Doklady Biochemistry and Biophysics

, Volume 417, Issue 1, pp 348–351 | Cite as

Comparative analysis of gene sequences of three high-redox-potential laccases from basidiomycetes

 • E. A. Cherkashin
 • E. V. Stepanova
 • E. O. Landesman
 • O. V. Koroleva
 • V. I. Tishkov
Biochemistry, Biophysics, and Molecular Biology

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Alfred, M. and Richard, S., Phytochemistry, 2002, vol. 60, pp. 551–565.CrossRefGoogle Scholar
 2. 2.
  Baldrian, P., FEMS Microbiol. Rev., 2006, vol. 30, pp. 215–242.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Smirnov, S.A., Koroleva, O.V., Gavrilova, V.P., et al., Biokhimiya, 2001, vol. 66, pp. 774–779.Google Scholar
 4. 4.
  Lyashenko, A.V., Zhukova, Yu.N., Zhukhlistova, N.E., et al., Kristallografiya, 2006, vol. 51, pp. 870–877.Google Scholar
 5. 5.
  Pegasova, T.V., Zwart, P., Koroleva, O.V., et al., Acta Crystallogr. Sect. D. Biol. Crystallogr., 2003, vol. 59, pp. 1459–1461.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Lankinen, P., Hilden, K., Aro, N., et al., Appl. Microbiol. Biotechnol., 2005, vol. 66, pp. 401–407.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Lyashenko, A.V., Zhukhlistova, N.E., Gabdoulkhakov, A.G., et al., Acta Crystallogr. Sect. F. Struct. Biol. Cryst. Comm., 2006, vol. F62, pp. 954–957.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Lyashenko, A.V., Bento, I., Zaitsev, V.N., et al., J. Biol. Inorg. Chem., 2006, vol. 11, pp. 963–973.PubMedCrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2007

Authors and Affiliations

 • E. A. Cherkashin
  • 1
  • 2
 • E. V. Stepanova
  • 1
  • 2
 • E. O. Landesman
  • 1
  • 2
 • O. V. Koroleva
  • 1
  • 2
 • V. I. Tishkov
  • 1
  • 2
 1. 1.Faculty of ChemistryMoscow State UniversityVorob’evy gory, MoscowRussia
 2. 2.Bach Institute of BiochemistryRussian Academy of SciencesMoscowRussia

Personalised recommendations