Skip to main content

New findings of unique preserved fossil mammals in the permafrost of Yakutia

This is a preview of subscription content, access via your institution.

References

 1. Vereshchagin, N.K., Pochemu vymerli mamonty (Why Mammoths Are Extinct), Moscow: Nauka, 1979.

  Google Scholar 

 2. Vereshchagin, N.K. and Tikhonov, A.N., Ekster’er mamonta (Conformation of the Mammoth), Yakutsk: Inst. Mamonta Sib. Otd. Akad. Nauk SSSR, 1990.

  Google Scholar 

 3. Yukagirskii mamont (The Yukagir Mammoth), Boeskorov, G.G., Tikhonov, A.N., and Suzuki, N., Eds., St. Petersburg: St. Petrsb. Univ., 2007.

  Google Scholar 

 4. Lazarev, P.A., Krupnye mlekopitayushchie antropogena Yakutii (Large Mammals of the Quaternary Period in Yakutia), Novosibirsk: Nauka, 2008.

  Google Scholar 

 5. Lazarev, P.A., Grigor’ev, S.E., Plotnikov, V.V., and Savvinov, G.N., Probl. Reg. Ekol., 2011, no. 4, pp. 13–18.

  Google Scholar 

 6. Boeskorov, G.G., Lazarev, P.A., Sher, A.V., et al., Quatern. Sci. Rev., 2011, vol. 30, nos. 17–18, pp. 2262–2272.

  Article  Google Scholar 

 7. Mashchenko, E.N., Protopopov, A.V., Plotnikov, V.V., and Pavlov, I.S., Zool. Zh., 2012, vol. 91, no. 9, pp. 1124–1140.

  Google Scholar 

 8. Nikolaev, V.I., Kuznetsova, T.V., Alekseev, O.A., et al., Izv. Akad. Nauk, Ser. Geogr., 2011, no. 2, pp. 78–88.

  Google Scholar 

 9. Sukumar, R., Joshi, N.V., and Krishnamurthy, V., Proc. Ind. Acad. Sci. Animal Sci., 1988, vol. 97, no. 6, pp. 561–571.

  Article  Google Scholar 

 10. Mashchenko, E.N., in Mamont i ego okruzhenie: 200 let izucheniya (The Mammoth and Its Ambience), Moscow: Geos, 2001, pp. 37–63.

  Google Scholar 

 11. Akaevskii, A.I., Anatomiya domashnikh zhivotnykh (Anatomy of Domestic Animals), Moscow: Kolos, 1975.

  Google Scholar 

 12. Kuznetsova, T.V., Sulerzhitsky, L.D., and Siegert, Ch., in La Terra degli Elephanti: The World of Elephants (Proc. I Int. Congress), Rome, 2001, pp. 289–292.

  Google Scholar 

 13. Flerov, K.K., Tr. Zool. Inst. Akad. Nauk SSSR, 1977, vol. 73, pp. 39–56.

  Google Scholar 

 14. Guthrie, R.D., Frozen Fauna of the Mammoth Steppe: The Story of Blue Babe, Chicago: Univ. Chicago Press, 1990.

  Google Scholar 

 15. Boeskorov, G.G., Gondwana Res, 2004, vol. 7, no. 2, pp. 451–455.

  Article  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Additional information

Original Russian Text © G.G. Boeskorov, A.V. Protopopov, E.N. Mashchenko, O.R. Potapova, T.V. Kuznetsova, V.V. Plotnikov, S.E. Grigoryev, I.N. Belolyubskii, M.D. Tomshin, M.V. Shchelchkova, S.D. Kolesov, I. van der Plicht, A.N. Tikhonov, 2013, published in Doklady Akademii Nauk, 2013, Vol. 452, No. 4, pp. 461–465.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Boeskorov, G.G., Protopopov, A.V., Mashchenko, E.N. et al. New findings of unique preserved fossil mammals in the permafrost of Yakutia. Dokl Biol Sci 452, 291–295 (2013). https://doi.org/10.1134/S0012496613050116

Download citation

 • Received:

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1134/S0012496613050116

Keywords

 • Marine Isotope Stage
 • Cheek Tooth
 • Fourth Lumbar Vertebra
 • Tail Vertebra
 • Mammuthus Primigenius