Doklady Biochemistry and Biophysics

, Volume 408, Issue 1, pp 148–151 | Cite as

A comparative study of the effect of the polyprenol preparation ropren from coniferous plants on the key enzymes of the cholinergic and monoaminergic types of nervous transmission

 • V. L. Sviderskii
 • A. E. Khovanskikh
 • E. V. Rozengart
 • S. N. Moralev
 • O. V. Yagodina
 • V. S. Gorelkin
 • I. N. Basova
 • B. N. Kormilitsyn
 • T. V. Nikitina
 • V. I. Roshchin
 • V. S. Sultanov
Biochemistry, Biophysics, and Molecular Biology

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Izuchenie i primenenie lechebno-profilakticheskikh preparatov na osnove prirodnykh biologicheski aktivnykh veshchestv (The Study and Use of Therapeutic and Preventive Drugs Based on Biologically Active Substances), Bespalov, V.G. and Nekrasova, V.B., Eds., St. Petersburg, 2000.Google Scholar
 2. 2.
  Roshchin, V.I., Fragina, V.I., and Solov’ev, V.A., Rast. Resursy, 1986, vol. 22, pp. 530–537.Google Scholar
 3. 3.
  Bluger, A.C., Rubens, J.P., and Roshchin, V.I., in Harvesting and Utilization of Tree Foliage, Riga: IUFRO Project Group, 1989, pp. 4–19.Google Scholar
 4. 4.
  Roshchin, V.I., Vasil’ev, V.N., and Felene, S., Rast. Resursy, 1996, vol. 32, pp. 151–180.Google Scholar
 5. 5.
  Brestkin, A.P. Kuznetsova, L.P., Moralev, S.N., et al., Kholinesterazy nazemnykh zhivotnykh i gidrobiontov (Cholinesterases of Terrestrial Animals and Hydrobionts), Vladivostok, 1997.Google Scholar
 6. 6.
  Belen’kii, M.L. and Rozengart, V.I., Usp. Sovr. Biol., 1949, vol. 18, pp. 389–399.Google Scholar
 7. 7.
  Ellman, G.L., Courtney, K.D., Andres, V., and Feather-Stone, R.M., Biochem. Pharmacol., 1961, vol. 7, pp. 88–95.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Severina, I.S., Biokhimiya, 1979, vol. 44, no. 2, pp. 195–204.Google Scholar
 9. 9.
  Strelkov, R.B., Lab. Delo, 1967, no. 1, pp. 17–19.Google Scholar
 10. 10.
  Lowry, O.H., Rosebrough, N.J., Farr, A.L., and Randall, R.J., J. Biol. Chem., 1951, vol. 193, pp. 265–275.PubMedGoogle Scholar
 11. 11.
  Nanni, G., Canepa, C., Majorani, F., and Casu, A., Cell. Biochem. Funct., 1998, vol. 16, pp. 203–209.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Safrazbekyan, R.R., Osobennosti izucheniya aktivatsii monoaminoksidazy (Specificity of Studying Monoamineoxidase Activation), Yerevan, 1983.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Inc. 2006

Authors and Affiliations

 • V. L. Sviderskii
  • 1
 • A. E. Khovanskikh
  • 1
 • E. V. Rozengart
  • 1
 • S. N. Moralev
  • 1
 • O. V. Yagodina
  • 1
 • V. S. Gorelkin
  • 1
 • I. N. Basova
  • 1
 • B. N. Kormilitsyn
  • 1
 • T. V. Nikitina
  • 1
 • V. I. Roshchin
  • 2
 • V. S. Sultanov
  • 2
 1. 1.Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and BiochemistryRussian Academy of SciencesSt. PetersburgRussia
 2. 2.St. Petersburg State Forestry Engineering AcademySt. PetersburgRussia

Personalised recommendations