Advertisement

Advances in Gerontology

, Volume 1, Issue 2, pp 186–194 | Cite as

Does freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera) change the lifecycle of Atlantic salmon (Salmo salar)?

 • A. A. Makhrov
 • I. N. Bolotov
Article

Abstract

A critical analysis of the literature data shows that infection by freshwater pearl mussel glochidia neither influences the duration of the freshwater period in the life of Atlantic salmon nor the lifecycle of this fish. Neither does such an infection affect or worsen the health of Atlantic salmon. There are no experimental data on the symbiosis of pearl mussel and salmon.

Keywords

aging glochidia freshwater pearl mussel Atlantic salmon symbiosis 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Aleev, B.P., Some Data on the Biology of White Sea Salmon, Tr. Nauch. In-ta Rybn. Khoz-va, 1928, vol. 3, no. 2, pp. 85–113.Google Scholar
 2. 2.
  Antonova, V.P. and Martynov, V.G., Migration of Salmon Kelt (Salmo salar L.) in the Pechora River Basin, Tr. Komi Nauchn. Tsentr. Ural. Otd. Ross. Akad. Nauk, 2004, no. 175, pp. 161–165.Google Scholar
 3. 3.
  Baryshev, I.A., Veselov, A.E., Zubchenko, A.V., and Kalyukhin, S.M., Food Base of Atlantic Salmon in the Varzuga River Basin, in Biologia, vosproizvodstvo i sostoyanie zapasov anadromnykh i presnovodnikh ryb Kol’skogo poluostrova (Biology, Reproduction, and State of Reserves of Anadromnous and Freshwater Fish of the Kola Peninsula), Murmansk: PINRO, 2005, pp. 21–30.Google Scholar
 4. 4.
  Berg, L.C., Materials on Salmon Biology, Izv. Vsesoyuz. Nauchn. Issled. Inst. Ozer. Rech. Rybn. Khoz-va, 1935, vol. 20, pp. 3–113.Google Scholar
 5. 5.
  Bespalaya, Yu.V., Bolotov, I.N., and Makhrov, A.A., Pearl Trade (XVI–XX centuries) and Distribution of Pearl Mussel (Margaritifera margaritifera (L.)) in Rivers of Arkhanel’sk oblast’, in Problemy izycheniya, ratsional’nogo ispol’zovaniya i okhrany prirodnykh resursov Belogo morya (Problems of Study, Rational Use, and Preservation of Natural Resources of the White Sea), Mater. X Int. Conf. (September 18–20, 2007), Arkhangel’sk, 2007, pp. 289–292.Google Scholar
 6. 6.
  Bogutskaya, N.G., Naseka, A.M., and Klishko, O.K., Bitterling and Mollusk: An Uncommon Example of Interspecies Relationships, Vestn. S-Peterb. Gos. Univ, 2009, Ser. 3, no. 3, pp. 31–42.Google Scholar
 7. 7.
  Veselov, A.E. and Kalyuzhkin, S.M., Ekologiya, povedenie i rasprostranenie molodi atlanticheskogo lososya, (Ecology, Behavior, and Distribution of Atlantic Salmon Fry), Petrazavosk: Karelia, 2001.Google Scholar
 8. 8.
  Veselov, A.E., Potutkin, A.G., Sysoeva, M.I., and Kalyuzhkin, S.M., Conditions of Distribution of Atlantic Salmon Spawning Mounds, in Atlanticheskii losos’ (biologiya, okhrana i vosproizvodstvo): Tez. dokl. Mezhdunar. konf. (4–8 sentyabrya 2000 g., Petrazavodsk) (Atlantic Salmon (Biology, Preservation, and Reproduction): Theses of Reports of Int. Conf. (September 4–8, 2000, Petrazavodsk), Petrazavodsk: Inst. Biol. Kar. Nauchn. Tsentr Ross. Akad. Nauk, 2000, pp. 14–15.Google Scholar
 9. 9.
  Gidrobiologicheskoe izychenie i rybokhozyaistvennoe osvoenie ozer Krainego Severa SSSR (Hydrobiological Study and Fish-Farm Implemention in Lakes of the Far North), Belyaev, G.M., Ed., Moscow: Nauka, 1966.Google Scholar
 10. 10.
  Grozdilova, T.A., Parasite Fauna of Pink Salmon (Oncorhyncus gorbuscha Walb.) of the White Sea, Parazitologia, 1974, vol. 8, no. 4, pp. 293–297.PubMedGoogle Scholar
 11. 11.
  Danilenko, L.A., On Repeat Salmon Spawning in the Velonga River, Izv. Gos. Nauchn. Issled. Inst. Ozer. Rech. Rybn. Khoz-va, 1967, vol. 62, pp. 70–78.Google Scholar
 12. 12.
  Dobrovskii, K.O., The Importance of Bivalve Mollusks in Forming Invertebrate Consortia in the Littoral of an Artificial Eutrophin Lake, Ekologiya, 2009, no. 2, pp. 127–132.Google Scholar
 13. 13.
  Dolotov, S.I., Modern Productivity in Salmonid Rivers of the Kola Peninsula, in Atlanticheskii losos’ (biologiya, okhrana i vosproizvodstvo): Tez. dokl. Mezhdunar. konf. (4–8 sentyabrya 2000 g., Petrazavodsk) (Atlantic Salmon (Biology, Preservation, and Reproduction): Theses of Reports of Int. Conf. (September 4–8, 2000, Petrazavodsk), Petrazavodsk: Inst. Biol. Kar. Nauchn. Tsentr Ross. Akad. Nauk, 2000, pp. 21–22.Google Scholar
 14. 14.
  Dorofeeva, E.A., Systematics and History of European Salmons of the Genus Salmo, Vopr. Ikhtiol., 1998, vol. 38, no. 4, pp. 437–447.Google Scholar
 15. 15.
  Zborovskaya, M.B., On Salmon in the Gridinaya River, in Raboty Morskoi biologicheskoi stantsii Karelo-Finskogo gosudarstvennogo universiteta (Studies of the Karelia-Finland Univsity Biological Station), 1948, no. 1, pp. 104–122.Google Scholar
 16. 16.
  Zotin, A.A. and Vladimirova, I.G., Respiration Rate and Species Lifespan of Freshwater Bivalve Mollusks of the Families Magaritiferidae and Unionidae, Izv. Ross. Akad. Nauk, Ser. Biol., 2001, no. 3, pp. 331–338.Google Scholar
 17. 17.
  Zotin, A.A. and Zyuganov, V.V., Immune Bases of Parasite-Host Relationships of Freshwater Pearl Mussel of the Family Margaritiferidae and Salmonids, Izv. Ross. Akad. Nauka., Ser. Biol., 1994, no. 4, pp. 701–708.Google Scholar
 18. 18.
  Zubchenko, A.V., Veseloe, A.E., and Kalyuzhin, S.M., Biologicheskie osnovy upravleniya zapasami semgi v reke Varzugi i Varzugskom rybopromyslovom raione: Praktichnye rekomendatsii (Biological Bases of Controlling Salmon Reserves in the Varzuga River and Varzuga Fish-Farming Region: Practical Recommendations), Murmansk-Petrozavodsk: PINTRO, Inst. Biol. Kar. Nauchn. Tsentr. Ross. Akad. Nauk, 2002.Google Scholar
 19. 19.
  Zyuganov, V.V., On the Importance of Ecological Interrelations of Salmon and European Pearl Mussel in Ensuring Productivity of Salmonid Rivers of the North, in Problemy izycheniya, ratsional’nogo ispol’zovaniya i okhrany prirodnykh resursov Belogo morya: Tez. dokl. konf. Kandalaksha, 1987 (Problems of Study, Rational Use, and Preservation of Natural Resources of the White Sea: Theses of Reports of Kandalaksh Conf.), 1987. Book 2, pp. 306–309.Google Scholar
 20. 20.
  Zyuganov, V.V., Sharpling Family (Gasterosteidae) of World Fauna, Leningrad: Nauka, 1991.Google Scholar
 21. 21.
  Zyuganov, V.V., Ultralong and Short Lifespans of Freshwater Pearl Mussel: Model System for Studying Longevity Factors, Ob’edin. Nauchn. Zh., 2003, no. 7, pp. 68–83.Google Scholar
 22. 22.
  Zyuganov, V.V., Arctive Long-Living and Southern Short-Living Pearl Mussel (Margaritifera margaritifera) Mollusks as a Model for Studying the Bases of Longevity, Usp. Gerontol., 2004, no. 14, pp. 21–30.Google Scholar
 23. 23.
  Zyuganov, V.V., Long-Living Parasite Extending the Life of the Host: Pearl Mussel Margaritifera margaritifera Activates the Accelerated Aging Program in Salmon Salmo salar, Dokl. Ross. Akad. Nauk, 2005, vol. 403, no. 5, pp. 701–705.Google Scholar
 24. 24.
  Zyuganov, V.V., The Paradox of a Parasite Extending the Life of the Host: How Pearl Mussel Activates the Accelerated Aging Program in Salmon, Izv. Ross. Akad. Nauk, Ser. Biol., 2005, no. 4, pp. 435–441.Google Scholar
 25. 25.
  Zyuganov, V.V. and Kalyuzhkin, S.M., The Salmon-Pearl Mussel Biosystem in the Varzuga River (Kola Peninsular) as a Factor of the Stability of the River’s Ecosystem, in Atlanticheskii losos’ (biologiya, okhrana i vosproizvodstvo): Tez. dokl. Mezhdunar. konf. (4–8 sentyabrya 2000 g., Petrazavodsk) (Atlantic Salmon (Biology, Preservation, and Reproduction): Theses of Reports of Int. Conf. (September 4–8, 2000, Petrazavodsk), Petrazavodsk: Inst. Biol. Kar. Nauchn. Tsentr Ross. Akad. Nauk, 2000, pp. 24–25.Google Scholar
 26. 26.
  Zyuganov, V.V. and Popkovich, E.G., Arctic Bony Fish with a Variable Program of Rapid Aging-a Potential Source of Medicinal Stress-Protective and Antitumor Substances, Izv. Ross. Akad. Nauk., Ser. Biol., 2005, no. 5, pp. 578–584.Google Scholar
 27. 27.
  Zyuganov, V.V., Zotin, A.A., and Tret’yakov, V.A., Zhemchuzhina i ikh svyaz’s lososevymi rybami, Moscow: Inst. Biologii Razvitiya Ross. Akad. Nauk, 1993.Google Scholar
 28. 28.
  Zyuganov, V.V., Popkovich, E.G., and Kalyuzhin, S.M., Hydrobionts Selected for Longevity-a New Source of Medicinal Stress-Protective and Antitumor Substances, Ob’edin. Nauchn. Zh., 2005, no. 14, pp. 65–74.Google Scholar
 29. 29.
  Ieshko, E.P., Larson, B.M., Pavlov, Yu.V., et al., Population Dynamics of the Number of Freshwater Pearl Mussel Margaritifera margaritifera L. Glochidia Parasitizing Salmonid Fry in Northern Water Masses, Izv. Ross. Akad. Nauk, Ser. Biol., 2009, no. 6, pp. 734–739.Google Scholar
 30. 30.
  Isachenko, V.L., Study of Salmon and Its Fishery and Ascertainment of Places in Northern Rivers Suitable for Its Artificial Breeding, Izv. Leningr. Nauchn. Issled. Ikhtiol. Inst., 1931, vol. 13, no. 2, pp. 31–59.Google Scholar
 31. 31.
  Kazakov, R.V., Kuz’min, O.G., Shustov, Yu.A., and Shchurov, I.L., Atlantic Salmon of the Varzuga River, St. Petersburg: Gidrometeoizdat, 1992.Google Scholar
 32. 32.
  Kertselli, S.V., Across the Bol’shesemel’skaya Tundra with Nomads, Arkhangelsk: Gub. Tipografiya, 1911.Google Scholar
 33. 33.
  Kuz’min, O.G., On the Biology of Salmon in Small Salmonid Rivers of East Murman, in Ekologiya i vosproizvodstvo prokhodnykh lososevykh ryb v basseinakh Belogo i Barentseva morei (Ecology and Reproduction of Migratory Salmonids in the White and Barents Sea Basins), Murmasnk: PINRO, 1985, pp. 25–41.Google Scholar
 34. 34.
  Kuchina, E.C., Biology and Fishery of Salmon of the Soyana River (a Tributary of the Kuloi), Izv. Vsesoyuz. Nauchn. Issled. Inst. Ozer. Rech. Rybn. Khoz-va, 1935, vol. 20, pp. 264–291.Google Scholar
 35. 35.
  Lega, Yu.V., Chernitskii, A.G., and Belkovskii, N.M., Improving the Conditions of Keeping Fish in Seawater in the Winter Period, Rybn. Khos-vo, 1991, no. 12, pp. 21–23.Google Scholar
 36. 36.
  Lysenko, L.F. and Berestovskii, E.G., Lososi reki Varzuga (Salmon of the Varzuga River), Murmank: Murmanskii Morskoi Biolog. Inst. Kol’skogo Nauchn. Tsentra, Ross. Akad. Nauk., 1999.Google Scholar
 37. 37.
  Martynov, V.G., Atlanticheskii losos’ (Salmo salar L.) na Severe Rossii (Atlantic Salmon (Salmo salar L.) of the Russian North), Yekaterinburg: Ural. Otd. Ross. Akad. Nauk, 2007.Google Scholar
 38. 38.
  Makhrov, A.A., “Dialectic” Speciation: from Brown Trout (Salmo trutta L.) to Atlantic Salmon (Salmo salari L.), in Evolutsionnye faktory formirovaniya raznobraziya zhivotnogo mira (Evolutional Factors in the Generation of Variety in the Animal Kingdom), Moscow: T-vo. Nauchn. Izdanii KMK, 2005, pp. 248–256.Google Scholar
 39. 39.
  Makhrov, A.A., Ieshko, E.P., Shchurov, I.L, et al., Estimate of the State of European Pearl Mussel (Margaritifera margaritifera) in Northern Karelia Using Data on the Number and Infectiousness in Fish Farming, Zoolog. Zh., 2009, vol. 88, no. 12, pp. 1423–1432.Google Scholar
 40. 40.
  Mel’nikova, M.N., Technique and Results of Tagging Salmon Kelt in the Varzuga River in 1958–1959, Nauchn. Tekh. Byull. Gos. Nauchn. Issled. Inst. Ozer. Rybn. Khoz-vo, 1962, no. 15, pp. 78–81.Google Scholar
 41. 41.
  Muraveiko, V.M., Stepankyuk, I.A., and Emelina, A.V., Biology and Behavior of Salmonids in the Northern Part of the Kola Peninsula, in Sovremennye issledovaniya ikhtiofauni arkticheskikh i yuznykh morei evropeiskoi chasti Rossii (Contemporary Studies of Arctic and Southern Sea Ichthyofauna in European Russia), Apatity: Karel. Nauchn. Tsentr. Ross. Akad. Nauk, 2007, pp. 116–134.Google Scholar
 42. 42.
  Murza, I.G. and Khristoforov, O.L., Salmon Salmo salar L. Kelt in the Period of Catadromous Migration from Rivers of the Baltic and White Seas, in Biologicheskie resursy Belogo Morya i vnutrennikh vodoemov Evropeiskogo Severa: Mater. IV (XXVII) Mezhnunarod. konf. (5–10 dekabrya 2005 g., Vologda), (Biological Resources of the White Sea and Internal Water Masses in Northern Europe: Materials of the IV (XXVII) Int. Conf. (December 5–10, 2005, Vologda), Vologda, 2005. Pt. 2, pp. 32–35.Google Scholar
 43. 43.
  Novikov, P.I., Severnyi losos’—semga, (Northern Salmon—Semga), Gos. Izd. Karelo-Finsk. SSR, 1953.Google Scholar
 44. 44.
  Ovsyannikov, N.S., Biology of Salmon (Salmo salar L.) of the Kola Gulg with Brief Fishery Characteristics, Tr. Mosk. Tekh. Inst. Rybn. Khoz-va i Prom-sti, 1938, no. 1, pp. 87–138.Google Scholar
 45. 45.
  Popov. I.Yu., “Nonaging” Pearl Mussel and Aging Salmon (on the Groundlessness of Producing Medicinal Preparations Based on the Mollusk European Pearl Mussel (Magraritifera margaritifera), Usp. Gerontol., 2009, vol. 22, no. 4, pp. 596–604.Google Scholar
 46. 46.
  Potutkin, A.G., Migratsii atlanticheskogo lososya (Salmo salar L.) v pribrezhnom raione Belogo morya i basseine reki Varzuga (Migrations of Atlantic Salmon (Salmo salar L.) in the Coastal Region of the Black Sea and Varzuga River Basin: Abstracts of Cand. Sci. (Biol.) Dissertations), Petrozavodsk: Petrazavodsk. Univ., 2004.Google Scholar
 47. 47.
  Protesov, A.A. and Afanasi’ev, S.A., Basic Types of Dreissena and Periphyton Communities, Gidrobiol. Zh., 1981, vol. 17, no. 4, pp. 15–22.Google Scholar
 48. 48.
  Svetovidova, A.A., Age and Growth Rate of Salmon in the Niva River (Kola Peninsula), Izv. Vsesoyuz. Nauchn. Issled. Inst. Ozer. Rybn. Khoz-va., 1935, vol. 20, pp. 223–229.Google Scholar
 49. 49.
  Skopets, M., Catch-Release: Does a Released Fish Survive?, Nakhlyst, 2009, no. 1., pp. 60–71.Google Scholar
 50. 50.
  Skryabin, K.I., Simbioz i parazitizm v prirode. Vvedenia v izuchenie biologicheskikh osnov parazitologii (Symbiosis and Parasitism in Nature: An Introduction to Studying the Principles of Parasitology), Petrograd, 1923.Google Scholar
 51. 51.
  Smirnov, A.G., Salmon of the Pinega River, Its Life and Fishery, Izv. Vsesoyuz. Nauchn. Issled. Inst. Ozer. Rybn. Khoz-va, 1935, vol. 20, pp. 231–263.Google Scholar
 52. 52.
  Soldatov, V.K., Report on Studying Salmonidsery of the Kola Gulf and East Murman in 1902, in Report of the Murmansk Scientific-Industrial Expedition for 1902, St. Petersburg, 1903, pp. 64–152.Google Scholar
 53. 53.
  Filipchenko, A.A., Ecological Concept of Parasitism, Uchen. Zapiski Leningr. Gos. Univ, Ser. Biol., 1937, vol. 3, no. 4., pp. 4–14.Google Scholar
 54. 54.
  Shutikova, A.L., Immunomoduliruyushchie i antioksidantnye svoistva biologicheski aktivnikh veshchestv is morskhikh gidrobiontov i ikh ispol’zovaniye v geriatricheckoi praktike (Immuno-Modulating and Antioxidant Properties of Biologically Active Substances from Sea Hydrobionts and Their Use in Geratrics), Abstracts of Candidate (Med.) Dissertations, Vladivostok, 2009.Google Scholar
 55. 55.
  Shchurov, I.L., Ieshko, E.P., Shirokov, V.A., and Shul’man, V.S., Atlantic Salmon of the West White Sea Coast (Reproductive Potential, Natural and Artificial Reproduction), in Atlanticheskii losos’ (biologiya, okhrana i vosproizvodstvo): Tezesy dokladov, (Atlantic Salmon (Biology, Preservation, and Reproduction: Theses of Reports), Petrozavodsk: Inst. Biol. Kar. Nauchn. Tsentra Ross. Akad. Nauk, 2000, pp. 64–65.Google Scholar
 56. 56.
  Bauer, G., Reproductive Strategy of the Freshwater Pearl Mussel Margaritifera margarilifera, J. Animal Ecol., 1987. vol. 56. no. 2, pp. 691–704.CrossRefGoogle Scholar
 57. 57.
  Bauer, G., Variation in the Lifespan and Size of the Freshwater Pearl Mussel, J. Animal Ecol., 1992. vol. 61, no. 2, pp. 425–436.CrossRefGoogle Scholar
 58. 58.
  Bauer, G., Host Relationships at Reversed Generation Times: Margaritifera (Bivalvia) and Salmonids, Ecol. Stud., 1997, vol. 130. pp. 69–79.Google Scholar
 59. 59.
  Crofton, H.D., A Quantitative Approach to Parasitism, Parasitology, 1971, vol. 62, pp. 179–194.CrossRefGoogle Scholar
 60. 60.
  Garcia de Leaniz, C., Fleming, I.A., Einum, S., et al. A Critical Review of Adaptive Genetic Variation in Atlantic Salmon: Implications for Conservation, Biol. Rev., 2007, vol. 82, pp. 173–211.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 61. 61.
  Hastie, L.C. and Young, M.R., Freshwater Pearl Mussel (Margaritifera margaritifera) Glochidiosis in Wild and Farmed Salmonid Stocks in Scotland, Hydrobiologia, 2001, vol. 445, pp. 109–119.CrossRefGoogle Scholar
 62. 62.
  Jonsson, B., Jonsson, N., and Hansen, L.P., Does Juvenile Experience Affect Migration and Spawning of Adult Atlantic Salmon?, Behav. Ecol. Sociobiol., 1990, vol. 26, pp. 225–230.CrossRefGoogle Scholar
 63. 63.
  MacCrimmon, H.R. and Gots, B.L., World Distribution of Atlantic Salmon, Salmo salar, J. Fish. Res. Board Can., 1979, vol. 36, pp. 422–457.Google Scholar
 64. 64.
  Makhrov, A.A., Distribution of the Freshwater Pearl Mussel in Russia, in: Conservation of Freshwater Pearl Mussel Margaritifera margaritifera Populations in Northern Europe, Petrozavodsk (in press).Google Scholar
 65. 65.
  Melamed, P., Chong, K.L., and Johansen, M.V., Evidence for Lateral Gene Transfer from Salmonids to Two Schistosome Species, Nature Genet., 2004, vol. 36. pp. 786–787.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 66. 66.
  Nielsen, J., Contributions to the Biology of the Salmonidae in Greenland. I–IV, Meddelelser om Gronland 1961, vol. 159, no. 8, pp. 24–48.Google Scholar
 67. 67.
  Niemela, E., Makinen, T. S., Moen, K., et al., Age, Sex Ratio and Timing of the Catch of Kelts and Ascending Atlantic Salmon in the Subarctic River Teno, J. Fish Biol., 2000, vol. 56, pp. 974–985.CrossRefGoogle Scholar
 68. 68.
  Pohjoisten virtojen raakut, Oulasvirta, P., Ed., Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy, 2006.Google Scholar
 69. 69.
  Pyefinch, K.A. and Mills, D.H., Observations on the Movements of Atlantic Salmon (Salmo salar L.) in the River Conon and the River Meig, Ross-shire. I, Edinburgh: Her Majesty’s Stationary Office, 1963.Google Scholar
 70. 70.
  Ziuganov, V., San Miguel, E., Neves, R.J., et al., Life Span Variation of the Freshwater Pearl Shell: A Model Species for Testing Longevity Mechanisms in Animals, Ambio, 2000, vol. 28, no. 2, pp. 102–105.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2011

Authors and Affiliations

 1. 1.Servertsov Institute of Ecology and EvolutionRussian Academy of SciencesMoscowRussia
 2. 2.Institute of Ecological Problems of the North, Ural BranchRussian Academy of SciencesArkhangel’skRussia

Personalised recommendations