Advertisement

Radiochemistry

, Volume 61, Issue 1, pp 12–17 | Cite as

Solubility of Radium Nitrate in Nitric Acid Solutions

 • P. S. ButkalyukEmail author
 • I. L. Butkalyuk
 • R. A. KuznetsovEmail author
 • A. S. Kupriyanov
 • R. G. Abdullov
Article
 • 8 Downloads

Abstract

The solubility of radium nitrate in concentrated HNO3 solutions was determined. The radium nitrate solubility decreases from ∼1 × 10−3 to ∼2 × 10−5 M as the HNO3 concentration is increased from 13.5 to 22 M. The solubility of radium nitrate in the examined range of HNO3 concentrations is 3–6 times higher than the solubility of barium nitrate under similar conditions.

Keywords

radium-226 radium nitrate nitric acid 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Vdovenko, V.M. and Dubasov, Yu.V., Analiticheskaya khimiya radiya (Analytical Chemistry of Radium), Ser.: Analiticheskaya khimiya elementov (Analytical Chemistry of Elements), Leningrad: Nauka, 1973.Google Scholar
 2. 2.
  Protsenko, P.I., Razumovskaya, O.N., and Brykova, N.A., Spravochnik po rastvorimosti nitritnykh i nitratnykh solevykh sistem (Handbook on Solubility of Nitrite and Nitrate Salt Systems), Leningrad: Khimiya, 1971.Google Scholar
 3. 3.
  Greene, C.H., J. Am. Chem. Soc., 1937, vol. 59, no. 7, pp. 1186–1188.CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Mishina, N.E., Zilberman, B.Ya., Kol’tsova, T.I., et al., Radiochemistry, 2014, vol. 56, no. 3, pp. 252–261.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Puzikov, E.A., Mishina, N.E., and Zilberman, B.Ya., Radiochemistry, 2016, vol. 58, no. 5, pp. 473–479.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Erbacher, O., Ber. Deutsch. Chem. Ges. (Ser. A, B), 1930, vol. 63, no. 1, pp. 141–156.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Kuznetsov, R.A., Butkalyuk, P.S., Tarasov, V.A., et al., Radiochemistry, 2012, vol. 54, no. 4, pp. 383–387.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Kuznetsov, R.A., Butkalyuk, P.S., Butkalyuk, I.L., et al., Izv. Samarsk. Nauchn. Tsentra Ross. Akad. Nauk, 2014, vol. 16, no. 6, pp. 129–135.Google Scholar
 9. 9.
  Program for ionometric and potentiometric titration (electronic resource), URL: https://doi.org/multitest.semico.ru/titr.htm (Oct. 10, 2017).
 10. 10.
  Zinchenko, A.V., Izotova, S.G., Rumyantsev, A.V., et al., Novyi spravochnik khimika i tekhnologa. Khimicheskoe ravnovesie. Svoistva rastvorov (New Handbook of Chemist and Technologist. Chemical Equilibrium. Properties of Solutions), St. Petersburg: Professional, 2004.Google Scholar
 11. 11.
  Kuznetsov, R.A., Tarasov, V.A., Romanov, E.G., et al., Izv. Samarsk. Nauchn. Tsentra Ross. Akad. Nauk, 2014, vol. 16, no. 6, pp. 136–141.Google Scholar
 12. 12.
  Nelson, F., J. Chromatogr. A, 1964, vol. 16, pp. 403–406.CrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Perry’s Chemical Engineers’ Handbook, Perry, R.H., Green, D.W., and Maloney, J.O., Eds., McGraw-Hill, 1997, 7th ed.Google Scholar
 14. 14.
  Doerffel, K., Statistik in der analytischen Chemie, Leipzig: Inst. für Analytische Chemie, 1966.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Inc. 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Research Institute of Atomic ReactorsDimitrovgrad, Ulyanovsk oblastRussia
 2. 2.Dimitrovgrad Engineering and Technological InstituteBranch of National Research Nuclear University Moscow Engineering Physics InstituteDimitrovgrad, Ulyanovsk oblastRussia

Personalised recommendations