Ecological inheritance in the biological signal field of mammals

This is a preview of subscription content, log in to check access.

References

 1. Biologicheskii entsiklopedicheskii slovar’ (Biological Encyclopedic Dictionary), Moscow: Sovetskaya Entsiklopediya, 1986.

 2. Manning, A., An Introduction to Animal Behavior, 3rd ed., London: Edward Arnold, 1979. Translated under the title Povedenie zhivotnykh. Vvodnyi kurs, Moscow: Mir, 1982.

  Google Scholar 

 3. Mozgovoi, D.P., Rozenberg, G.S., and Vladimirova, E.D., Informatsionnye polya i povedenie mlekopitayushchikh: Uch. posobie (Information Fields and Mammal Behavior: AManual), Samara: Samar. Gos. Univ., 1998.

  Google Scholar 

 4. Naumov, N.P., Levels of living matter organization and population biology, Zh. Obshch. Biol., 1971, vol. 32, no. 6, pp. 651–666.

  CAS  PubMed  Google Scholar 

 5. Naumov, N.P., Signal (biological) fields and their significance for animals, Zh. Obshch. Biol., 1973, vol. 34, no. 6, pp. 808–817.

  CAS  PubMed  Google Scholar 

 6. Naumov, N.P., Biological (signal) fields and their significance in the life of mammals, in Voprosy teriologii. Uspekhi sovremennoi teriologii (Problems in Theriology: Advances in Modern Theriology), Moscow: Nauka, 1977, pp. 93–110.

  Google Scholar 

 7. Naumov, N.P., Gol’tsman, M.E., Kruchenkova, E.P., et al., Social behavior of arctic foxes on Mednyi Island: Factors determining the spatiotemporal pattern of activity, in Ekologiya, struktura populyatsii i vnutrividovye kommunikativnye protsessy u mlekopitayushchikh (Ecology, Population Structure, and Intraspecific Communicative Processes in Mammals), Moscow: Nauka, 1981, pp. 31–75.

  Google Scholar 

 8. Nikol’skii, A.A., The biological signal field of mammals in the structure of a climax community, Abstr. VI Congr. Theriol. Soc., Moscow, April 13–16, 1999, Moscow: Inst. Evol. Morfol. Ekol. Zhiv., 1999, p. 178.

  Google Scholar 

 9. Nikol’skii, A.A., Ecological aspects of the biological signal field of mammals, Zool. Zh., 2003, vol. 82, no. 4, pp. 443–449.

  Google Scholar 

 10. Nikol’skii, A.A. and Mukhamediev, T.D., Territoriality in the Altai pika (Ochotona alpina), Gibier Faune Sauvage, 1997, vol. 14, no. 3, pp. 359–383.

  Google Scholar 

 11. Nikol’skii, A.A., Teryokhin, A.T., Srebrodolskaya, Ye.B., et al., Correlation between the spatial structure of population and acoustic activity of northern pika, Ochotona hyperborea Pallas, 1811 (Mammalia), Zool. Anz., 1990, vol. 224, no. 5/6, pp. 342–358.

  Google Scholar 

 12. Odum, E.P., Fundamentals of Ecology, Philadelphia: Saunders, 1971. Translated under the title Osnovy ekologii, Moscow: Mir, 1975.

  Google Scholar 

 13. Rotschild, E.V., Azotolyubivaya rastitel’nost’ pustyni i zhivotnye (Desert Nitrophilous Vegetation and Animals), Moscow: Mosk. Gos. Univ., 1968.

  Google Scholar 

 14. Rozhnov, V.V., Oposredovannaya khemokommunikatsiya v sotsial’nom povedenii mlekopitayushchikh (Mediated Chemical Communication in the Social Behavior of Mammals), Moscow: KMK, 2011.

  Google Scholar 

 15. Sidorchuk, N.V. and Rozhnov, V.V., Evropeiskii barsuk v Darvinskom zapovednike. Traditsionnye i novye metody v izuchenii ekologii i povedeniya nornykh khishchnikov (The European Badger in the Darwin Nature Reserve: Traditional and Novel Methods in Studies on the Ecology and Behavior of Burrowing Carnivores), Moscow: KMK, 2010.

  Google Scholar 

 16. Vanisova, E.A. and Nikol’skii, A.A., The biological signal filed of mammals: On the 110th anniversary of the birth of Prof. N.P. Naumov, Zh. Obshch. Biol., 2012, vol. 73, no. 6, pp. 403–416.

  CAS  PubMed  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to A. A. Nikol’skii.

Additional information

Original Russian Text © A.A. Nikol’skii, 2014, published in Ekologiya, 2014, No. 1, pp. 70–73.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Nikol’skii, A.A. Ecological inheritance in the biological signal field of mammals. Russ J Ecol 45, 76–79 (2014). https://doi.org/10.1134/S106741361401010X

Download citation

Keywords

 • mammals
 • biological signal field
 • ecological inheritance