Glass Physics and Chemistry

, Volume 34, Issue 2, pp 187–191

Influence of nanoparticles and nanofibers of aluminum oxide on the properties of epoxy composites

 • B. N. Dudkin
 • G. G. Zainullin
 • P. V. Krivoshapkin
 • E. F. Krivoshapkina
 • M. A. Ryazanov
Article

Abstract

The strength properties of epoxy composites filled with aluminum oxide nanoparticles and reinforced by aluminum oxide nanofibers are compared. It is demonstrated that these fillers have a specific effect on the properties of the epoxy matrix.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Chernin, I.Z., Smekhov, F.M., and Zherdev, Yu.V., Epoksidnye polimery i kompozitsii (Epoxy Polymers and Composites), Moscow: Khimiya, 1982 [in Russian].Google Scholar
 2. 2.
  Zaitsev, Yu.S., Kochergin, Yu.S., Panter, M.N., and Kucher, R.V., Epoksidnye oligomery i kleevye kompozitsii (Epoxy Oligomers and Adhesive Compositions), Kiev: Naukova dumka, 1990 [in Russian].Google Scholar
 3. 3.
  Entsiklopediya polimerov (Encyclopedia of Polymers), Moscow: Sovetskaya entsiklopediya, 1977, vol. 1.Google Scholar
 4. 4.
  Lee, H. and Neville, K., Handbook of Epoxy Resins, New York: McGraw-Hill, 1967. Translated under the title Spravochnoe rukovodstvo po epoksidnym smolam, Moscow: Energiya, 1973.Google Scholar
 5. 5.
  Tugov, I.I. and Kostrykina, G.I., Khimiya i fizika polimerov (Chemistry and Physics of Polymers), Moscow: Khimiya, 1989 [in Russian].Google Scholar
 6. 6.
  Makarov, V.G., Pomeshchikov, V.I., Sinel’nikova, R.M., Pavlushin, A.V., and Khlystov, A.V., Influence of Dispersed Fillers on the Properties of Epoxy Composites, Khim. Khim. Tekhnol., 2000, vol. 43, no. 5, pp. 117–120.Google Scholar
 7. 7.
  Lipatov, Yu.S., Mezhfaznye yavleniya v polimerakh (Interfacial Phenomena in Polymers), Kiev: Naukova dumka, 1980 [in Russian].Google Scholar
 8. 8.
  Perminov, V.P., Modyanova, A.G., Ryabkov, Yu.I., Sevbo, O.A., Gailyunas, I.A., and Kuchin, A.V., Epoxy Composites Modified with Finely Dispersed Fillers, Zh. Prikl. Khim., (S.-Peterburg), 2002, vol. 75, no. 4, pp. 650–654 [Russ. J. Appl. Chem. (Engl. transl.), 2002, vol. 75, no. 4, pp. 636–640].Google Scholar
 9. 9.
  Frolov, Yu.G., Laboratornye raboty i zadachi po kolloidnoi khimii (Laboratory Works and Problems on Colloid Chemistry), Moscow: Khimiya, 1986 [in Russian].Google Scholar
 10. 10.
  Dudkin, B.N., Krivoshapkin, P.V., and Luksha, V.G., Synthesis of Aluminum Oxide Nanoparticles in an Aqueous Ammonium-Formaldehyde Solution, Kolloidn. Zh., 2006, vol. 68, no. 1, pp. 46–50 [Colloid J. (Engl. transl.), 2006, vol. 68, no. 1, pp. 40–44].Google Scholar
 11. 11.
  Frolov, Yu.G., Kurs kolloidnoi khimii. Poverkhnostnye yavleniya i dispersnye sistemy (Course of Colloid Chemistry: Surface Phenomena and Dispersion Systems), Moscow: Khimiya, 1988 [in Russian].Google Scholar
 12. 12.
  Fenelonov, V.B., Vvedenie v fizicheskuyu khimiyu formirovaniya supramolekulyarnoi struktury adsorbentov i katalizatorov (Introduction to Physical Chemistry of Formation of Supramolecular Structure of Adsorbents and Catalysts), Novosibirsk: Sib. Otd. Ross. Akad. Nauk, 2002 [in Russian].Google Scholar
 13. 13.
  Ryazanov, M.A. and Dudkin, B.N., The pK Spectroscopy Study of the Acid-Base Properties of Hydrated Aluminum Oxide Sols, Kolloidn. Zh., 2004, vol. 66, no. 6, pp. 807–810 [Colloid J. (Engl. transl.), 2004, vol. 66, no. 1, pp. 726–728].Google Scholar
 14. 14.
  Ryazanov, M.A., Dudkin, B.N., and Savina, O.I., The Use of pK Spectroscopy in Study of Acid-Base Characteristics of Sorbent Surfaces, in Doklady IV Vserossiiskoi konferentsii “Fiziko-khimicheskie problemy sozdaniya novykh materialov” (Proceedings of the IV All-Russia Conference “Physicochemical Problems of the Design of New Materials”), Syktyvkar, 2002, pp. 196–203 [in Russian].Google Scholar
 15. 15.
  Iler, R.K., The Chemistry of Silica, New York: Wiley, 1979. Translated under the title Khimiya kremnezema, Moscow: Mir, 1982, part 2.Google Scholar
 16. 16.
  Ryazanov, M.A. and Dudkin, B.N., Acid-Base Properties of γ-Al2O3 Suspension Studied by pK Spectroscopy, Kolloidn. Zh., 2003, vol. 65, no. 6, pp. 831–836 [Colloid J. (Engl. transl.), 2003, vol. 65, no. 6, pp. 761–766].Google Scholar

Copyright information

© MAIK Nauka 2008

Authors and Affiliations

 • B. N. Dudkin
  • 1
 • G. G. Zainullin
  • 1
 • P. V. Krivoshapkin
  • 1
 • E. F. Krivoshapkina
  • 1
 • M. A. Ryazanov
  • 1
 1. 1.Institute of Chemistry, Komi Scientific Center, Ural DivisionRussian Academy of SciencesSyktyvkarRussia

Personalised recommendations