Advertisement

Russian Journal of Marine Biology

, Volume 44, Issue 1, pp 36–41 | Cite as

The Condition of Ovaries in Hatchery-Reared Juvenile Summer- and Fall-Run Chum Salmon, Oncorhynchus keta (Walbaum, 1792), in Sakhalin Oblast

 • V. S. Kolomytsev
 • A. E. Lapshina
 • O. V. Zelennikov
Article
 • 8 Downloads

Abstract

The condition of the ovaries in juvenile fall- and summer-run chum salmon prior to release was studied at five fish hatcheries that operate on Sakhalin Island. It has been found that juveniles released from different hatcheries, while having a similar body weight, may differ in the degree of development of their ovaries. Juvenile summer-run chum salmon showed a lower oogenesis rate at the hatchery with the warmest water and a higher oogenesis rate at the relatively cold-water hatcheries, compared to that of fall-run juveniles.

Keywords

Sakhalin chum salmon fish hatchery oogenesis oocytes 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Dvinin, P.A., Salmon of Southern Sakhalin, Izv. Tikhookean. Nauchno–Issled. Inst. Rybn. Khoz. Okeanogr., 1952, vol. 37, pp. 69–108.Google Scholar
 2. 2.
  Zelennikov, O.V., Comparative analysis of the state of ovaries in juvenile Pacific salmon as related to the problem of monocyclicity formation, Vopr. Ikhtiol., 2003, vol. 43, no. 4, pp. 490–498.Google Scholar
 3. 3.
  Zelennikov, O.V. and Fedorov, K.E., Early gametogenesis of the pink salmon Oncorhinchus gorbuscha during its natural reproduction in Sakhalin and Iturup islands, Vopr. Ikhtiol., 2005, vol. 45, no. 5, pp. 653–664.Google Scholar
 4. 4.
  Ievleva, M.Ya., Assessment of the rate of sexual development of sockeye salmon Oncorhynchus nerka (Walbaum) (Salmonidae) smolts in the Ozernaya River (Kamchatka) when predicting the age structure of the mature part of population, Vopr. Ikhtiol., 1985, vol. 25, no. 3, pp. 452–458.Google Scholar
 5. 5.
  Kaev, A.M., The importance of hatchery-based rearing of pink and chum salmon for their harvesting in Sakhalin Oblast, Rybn. Khoz., 2010, no. 5, pp. 57–61.Google Scholar
 6. 6.
  Kaev, A.M. and Ignatyev, Yu.I., The status of chum salmon stock in the main breeding grounds in Sakhalin Oblast in 2009, Byull. N 4 “Kontseptsii dal’nevostochnoi basseinovoi programmy izucheniya tikhookeanskikh lososei” (Bulletin No. 4 “Concept of the Far Eastern Basin Program for the Study of Pacific Salmon”), Vladivostok: Tikhookean. Nauchno-Issled. Rybokhoz. Tsentr, 2009, pp. 34–38.Google Scholar
 7. 7.
  Lapshina, A.E., Summer-run chum salmon (Oncorhynchus keta) of Sakhalin Island: Biological features and possibilities of hatchery-based rearing, Cand. Sci. (Biol.) Dissertation, Moscow: All-Russ. Sci. Res. Inst. Mar. Fish. Oceanogr., 2017.Google Scholar
 8. 8.
  Lapshina, A.E., Samarskiy, V.G., and Zhivotovsky, L.A., Summer chum salmon artificial reproduction under low water temperature conditions during yolk sac fry development: prospects for replacement of pink by summer chum salmon at coldwater salmon hatcheries, Vopr. Rybolov., 2014, vol. 15, no. 2, pp. 238–249.Google Scholar
 9. 9.
  Lukina, N.A., Svimonishvili, T.N., and Gorodilov, Yu.N., Gametogenesis in chum salmon, Oncorhynchus keta (Walb.), in the embryonic-larval period and during ongrowing juveniles under conditions of various constant temperatures, Sb. Nauchn. Tr.–Gos. Nauchno-Issled. Inst. Ozern. Rechn. Rybn. Khoz., 1988, no. 276, pp. 80–93.Google Scholar
 10. 10.
  Lyubaeva, T.N., Lyubaev, V.Ya., and Sidorova, S.V., Formation of hatchery-reared populations of chum salmon and their introduction into the natural environment (as exemplified by the Okhotsky salmon hatchery), Mater. Rossiisko-Amerikanskoi konf. sokhraneniyu lososevykh “Voprosy vzaimodeistviya estestvennykh i iskusstvennykh populyatsii lososei” (Proc. Russ.–Am. Conf. Conserv. Salmon “Issues of Interaction between Natural and Artificial Salmon Populations”), Khabarovsk: Khabar. Otd. Tikhookean. Nauchno–Issled. Inst. Rybn. Khoz. Okeanogr., 1999, pp. 70–79.Google Scholar
 11. 11.
  Mikodina, E.V., Sedova, M.A., Chmilevsky, D., et al., Gistologiya dlya ikhtiologov: Opyt i sovety (Histology for Ichthyologists: Experience and Advices), Moscow: Vseross. Nauchno–Issled. Inst. Rybn. Khoz. Okeanogr., 2009.Google Scholar
 12. 12.
  Mosyagina, M.V. and Zelennikov, O.V., On the role of steroid-secreting cells in the regulation of gonad development in juvenile Pacific salmon, J. Ichthyol., 2006, vol. 46, no. 3, pp. 265–270.CrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Murza, I.G. and Khristoforov, O.L., Opredeleniye stadii zrelosti gonad i prognozirovaniye vozrasta dostizheniya polovoi zrelosti u atlanticheskogo lososya i kumzhi (Determination of the Stages of Gonad Maturity and Prediction of Reaching the Maturity Age in Atlantic Salmon and Brown Trout), Leningrad: Gos. Nauchno-Issled. Inst. Ozern. Rechn. Rybn. Khoz., 1991.Google Scholar
 14. 14.
  Osinov, A.G., Salmon fish Salmo, Parasalmo, and Oncorhynchus: genetic divergence, phylogeny, and classification, Vopr. Ikhtiol., 1999, vol. 39, no. 5, pp. 595–611.Google Scholar
 15. 15.
  Persov, G.M., The condition of gonads in chum and pink salmon during transition to marine life and the rate of their maturation, Sb. Tr. Murm. Morsk. Biol. Inst., 1965, vol. 9, no. 13, pp. 95–104.Google Scholar
 16. 16.
  Persov, G.M., Early period of gametogenesis in anadromous salmon, Vosproizvodstvo i akklimatizatsiya lososevykh v Barentsevom i Belom moryakh (Breeding and Acclimatization of Salmonids in the Barents and White Seas), Moscow: Nauka, 1966, pp. 7–44.Google Scholar
 17. 17.
  Samarsky, V.G., Formation of the size composition of juvenile chum salmon and the structure of its scales under conditions of artificial breeding, Cand. Sci. (Biol.) Dissertation, Moscow: All-Russ. Sci. Res. Inst. Mar. Fish. Oceanogr., 2005.Google Scholar
 18. 18.
  Sedova, M.A., Samarsky, V.G., and Pavlov, E.D., Condition of gonads in hatchery-reared chum salmon (Oncorhynchus keta) depending on the time it begins feeding, in Chteniya pamyati V.Ya. Levanidova (Vladimir Ya. Levanidov’s Biennial Memorial Meetings), Vladivostok: Dal’nauka, 2008, no. 4, pp. 339–345.Google Scholar
 19. 19.
  Khorevin, L.D., Otchet SakhNIRO: “Otsenka effektivnosti iskusstvennogo razvedeniya lososei, ikh biologicheskogo sostoyaniya v 1998 g. i prognoz vozmozhnogo vylova kety na rybovodnykh zavodakh v 1999 g.” (Rep. Sakhalin Res. Inst. Fish. Oceanogr.: “Assessment of the Efficiency of Artificial Breeding of Salmon, Their Biological Status in 1998, and the Prediction of the Possible Catch of Chum at Hatcheries in 1999”), Available from Sakhalin Res. Inst. Fish. Oceanogr., 1999, Yuzhno-Sakhalinsk, no. GR 01825005276.Google Scholar
 20. 20.
  Tsarev, Yu.I., Rogatnykh, A.A., Gorshkov, V.A., et al., Relationships among Pacific salmon of the genus Oncorhynchus, Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1984, vol. 279, pp. 1515–1516.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2018

Authors and Affiliations

 • V. S. Kolomytsev
  • 1
 • A. E. Lapshina
  • 2
 • O. V. Zelennikov
  • 1
 1. 1.St. Petersburg UniversitySt. PetersburgRussia
 2. 2.Sakhalin Basin Agency for Fishery and Conservation of Aquatic Biological ResourcesYuzhno-SakhalinskRussia

Personalised recommendations