Doklady Biological Sciences

, Volume 419, Issue 1, pp 107–110 | Cite as

A tritylodont (Tritylodontidae, Synapsida) from the Mesozoic of Yakutia

General Biology

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Tatarinov, L.P. and Mashchenko, E.N., Paleontol. Zh., 1999, no. 4, pp. 85–92.Google Scholar
 2. 2.
  Skuchas, P.P., in Sovremennaya paleontologiya: Klassicheskie i noveishie metody-2006 (Modern Paleontology: Classical and Latest Methods-2006), Moscow: Paleontol. Inst. Ross. Akad. Nauk, 2006, pp. 87–96.Google Scholar
 3. 3.
  Kurzanov, S.M., Efimov, M.B., and Gubin, Yu.M., Paleontol. Zh., 2003, no. 1, pp. 55–59.Google Scholar
 4. 4.
  Kolosov, P.N., Ivensen, G.V., Mikhailova, T.E., et al., in Yurskaya sistema Rossii: problemy stratigrafii i paleogeografii (The Jurassic System of Russia: Problems of Stratigraphy and Paleogeography) (Abstracts), Moscow: GIN RAN, 2005, p. 140.Google Scholar
 5. 5.
  Rozhdestvenskii, A.A., Paleontol. Zh., 1973, no. 2, pp. 90–99.Google Scholar
 6. 6.
  Nesov, L.A., Dinozavry Severnoi Evrazii: novye dannye o sostave kompleksov, ekologii i paleobiogeografii (Dinosaurs of Northern Eurasia: Latest Data on the Composition of Associations, Ecology, and Paleobiogeography), St. Petersburg: SPbGU, 1995.Google Scholar
 7. 7.
  Setoguchi, T., Matsuoka, H., and Matsuda, M., in VII Annual Meeting of the Chinese Society of Vertebrate Paleontology, Beijing: China Ocean Press, 1999, pp. 117–124.Google Scholar
 8. 8.
  Tatarinov, L.P., Morfologicheskaya evolyutsiya teriodontov i obshchie voprosy filogenetiki (Morphological Evolution of Theriodonts and General Issues of Phylogeneticss), Moscow: Nauka, 1976.Google Scholar

Copyright information

© MAIK Nauka 2008

Authors and Affiliations

 1. 1.Paleontological InstituteRussian Academy of SciencesMoscowRussia

Personalised recommendations