Advertisement

Russian Journal of Organic Chemistry

, Volume 54, Issue 10, pp 1435–1445 | Cite as

Multicomponent Synthesis of 4-Alkyl(Aryl, Hetaryl)-2-alkoxycarbonyl(aroyl, carbamoyl)- 3,6-diamino-5-cyanothieno[2,3-b]pyridines

 • I. V. Dyachenko
 • V. D. Dyachenko
 • P. V. Dorovatovskii
 • V. N. Khrustalev
 • V. G. Nenajdenko
Article
 • 28 Downloads

Abstract

The condensation of malononitrile with hydrogen sulfide and aldehydes in the presence of triethylamine in ethanol at room temperature afforded 4-alkyl(aryl, hetaryl)-2,6-diamino-3,5-dicyano-4H-thiopyrans. Treatment of the latter in situ with alkali in DMF, followed by addition of an alkylating agent, led to the formation of 4-alkyl(aryl, hetaryl)-2-alkoxycarbonyl(aroyl, carbamoyl)-3,6-diamino-5-cyanothieno[2,3-b]- pyridines.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Furuya, S., Chon, N., Suzuki, N., and Imado, T., US Patent no. 6 329 388, 2001; Ref. Zh., Khim., 2002, no. 20-19O.73P.Google Scholar
 2. 2.
  Thorarensen, A., US Patent no. 6 620 810, 2003; Ref. Zh., Khim., 2004, no. 04.21-19O.120P.Google Scholar
 3. 3.
  Thorarensen, A., US Patent no. 6 924 283, 2006; Ref. Zh., Khim., 2006, no. 06.05-19O.89P.Google Scholar
 4. 4.
  Gaber, H.M. and Ouf, S.A., Afinidad, 2005, vol. 62, p. 337.Google Scholar
 5. 5.
  Wang, Y., Duraiswanic, C., Madaus, K.P., Tran, T.B., Williams, S.P., Deng, S.-J., Graybill, T.L., Hammond, M., Jones, D.G., Crygielko, E.T., Bray, D.J., and Thompson, S.K., Bioorg. Med. Chem. Lett., 2009, vol. 19, p. 4916.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Lockman, J.W., Reeder, M.D., Suzuki, K., Ostanin, K., Hoff, R., Bhoite, L., Austin, H., Baichwall, V., and Willardsen, A.J., Bioorg. Med. Chem. Lett., 2010, vol. 20, p. 2283.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Schnute, M.E., Cudany, M.M., Bridean, R.J., Homa, F.L., Hopkins, T.A., Knechtel, M.L., Oien, N.L., Pitts, T.W., Poorman, R.A., Wathen, M.W., and Wieder, J.L., J. Med. Chem., 2005, vol. 48, p. 5794.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Litvinov, V.P., Dotsenko, V.V., and Krivokolysko, S.G., Khimiya tienopiridinov i rodstvennykh sistem (Chemistry of Thienopyridines and Related Systems), Moscow: Nauka, 2006.Google Scholar
 9. 9.
  Dyachenko, V.D., Dyachenko, I.V., and Nenajdenko, V.G., Russ. Chem. Rev., 2018, vol. 87, p. 1.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Antipin, I.S., Kazymova, M.A., Kuznetsov, M.A., Vasilyev, A.V., Ishchenko, M.A., Kiryushkin, A.A., Kuznetsova, L.M., Makarenko, S.V., Ostrovskii, V.A., Petrov, M.L., Solod, O.V., Tri-shin, Yu.G., Yakovlev, I.P., Nenaidenko, V.G., Beloglazkina, E.K., Beletskaya, I.P., Ustynyuk, Yu.A., Solov’ev, P.A., Ivanov, I.V., Malina, E.V., Sivova, N.V., Negrebetskii, V.V., Baukov, Yu.I., Pozharskaya, N.A., Traven’, V.F., Shchekotikhin, A.E., Varlamov, A.V., Borisova, T.N., Lesina, Yu.A., Krasnokutskaya, E.A., Rogozhnikov, S.I., Shurov, S.N., Kustova, T.P., Klyuev, M.V., Khelevina, O.G., Stuzhin, P.A., Fedorov, A.Yu., Gushchin, A.V., Dodonov, V.A., Kolobov, A.V., Plakhtinskii, V.V., Orlov, V.Yu., Kriven’ko, A.P., Fedotova, O.V., Pchelintseva, N.V., Charushin, V.N., Chupakhin, O.N., Klimochkin, Yu.N., Klimochkina, A.Yu., Kuryatnikov, V.N., Malinovskaya, Yu.A., Levina, A.S., Zhuravlev, O.E., Voronchikhina, L.I., Fisyuk, A.S., Aksenov, A.V., Aksenov, N.A., and Aksenova, I.V., Russ. J. Org. Chem., 2017, vol. 53, p. 1275.CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Konovalov, A.I., Antipin, I.S., Burilov, V.A., Madzhidov, T.I., Kurbangalieva, A.R., Nemtarev, A.V., Solovieva, S.E., Stoikov, I.I., Mamedov, V.A., Zakharova, L.Ya., Gavrilova, E.L., Sinyashin, O.G., Balova, I.A., Vasilyev, A.V., Zenkevich, I.G., Krasavin, M.Yu., Kuznetsov, M.A., Molchanov, A.P., Novikov, M.S., Nikolaev, V.A., Rodina, L.L., Khlebnikov, A.F., Beletskaya, I.P., Vatsadze, S.Z., Gromov, S.P., Zyk, N.V., Lebedev, A.T., Lemenovskii, D.A., Petrosyan, V.S., Nenaidenko, V.G., Negrebetskii, V.V., Baukov, Yu.I., Shmigol’, T.A., Korlyukov, A.A., Tikhomirov, A.S., Shchekotikhin, A.E., Traven’, V.F., Voskresenskii, L.G., Zubkov, F.I., Golubchikov, O.A., Semeikin, A.S., Berezin, D.B., Stuzhin, P.A., Filimonov, V.D., Krasnokutskaya, E.A., Fedorov, A.Yu., Nyuchev, A.V., Orlov, V.Yu., Begunov, R.S., Ru-sakov, A.I., Kolobov, A.V., Kofanov, E.R., Fedotova, O.V., Egorova, A.Yu., Charushin, V.N., Chupakhin, O.N., Klimochkin, Yu.N., Osyanin, V.A., Reznikov, A.N., Fisyuk, A.S., Sagitullina, G.P., Aksenov, A.V., Aksenov, N.A., Grachev, M.K., Maslennikova, V.I., Koroteev, M.P., Brel’, A.K., Lisina, S.V., Medvedeva, S.M., Shikhaliev, Kh.S., Suboch, G.A., Tovbis, M.S., Mironovich, L.M., Ivanov, S.M., Kurbatov, S.V., Kletskii, M.E., Burov, O.N., Kobrakov, K.I., and Kuznetsov, D.N., Russ. J. Org. Chem., 2018, vol. 54, p. 157.CrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Elgemeie, G.E.H., Mohamed, S.M.M., Sherif, S.M., and Elnagdi, M.H., Heterocycles, 1985, vol. 23, p. 3107.CrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Elgemeie, G.E., Sherif, S.M., Abd-El, M.A.F., and Elnagdi, M.H., Z. Naturforsch., 1986, vol. 41, p. 781.CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Quintela, J.M., Moreira, M.J., and Peinador, C., Heterocycles, 2000, vol. 52, p. 333.CrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  Dyachenko, V.D., Russ. J. Org. Chem., 2006, vol. 42, p. 724.CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Dyachenko, V.D., Russ. J. Gen. Chem., 2005, vol. 75, p. 1537.CrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  Bakhite, E.A., J. Chem. Res., Synop., 2000, p. 500.Google Scholar
 18. 18.
  Bakhite, E.A., Abdel-Rahman, A.E., and Al-Taifi, E.A., Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. Elem., 2004, vol. 179, p. 513.CrossRefGoogle Scholar
 19. 19.
  Dyachenko, V.D. and Dyachenko, A.D., Russ. J. Org. Chem., 2008, vol. 44, p. 412.CrossRefGoogle Scholar
 20. 20.
  Battye, T.G.G., Kontogiannis, L., Johnson, O., Powell, H.R., and Leslie, A.G.W., Acta Crystallogr., Sect. D, 2011, vol. 67, p. 271.CrossRefGoogle Scholar
 21. 21.
  Evans, P., Acta Crystallogr., Sect. D, 2006, vol. 62, p. 72CrossRefGoogle Scholar
 22. 22.
  Sheldrick, G.M., Acta Crystallogr., Sect. C, 2015, vol. 71, p. 3.CrossRefGoogle Scholar
 23. 23.
  Dyachenko, V.D., Chernega, A.N., and Garasevich, S.G., Russ. J. Gen. Chem., 2005, vol. 75, p. 1610.CrossRefGoogle Scholar
 24. 24.
  Dyachenko, V.D., Zh. Org. Farm. Khіm., 2007, no. 5, p. 14Google Scholar
 25. 25.
  Matrosova, S.V., Zav’yalova, V.K., Litvinov, V.P., and Sharanin, Yu.A., Russ. Chem. Bull., 1991, vol. 40, p. 1456.CrossRefGoogle Scholar
 26. 26.
  Sharanin, Yu.A., Promonenkov, V.K., Shestopalov, A.M., Nesterov, V.N., Melenchuk, S.N., Shklover, V.E., and Struchkov, Yu.T., Zh. Org. Khim., 1989, vol. 25, p. 622.Google Scholar
 27. 27.
  Sharanin, Yu.A., Shestopalov, A.M., Nesterov, V.N., Melenchuk, S.N., Promonenkov, V.K., Shklover, V.E., Struchkov, Yu.T., and Litvinov, V.P., Zh. Org. Khim., 1989, vol. 25, p. 1323.Google Scholar
 28. 28.
  Dyachenko, V.D., Krivokolysko, S.G., Sharanin, Yu.A., and Litvinov, V.P., Russ. J. Org. Chem., 1997, vol. 33, p. 1014.Google Scholar
 29. 29.
  Dyachenko, V.D., Krivokolysko, S.G., and Litvinov, V.P., Chem. Heterocycl. Compd., 1996, vol. 32, no. 9, p. 1055.CrossRefGoogle Scholar
 30. 30.
  Dyachenko, V.D. and Litvinov, V.P., Chem. Heterocycl. Compd., 1998, vol. 34, no. 2, p. 188.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2018

Authors and Affiliations

 • I. V. Dyachenko
  • 1
 • V. D. Dyachenko
  • 1
 • P. V. Dorovatovskii
  • 2
 • V. N. Khrustalev
  • 2
  • 3
 • V. G. Nenajdenko
  • 4
 1. 1.Taras Shevchenko Lugansk National UniversityLuganskUkraine
 2. 2.National Research Center “Kurchatov Institute,”MoscowRussia
 3. 3.Peoples’ Friendship University of RussiaMoscowRussia
 4. 4.Faculty of ChemistryMoscow State UniversityMoscowRussia

Personalised recommendations