Advertisement

The Effect of Implantation of Nitrogen Ions on Corrosion-Electrochemical and Other Properties of Armco-Iron. Part I. Preparation and Standardization of Specimens

 • S. M. ReshetnikovEmail author
 • O. R. Bakieva
 • E. M. Borisova
 • S. G. Bystrov
 • V. L. Vorob’ev
 • F. Z. Gil’mutdinov
 • T. S. Kartapova
 • A. A. Kolotov
 • D. V. Surnin
 • V. Ya. Bayankin
GENERAL ISSUES OF CORROSION
 • 3 Downloads

Abstract

The results of an investigation of the chemical composition, structure, topography, and mechanical properties of surface layers of armco-iron after implantation of nitrogen ions under various conditions are given. Using X-ray electron spectroscopy, the implanted nitrogen distribution profiles are determined and the formation of nonstoichiometric iron nitrides and oxynitrides is shown. Using X-ray analysis and electron energy-loss spectroscopy of dimensional fine structures, the atomic and local atomic structure of the ion-modified layers is studied.

Keywords:

ionic implantation iron nitrogen nitrides surface composition structure properties electronic spectroscopy 

Notes

ACKNOWLEDGMENTS

This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research, project no. 16-43-180765.

REFERENCES

 1. 1.
  Hirvonen, J.K., Ion Implantation, London: Academic Press, 1980.Google Scholar
 2. 2.
  Komarov, F.F., Ionnaya implantatsiya v metally (Ion Implantation into Metals), Moscow: Metallurgiya, 1990.Google Scholar
 3. 3.
  Surface Modification and Alloying by Laser, Ion, and Electron Beams, Poate, J.M., Foti, G., and Jacobson, D.C., Eds., New York: Springer, 1983.Google Scholar
 4. 4.
  Bairamov, A.Kh., Itogi Nauki Tekh., Ser.: Korroz. Zashch. Korroz., 1982, vol. 9, pp. 139–172.Google Scholar
 5. 5.
  Kolotyrkin, V.I., Yanov, L.A., and Knyazheva, V.M., Itogi Nauki Tekh., Ser.: Korroz. Zashch. Korroz., 1986, vol. 12, pp. 185–259.Google Scholar
 6. 6.
  Vasil'ev, V.Yu., Betutsenov, M.A., Isaev, N.I., Kuz’menko, T.G., Yakovlev, Ya.B., and Shumilov, V.N., Zashch. Met., 1981, vol. 17, no. 5, pp. 543–545.Google Scholar
 7. 7.
  Reshetnikov, S.M., Gil’mutdinov, F.Z., Borisova, E.M., and Bakieva, O.R., Korroz.: Mater., Zashch., 2015, no. 10, pp. 1–8.Google Scholar
 8. 8.
  Reshetnikov, S.M., Bakieva, O.R., Borisova, E.M., Vorob’ev, V.L., Gil’mutdinov, F.Z., Kolotov, A.A., Kobziev, V.F., Mukhgalin, V.V., Bayankin, V.Ya., Bystrov, S.G., and Shushkov, A.A., Korroz.: Mater., Zashch., 2015, no. 11, pp. 1–10.Google Scholar
 9. 9.
  Kurzina, I.A., Kozlov, E.V., Sharkeev, Yu.P., et al., Nanokristallicheskie intermetallidnye i nitridnye struktury, formiruyushchiesya pri ionno-luchevom vozdeistvii (Nanocrystalline Intermetallic and Nitride Structures Formed by Ion-Beam Impact), Koval’, N.N., Ed., Tomsk: Izd. Nauchno-Tekhnicheskoi Literatury, 2008.Google Scholar
 10. 10.
  Burenkov, A.F., Komarov, F.F., Kumakhov, M.A., and Temkin, M.M., Tablitsy parametrov prostranstvennogo raspredeleniya ionno-implantirovannykh primesei (Tables for Parameters of Spatial Distribution of Ion-Implanted Impurities), Minsk: Belarusian State Univ., 1980.Google Scholar
 11. 11.
  Chigal, V., Knyazheva, V.M., Pitter, Ya., Babich, S.G., and Bogolyubov, S.D., Zashch. Met., 1986, vol. 22, no. 2, pp. 196–211.Google Scholar
 12. 12.
  Parshutin, V.V. and Pyshkin, S.L., Zashch. Met., 1994, vol. 30, no. 3, pp. 276–281.Google Scholar
 13. 13.
  Revenko, V.G., Parshutin, V.V., Shkurpelo, A.I., Chernova, G.P., and Bogdashkina, N.L., Prot. Met., 2003, vol. 39, no. 1, pp. 46–49.CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Shmorgun, V.I., Gorbachev, A.K., Nechiporenko, N.N., Stetsenko, V.F., and Krech, E.E., Zashch. Met., 1978, vol. 3, no. 1, pp. 329–331.Google Scholar
 15. 15.
  Kuznetsov, Yu.I. and Garmanov, M.E., Elektrokhimiya, 1994, vol. 30, no. 5, pp. 625–630.Google Scholar
 16. 16.
  Chebotkevich, L.A., Vorob’ev, Yu.D., and Pisarenko, I.V., Fiz. Tverd. Tela, 1980, vol. 40, no. 4, pp. 706–707.Google Scholar
 17. 17.
  Chebotkevich, L.A., Pisarenko, I.V., Vorob’ev, Yu.D., and Nefedev, K.V., Phys. Met. Metallogr., 1999, vol. 87, no. 5, pp. 399–403.Google Scholar
 18. 18.
  Nikiforenko, N.I., Kuleshov, V.N., and Zavadich, V.P., Vestn. Beloruss. Gos. Univ., Ser. 1: Fiz., Mat., Inf., 2008, no. 1, pp. 48–51.Google Scholar
 19. 19.
  Yurevich, P.G., Sbornik rabot 62-oi nauchnoi konferentsii studentov i aspirantov Belorusskogo gosudarstvennogo universiteta (Proc. 62nd Scientific Conference of Students and Postgraduate Students of Belarusian State University), Minsk, May 17–20, 2005, part 1, pp. 185–189.Google Scholar
 20. 20.
  Termodinamicheskie svoistva individual’nykh veshchestv. Spravochnoe izdanie (Thermodynamic Properties of Individual Substances. Handbook), vol. 1, book 2: Tablitsy termodinamicheskikh svoistv (Tables of Thermodynamic Properties), Glushko, V.P., Ed., Moscow: Nauka, 1978, pp. 1–327.Google Scholar
 21. 21.
  Bakieva, O.R., Nemtsova, O.M., and Surnin, D.V., J. Surf. Invest.: X-ray, Synchrotron Neutron Tech., 2015, vol. 9, no. 5, pp. 1039–1044.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2018

Authors and Affiliations

 • S. M. Reshetnikov
  • 1
  Email author
 • O. R. Bakieva
  • 2
 • E. M. Borisova
  • 1
 • S. G. Bystrov
  • 2
 • V. L. Vorob’ev
  • 2
 • F. Z. Gil’mutdinov
  • 2
 • T. S. Kartapova
  • 2
 • A. A. Kolotov
  • 2
 • D. V. Surnin
  • 2
 • V. Ya. Bayankin
  • 2
 1. 1.Udmurt State UniversityIzhevskRussia
 2. 2.Physicotechnical Institute, Ural Branch, Russian Academy of SciencesIzhevskRussia

Personalised recommendations