Advertisement

An Electrochemical Impedance Spectroscopy Study of Inhibition Effect of SONKOR Composition on Hydrogen Sulfide Corrosion of Carbon Steel

 • A. B. SheinEmail author
 • A. V. Melnikova
 • V. I. Kichigin
CORROSION INHIBITORS
 • 7 Downloads

Abstract

The protective properties of five corrosion inhibitors of SONKOR series on low-carbon steel St20 in a 1 M HCl with the addition of 0–0.6 g/L H2S have been studied by the electrochemical impedance spectroscopy method. The series of changes in the adsorbability of corrosion inhibitors on a steel electrode in 1 M HCl and 1 M HCl + 0.6 g/L H2S solutions have been established. Equivalent electrical circuits have been proposed for various media. It is shown that some elements of equivalent circuits are associated with the kinetics of inhibitors adsorption.

Keywords:

sulphide corrosion low-carbon steel corrosion inhibitor electrochemical impedance spectroscopy adsorption kinetics 

Notes

FUNDING

This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research, grant no. 17-43-590419.

REFERENCES

 1. 1.
  Rozenfel'd, I.L., Ingibitory korrozii (Corrosion Inhibitors), Moscow: Khimiya, 1977.Google Scholar
 2. 2.
  Reshetnikov, S.M., Ingibitory kislotnoi korrozii metallov (Inhibitors of Metals Acid Corrosion), Leningrad: Khimiya, 1986.Google Scholar
 3. 3.
  Kuznetsov, Yu.I., Organic Inhibitors of Corrosion of Metals, New York: Springer, 1996.Google Scholar
 4. 4.
  Tsygankova, L.E., Vigdorovich, V.I., Kim, Ya.R., Kichigin, V.I., and Boldyrev, A.V., Russ. J. Appl. Chem., 2005, vol. 78, no. 12, pp. 1961–1969.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Vigdorovich, V.I., Sinyutina, S.E., Tsygankova, L.E., and Kichigin, V.I., Russ. J. Appl. Chem., 2006, vol. 79, no. 5, pp. 761–768.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Tsygankova, L.E., Ivanishchenkov, S.S., and Kichigin, V.I., Kondens.Sredy Mezhfaznye Granitsy, 2006, vol. 8, no. 2, pp. 105–111.Google Scholar
 7. 7.
  Tsygankova, L.E., Vigdorovich, V.I., Kichigin, V.I., and Kuznetsova, E., Surf. Interface Anal., 2008, vol. 40, no. 3, pp. 303–306.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Vigdorovich, V.I., Tsygankova, L.E., Siniutina, S.E., and Kichigin, V.I., ECS Trans., 2008, vol. 6, no. 24, pp. 67–72.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Kashkovskii, R.V. and Kuznetsov, Yu.I., Korroz.: Mater., Zashch., 2012, no. 4, pp. 38–44.Google Scholar
 10. 10.
  Kashkovskii, R.V. and Kuznetsov, Yu.I., Korroz.: Mater., Zashch., 2012, no. 6, pp. 27–35.Google Scholar
 11. 11.
  Kashkovskiy, R.V., Kuznetsov, Yu.I., and Kazansky, L.P., Corros. Sci., 2012, vol. 64, pp. 126–136.CrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Tsygankova, L.E., Vigdorovich, V.I., Shel, N.V., and Dubinskaya, E.V., Int. J. Corros. Scale Inhib., 2013, vol. 2, no. 4, pp. 304–310.CrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Esina, M.N., Tsygankova, L.E., Plotnikova, S.V., and Kudryavtseva, N.M., Vestn. Tambov. Gos. Tekh. Univ., Ser. Estestv. Tekh. Nauki, 2014, vol. 19, no. 1, pp. 161–168.Google Scholar
 14. 14.
  Figil'yantov, A.P., Mel’nikova, A.V., and Shein, A.B., Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved.,Khim. Khim. Tekhnol., 2015, vol. 58, no. 11, pp. 61–65.Google Scholar
 15. 15.
  Mel'nikova, A.V., Figil’yantov, A.P., and Shein, A.B., Chim. Techno Acta, 2015, no. 4, pp. 252–256.Google Scholar
 16. 16.
  Ukshe, E.A., Sintez elektrokhimicheskikh tsepei peremennogo toka (Synthesis of Electrochemical AC Circuits), Available from VINITI, no. 1410-70.Google Scholar
 17. 17.
  Tsygankova, L.E., Kichigin, V.I., and Protasov, A.S., Korroz.: Mater., Zashch., 2010, no. 11, pp. 21–28.Google Scholar
 18. 18.
  Eberhardt, D., Santos, E., and Schmickler, W., J. Electroanal. Chem., 1996, vol. 419, no. 1, pp. 23–31.CrossRefGoogle Scholar
 19. 19.
  Siinor, L., Lust, K., and Lust, E., J. Electroanal. Chem., 2007, vol. 601, pp. 39–46.CrossRefGoogle Scholar
 20. 20.
  Damaskin, B.B., Petrii, O.A., and Batrakov, V.V., Adsorbtsiya organicheskikh soedinenii na elektrodakh (Organic Compounds Adsorption at Electrodes), Moscow: Nauka, 1968.Google Scholar
 21. 21.
  Ma, H., Cheng, X., Wang, Ch., et al., J. Electroanal. Chem., 1998, vol. 451, no. 1, pp. 11–17.CrossRefGoogle Scholar
 22. 22.
  Damaskin, B.B. and Petrii, O.A., Vvedenie v elektrokhimicheskuyu kinetiku (Introduction into Electrochemical Kinetics), Moscow: Vysshaya Shkola, 1983.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2019

Authors and Affiliations

 • A. B. Shein
  • 1
  Email author
 • A. V. Melnikova
  • 1
 • V. I. Kichigin
  • 1
 1. 1.Perm State National Research UniversityPermRussia

Personalised recommendations