A.V., Seifullina, I.I., Skorokhod, L.S., Efimov, N.N., Ugolkova, E.A., and Minin, V.V., Russ. J. Inorg. Chem., 2015, vol. 60, no. 1, p. 51. DOI: 10.1134/S0036023615010106.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Neiding, A.B., Magnetokhimiya kompleksnykh soedinenii perekhodnykh metallov (Magnetochemistry of Complex Compounds of Transition Metals), Moscow: Nauka, 1970.Google Scholar
 6. 6.
  Geary, W.J., Coord. Chem. Rev., 1971, vol. 7, p. 81. DOI: 10.1016/S0010-8545(00)80009-0.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Nakamoto, K., Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds, Wiley, 1982.Google Scholar
 8. 8.
  Rakitin, Yu.V. and Kalinnikov, V.T., Sovremennaya magnetokhimiya (Modern Magnetochemistry), St. Petersburg: Nauka, 1994.Google Scholar
 9. 9.
  Kochubei, D.I., Baranov, Yu.A., Zamaraev, K.I., Vedrinskii, R.V., Kraizman, V.L., Kulipanov, G.N., Mazalov, L.N., Skrinskii, A.N. Fedorov, V.I., Khel’mer, B.Yu., and Shuvaev, A.T., Rentgenospektral’nyi metod izucheniya struktury amorfnykh tel: EXAFS-spektroskopiya (X-Ray Method for Studying the Structure of Amorphous Solids: EXAFS-Spectroscopy), Novosibirsk: Nauka, Sib. Otd., 1988.Google Scholar
 10. 10.
  Newville, M., J. Synchrotron Rad., 2001,vol. 8, p. 96. DOI: 10.1107/S0909049500016290.CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Zabinski, S.I., Rehr, J.J., Ankudinov, A., and Alber, R.C., Phys. Rev., 1995, vol. 52, p. 2995. DOI: 10.1103/PhysRevB.52.2995.CrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Klyuchnikov, N.G., Rukovodstvo po neorganicheskomu sintezu (Guide to Inorganic Synthesis), Moscow: Khimiya, 1965, p. 104.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2015

Authors and Affiliations

 • A. V. Pulya
  • 1
 • I. I. Seifullina
  • 1
 • L. S. Skorokhod
  • 1
 • V. G. Vlasenko
  • 2
 • Ya. V. Zubavichus
  • 3
 • S. I. Levchenkov
  • 4
 1. 1.Mechnikov Odessa National UniversityOdessaUkraine
 2. 2.Scientific Research Institute of PhysicsSouthern Federal UniversityRostov-on-DonRussia
 3. 3.Russian Scientific Center “Kurchatov Institute”MoscowRussia
 4. 4.Southern Scientific CenterRussian Academy of SciencesRostov-on-DonRussia

Personalised recommendations