Russian Journal of General Chemistry

, Volume 84, Issue 1, pp 171–172

2-(2′-Hydroxyphenyl)-5-(4″-nonylphenyl)-1,3,4-oxadiazole and its beryllium complex

 • A. D. Beldovskaya
 • G. A. Dushenko
 • N. I. Vikrishchuk
 • L. D. Popov
 • Yu. V. Revinskii
 • I. E. Mikhailov
 • V. I. Minkin
Letters to the Editor

DOI: 10.1134/S1070363214010290

Cite this article as:
Beldovskaya, A.D., Dushenko, G.A., Vikrishchuk, N.I. et al. Russ J Gen Chem (2014) 84: 171. doi:10.1134/S1070363214010290

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2014

Authors and Affiliations

 • A. D. Beldovskaya
  • 1
 • G. A. Dushenko
  • 2
  • 3
 • N. I. Vikrishchuk
  • 4
 • L. D. Popov
  • 4
 • Yu. V. Revinskii
  • 2
 • I. E. Mikhailov
  • 2
  • 4
 • V. I. Minkin
  • 3
 1. 1.Institute of Arid Zones, Southern Scientific CenterRussian Academy of SciencesRostov-on-DonRussia
 2. 2.Southern Scientific CenterRussian Academy of SciencesRostov-on-DonRussia
 3. 3.Institute of Physical and Organic ChemistrySouthern Federal UniversityRostov-on-DonRussia
 4. 4.Southern Federal UniversityRostov-on-DonRussia

Personalised recommendations