Advertisement

Russian Journal of Ecology

, Volume 45, Issue 1, pp 76–79 | Cite as

Ecological inheritance in the biological signal field of mammals

 • A. A. Nikol’skii
Brief Communications

Keywords

mammals biological signal field ecological inheritance 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Biologicheskii entsiklopedicheskii slovar’ (Biological Encyclopedic Dictionary), Moscow: Sovetskaya Entsiklopediya, 1986.Google Scholar
 2. Manning, A., An Introduction to Animal Behavior, 3rd ed., London: Edward Arnold, 1979. Translated under the title Povedenie zhivotnykh. Vvodnyi kurs, Moscow: Mir, 1982.Google Scholar
 3. Mozgovoi, D.P., Rozenberg, G.S., and Vladimirova, E.D., Informatsionnye polya i povedenie mlekopitayushchikh: Uch. posobie (Information Fields and Mammal Behavior: AManual), Samara: Samar. Gos. Univ., 1998.Google Scholar
 4. Naumov, N.P., Levels of living matter organization and population biology, Zh. Obshch. Biol., 1971, vol. 32, no. 6, pp. 651–666.PubMedGoogle Scholar
 5. Naumov, N.P., Signal (biological) fields and their significance for animals, Zh. Obshch. Biol., 1973, vol. 34, no. 6, pp. 808–817.PubMedGoogle Scholar
 6. Naumov, N.P., Biological (signal) fields and their significance in the life of mammals, in Voprosy teriologii. Uspekhi sovremennoi teriologii (Problems in Theriology: Advances in Modern Theriology), Moscow: Nauka, 1977, pp. 93–110.Google Scholar
 7. Naumov, N.P., Gol’tsman, M.E., Kruchenkova, E.P., et al., Social behavior of arctic foxes on Mednyi Island: Factors determining the spatiotemporal pattern of activity, in Ekologiya, struktura populyatsii i vnutrividovye kommunikativnye protsessy u mlekopitayushchikh (Ecology, Population Structure, and Intraspecific Communicative Processes in Mammals), Moscow: Nauka, 1981, pp. 31–75.Google Scholar
 8. Nikol’skii, A.A., The biological signal field of mammals in the structure of a climax community, Abstr. VI Congr. Theriol. Soc., Moscow, April 13–16, 1999, Moscow: Inst. Evol. Morfol. Ekol. Zhiv., 1999, p. 178.Google Scholar
 9. Nikol’skii, A.A., Ecological aspects of the biological signal field of mammals, Zool. Zh., 2003, vol. 82, no. 4, pp. 443–449.Google Scholar
 10. Nikol’skii, A.A. and Mukhamediev, T.D., Territoriality in the Altai pika (Ochotona alpina), Gibier Faune Sauvage, 1997, vol. 14, no. 3, pp. 359–383.Google Scholar
 11. Nikol’skii, A.A., Teryokhin, A.T., Srebrodolskaya, Ye.B., et al., Correlation between the spatial structure of population and acoustic activity of northern pika, Ochotona hyperborea Pallas, 1811 (Mammalia), Zool. Anz., 1990, vol. 224, no. 5/6, pp. 342–358.Google Scholar
 12. Odum, E.P., Fundamentals of Ecology, Philadelphia: Saunders, 1971. Translated under the title Osnovy ekologii, Moscow: Mir, 1975.Google Scholar
 13. Rotschild, E.V., Azotolyubivaya rastitel’nost’ pustyni i zhivotnye (Desert Nitrophilous Vegetation and Animals), Moscow: Mosk. Gos. Univ., 1968.Google Scholar
 14. Rozhnov, V.V., Oposredovannaya khemokommunikatsiya v sotsial’nom povedenii mlekopitayushchikh (Mediated Chemical Communication in the Social Behavior of Mammals), Moscow: KMK, 2011.Google Scholar
 15. Sidorchuk, N.V. and Rozhnov, V.V., Evropeiskii barsuk v Darvinskom zapovednike. Traditsionnye i novye metody v izuchenii ekologii i povedeniya nornykh khishchnikov (The European Badger in the Darwin Nature Reserve: Traditional and Novel Methods in Studies on the Ecology and Behavior of Burrowing Carnivores), Moscow: KMK, 2010.Google Scholar
 16. Vanisova, E.A. and Nikol’skii, A.A., The biological signal filed of mammals: On the 110th anniversary of the birth of Prof. N.P. Naumov, Zh. Obshch. Biol., 2012, vol. 73, no. 6, pp. 403–416.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2014

Authors and Affiliations

 1. 1.Peoples’ Friendship University of RussiaMoscowRussia

Personalised recommendations