Synthesis of complex hydrocarbon systems at temperatures and pressures corresponding to the Earth’s upper mantle conditions

References

 1. 1.

  Krayushkin, V.A., Georesursy, 2000, no. 3(4), pp. 14–18.

 2. 2.

  Kenney, J.F., Kutcherov, V.G., Bendiliani, N.A., and Alekseev, V.A., Proc. Nat. Acad. Sci. USA., 2002, vol. 99, pp. 10976–10981.

  Article  CAS  Google Scholar 

 3. 3.

  Kucherov, V.G., Bendeliani, N.A., Alekseev, V.A., and Kenney, J.F., Dokl. Phys. Chem., 2002, vol. 387, nos. 4–6, pp. 331–334 [Dokl. Akad. Nauk, 2002, vol. 387, no. 6, pp. 789–792].

  Google Scholar 

 4. 4.

  Krayushkin, V.A., Kucherov, V.G., Klochko, V.P., and Gozhik, P.F., Dokl. Nats. Akad. Nauk Ukrainy, 2005, no. 10, pp. 118–122.

 5. 5.

  Scott, H.P., Hemley, R.J., Mao, H., Herschbach, D.R., Fried, L.E., Howard, W.M., and Bastea, S., Proc. Nat. Acad. Sci. USA., 2004, vol. 101, no. 39, pp. 14023–14026.

  Article  CAS  Google Scholar 

 6. 6.

  RF Patent No. 1332598, Byull. Izobret., No. 7.

 7. 7.

  Chepurov, A.I., Fedorov, I.I., and Sonin, V.M., Eksperimental’noe modelirovanie protsessov almazoobrazovaniya (Experimental Modeling of Diamond Formation Processes), Novosibirsk: Sib. Otd. Ross. Akad. Nauk, 1997.

  Google Scholar 

 8. 8.

  Kolesnikov, A., Kutcherov, V.G., and Goncharov, A.F., Nature Geosci., 2009, no. 2, pp. 566–570.

 9. 9.

  Vyakhirev, R.I., Korotaev, Yu.P., and Kabanov, N.I., Teoriya i opyt dobychi gaza (Theory and Practice of Gas Production), Moscow: Nedra, 1998.

  Google Scholar 

Download references

Authors

Additional information

Original Russian Text © V.G. Kutcherov, A.Yu. Kolesnikov, T.I. Dyuzheva, L.F. Kulikova, N.N. Nikolaev, O.A. Sazanova, V.V. Braghkin, 2010, published in Doklady Akademii Nauk, 2010, Vol. 433, No. 3, pp. 361–364.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Kutcherov, V.G., Kolesnikov, A.Y., Dyuzheva, T.I. et al. Synthesis of complex hydrocarbon systems at temperatures and pressures corresponding to the Earth’s upper mantle conditions. Dokl Phys Chem 433, 132–135 (2010). https://doi.org/10.1134/S0012501610070079

Download citation

Keywords

 • DOKLADY Physical Chemistry
 • Petroleum System
 • High Pressure Chamber
 • Mantle Condition
 • Carbon Donor