Advertisement

Russian Journal of General Chemistry

, Volume 85, Issue 1, pp 97–103 | Cite as

Characterization of the coordination compounds of Co(II) and Ni(II) with 2-(7-bromo-2-oxo-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepin-1-yl)acetohydrazide and its condensation product with pyruvic acid

 • A. V. Pulya
 • I. I. Seifullina
 • L. S. Skorokhod
 • V. G. Vlasenko
 • S. I. Levchenkov
 • V. I. Pavlovskii
Article

Abstract

Complexes of Co(II) and Ni(II) with 2-(7-bromo-2-oxo-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepin-1-yl)acetohydrazide and its condensation product with pyruvic acid were synthesized and studied. The complexes were characterized by elemental analysis, thermogravimetry, IR and EXAFS spectroscopy, as well as electrical conductivity and magnetic susceptibility measurements.

Keywords

coordination compounds cobalt(II) nickel(II) 2-(7-bromo-2-oxo-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepin-1-yl)acetohydrazide pyruvic acid X-ray absorption spectroscopy 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Basareva, O.I., Zaikin, A.V., Khapchaeva, D.A., Kostrov, S.V., Bukreeva, E.V., Kalutskii, P.V., and Lazurina, L.P., Kursk. Nauch.-Prakt. Vestn. “Chelovek i ego Zdorov’e,” 2007, no. 4, pp. 5.Google Scholar
 2. 2.
  Pulya, A.V., Seifullina, I.I., Skorokhod, L.S., and Vlasenko, V.G., Russ. J. Gen. Chem., 2013, vol. 83, no. 9, pp. 1673. DOI: 10.1134/S1070363213090089.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Pulya, A.V., Seyfullina, I.I., and Shmatkova, N.V., Visn. ONU, 2011, vol. 16, no. 4, pp. 32.Google Scholar
 4. 4.
  Andronati, S.A., Yavorskiy, A.S., Zhilina, Z.I., Yakubovskaya, L.N., Chepelev, V.M., Pyatin, B.M., Shcherbakova, O.V., Arystanova, P.A., Golovenko, N.Ya., Zin’kovskiy, V.G., Zhuk, O.V., Stankevich, E.A., Zherdev, G.B., Kolyvanov, G.B., Lyganov, S.I., Voronina, T.A., Nerobkova, L.N., Bogdanov, N.N., Markina, N.V., Garibova, T.L., Kalinina, T.S., Voronin, K.E., Seredenin, S.B., Blednov, Yu.A., Durnev, A.D., Gordey, M.L., Kozlovskaya, M.M., Rakhmankulova, Yu.A., Belozertsev, Yu.A., Grigor’eva, N.D., Rudenko, L.P., Molodavkin, G.M., Ramkhin, E.Ya., Lyubimov, B.I., Smol’nikova, N.M., Sorokina, A.V., Kovalenko, L.P., Muzychenko, A.P., Neznamov, G.G., Lygalov, S.I., Bochkarev, V.K., Kolyvanov, G.B., Zharikov, N.M., Morozov, I.S., Barchukov, V.G., Zhirnov, E.N., Ivanets, N.N., Kipervas, I.P., Starodubtsev, A.K., Khairetdinova, N.B., Goncharov, K.O., Skibitskii, V.V., Bitenskii, V.S., Savostin, A.P., and Andronati, I.S., Gidazepam (Hydazepam), Kiev: Naukova Dumka, 1992.Google Scholar
 5. 5.
  Nakamoto, K., Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds, New York: Wiley, 1963.Google Scholar
 6. 6.
  Yamamoto, T., X-Ray Spectrom., 2008, vol. 37, pp. 572. DOI: 10.1002/xrs.1103.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Funke, H., Chukalina, M., and Scheinost, A., J. Synchrotron Rad., 2007, vol. 14, pp. 426. DOI:10.1107/S0909049507031901.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Geary, W.J., Coord. Chem. Rev., 1971, vol. 7, pp. 81. DOI: 10.1016/S0010-8545(00)80009-0.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Rakitin, Yu.V. and Kalinnikov, V.T., Sovremennaya magnetokhimiya (Modern Magnetochemistry), St. Petersburg: Nauka, 1994.Google Scholar
 10. 10.
  Kochubei, D.I., Baranov, Yu.A., Zamaraev, K.I., Vedrinskii, R.V., Kraizman, V.L., Kulipanov, G.N., Mazalov, L.N., Skrinskii, A.N., Fedorov, V.I., Khel’mer, B.Yu., and Shuvaev, A.T., Rentgeno-spektral’nyi metod izucheniya struktury amorfnykh tel: EXAFS-spektroskopiya (X-ray Spectral Method of Study of the Structure of Amorphous Substances: EXAFS Spectroscopy), Novosibirsk: Nauka, Sib. Otd., 1988.Google Scholar
 11. 11.
  Newville, M., J. Synchrotron Rad., 2001, vol. 8, pp. 96. DOI: 10.1107/S0909049500016290.CrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Zabinski, S.I., Rehr, J.J., Ankudinov, A., and Alber, R.C., Phys. Rev., 1995, vol. 52, pp. 2995. DOI: http:,dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.52.2995.CrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Klyuchnikov, N.G., Rukovodstvo po neorganicheskomu sintezu (Manual on Inorganic Synthesis), Moscow: Khimiya, 1965, pp. 104.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2015

Authors and Affiliations

 • A. V. Pulya
  • 1
 • I. I. Seifullina
  • 1
 • L. S. Skorokhod
  • 1
 • V. G. Vlasenko
  • 2
 • S. I. Levchenkov
  • 3
 • V. I. Pavlovskii
  • 4
 1. 1.Mechnikov National UniversityOdessaUkraine
 2. 2.Research Institute of PhysicsSouthern Federal UniversityRostov-on-DonRussia
 3. 3.Southern Research CenterRussian Academy of SciencesRostov-on-DonRussia
 4. 4.Bogatskii Physicochemical InstituteNational Academy of Sciences of UkraineOdessaUkraine

Personalised recommendations