Doklady Biochemistry and Biophysics

, Volume 443, Issue 1, pp 105–108

Chemiluminescent emission of tissues of fruit bodies of higher fungi

 • J. I. Gitelson
 • V. S. Bondar
 • S. E. Medvedeva
 • E. K. Rodicheva
 • G. A. Vydryakova
Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology

DOI: 10.1134/S1607672912020123

Cite this article as:
Gitelson, J.I., Bondar, V.S., Medvedeva, S.E. et al. Dokl Biochem Biophys (2012) 443: 105. doi:10.1134/S1607672912020123

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2012

Authors and Affiliations

 • J. I. Gitelson
  • 1
  • 2
 • V. S. Bondar
  • 1
  • 2
 • S. E. Medvedeva
  • 1
  • 2
 • E. K. Rodicheva
  • 1
  • 2
 • G. A. Vydryakova
  • 1
 1. 1.Institute of Biophysics, Siberian BranchRussian Academy of SciencesAkademgorodok, KrasnoyarskRussia
 2. 2.Siberian Federal UniversityKrasnoyarskRussia

Personalised recommendations