Advertisement

Kinetics and Catalysis

, Volume 50, Issue 4, pp 508–512 | Cite as

Interaction of terbium acetylacetonate with diethylaluminum chloride

 • R. G. BulgakovEmail author
 • S. P. Kuleshov
 • R. R. Vafin
 • U. M. Dzhemilev
Article
 • 79 Downloads

Abstract

The interaction of terbium acetylacetonate Tb(acac)3 · H2O with Et2AlCl in toluene was studied by spectroscopic techniques (photoluminescence, IR, and UV-visible spectroscopy) with the use of GLC, volumetric, and chemical analysis.

Keywords

Acac Isoprene Acetylacetonate Terbium Diffuse Maximum 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Monakov, Yu.B. and Tolstikov, G.A., Kataliticheskaya polimerizatsiya 1,3-dienov (Catalytic Polymerization of 1,3-Dienes), Moscow: Nauka, 1990.Google Scholar
 2. 2.
  Bochkarev, M.N., Kalinina, G.S., Zakharov, L.N., and Khorshev, S.Ya., Organicheskie proizvodnye redkozemel’nykh elementov (Organic Derivatives of Rare-Earth Elements), Moscow: Nauka, 1989.Google Scholar
 3. 3.
  Monakov, Yu.B., Rafikov, S.R., Bieshev, Ya.Kh., Valitova, I.F., Murinov, Yu.I., Tolstikov, G.A., and Nikitin, Yu.E., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1976, vol. 229, no. 5, p. 1174.Google Scholar
 4. 4.
  Kuleshov, S.P., Bulgakov, R.G., Sharipov, G.L., Bikbaeva, G.G., Safonova, L.A., Gavrilova, A.A., and Sharapova, L.I., Izv. Akad. Nauk, Ser. Khim., 1996, no. 8, p. 1907.Google Scholar
 5. 5.
  Bulgakov, R.G., Kuleshov, S.P., Zuzlov, A.N., Vafin, R.R., Rusakov, S.V., Mullagaliev, I.R., Dzhemilev, U.M., and Monakov, Yu.B., Kinet. Katal., 2003, vol. 44, no. 5, p. 783 [Kinet. Catal. (Engl. Transl.), vol. 44, no. 5, p. 718].CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Bulgakov, R.G., Kuleshov, S.P., Karamzina, D.S., Makhmutov, A.R., Vafin, R.R., Shestopal, Ya.L., Mullagaliev, I.R., Monakov, Yu.B., and Dzhemilev, U.M., Kinet. Katal., 2006, vol. 47, no. 5, p. 760 [Kinet. Catal. (Engl. Transl.), vol. 47, no. 5, p. 737].CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Bulgakov, R.G., Kuleshov, S.P., Makhmutov, A.R., Vafin, R.R., Karamzina, D.S., Golikova, M.T., Shestopal, Ya.L., Usmanov, S.M., and Dzhemilev, U.M., Kinet. Katal., 2006, vol. 47, no. 4, p. 589 [Kinet. Catal. (Engl. Transl.), vol. 47, no. 4, p. 572].CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Bulgakov, R.G., Kuleshov, S.P., Zuzlov, A.N., Mullagaliev, I.R., Khalilov, L.M., and Dzhemilev, U.M., J. Organomet. Chem., 2001, vol. 636, p. 56.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Poluektov, N.S., Koronenko, L.I., Efryushina, N.P., and Bel’tyukova, S.V., Spektrofotometricheskie i lyuminestsentnye metody opredeleniya lantanidov (Spectrophotometric and Luminescent Methods for Lanthanide Determination), Kiev: Naukova Dumka, 1989.Google Scholar
 10. 10.
  Sager, W.F., Filipescu, N., and Serafin, F.A., J. Phys. Chem., 1965, vol. 69, no. 4, p. 1093.CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Korneev, N.N., Khimiya i tekhnologiya alyuminiiorganicheskikh soedinenii (Organoaluminum Compounds: Chemistry and Technology), Moscow: Khimiya, 1979.Google Scholar
 12. 12.
  Weissberger, A., Proskauer, E.S., Riddick, J.A., and Toops, E.E., Technics of Organic Chemistry, vol. 7: Organic Solvents: Physical Properties and Methods of Purification, New York: Wiley, 1955.Google Scholar
 13. 13.
  Charlot, G., Les methodes de la chimie analytique, Paris: Masson, 1961.Google Scholar
 14. 14.
  Gorelik, V.M., Shesternina, L.A., Emel’yanova, A.D., Borisova, L.F., and Korneev, N.N., Zh. Obshch. Khim., 1984, vol. 55, no. 11, p. 2506.Google Scholar
 15. 15.
  Nindakova, L.O., Shmidt, F.K., Saraev, V.V., Shainyan, B.A., Chipanina, N.N., Umanets, V.A., Belonogova, L.N., and Toryashinova, D.-S.D., Kinet. Katal., 2006, vol. 47, no. 1, p. 59 [Kinet. Catal. (Engl. Transl.), vol. 47, no. 1, p. 54].CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Watt, W.R., Fry, F.H., and Pobiner, H., J. Polym. Sci., Part A1, 1968, vol. 6, p. 2703.CrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  Chirkov, N.M., Matkovskii, P.E., and D’yachkovskii, F.S., Polimerizatsiya na kompleksnykh metalloorganicheskikh katalizatorakh (Polymerization on Organometallic Complex Catalysts), Moscow: Khimiya, 1976.Google Scholar
 18. 18.
  Dmitrieva, T.V., Ratovskii, G.V., Kamchatova, T.B., and Shmidt, F.K., Koord. Khim., 1982, vol. 8, no. 11, p. 1457.Google Scholar
 19. 19.
  Razvina, T.I., Khomenko, V.S., Kuznetsova, V.V., and Puko, R.A., Zh. Prikl. Spectrosk., 1973, vol. 19, no. 5, p. 866.Google Scholar
 20. 20.
  Zakurin, N.V., Reshetova, M.D., Vasil’kov, A.Yu., and Kogan, A.S., Dokl. Akad. Nauk SSSR, 1982, vol. 267, no. 2, p. 394.Google Scholar
 21. 21.
  Spitsyn, V.I., Stroenie, svoistva i primenenie β-diketonatov metallov (Structure, Properties, and Use of Metal β-Diketonates), Moscow: Nauka, 1978.Google Scholar
 22. 22.
  Zhongguo Kexue, Sci. Sin., 1974, vol. 17, no. 5, p. 656.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2009

Authors and Affiliations

 • R. G. Bulgakov
  • 1
  Email author
 • S. P. Kuleshov
  • 1
 • R. R. Vafin
  • 1
 • U. M. Dzhemilev
  • 1
 1. 1.Institute of Petroleum Chemistry and CatalysisRussian Academy of SciencesUfaRussia

Personalised recommendations