Advertisement

Russian Journal of Organic Chemistry

, Volume 44, Issue 1, pp 62–66 | Cite as

Tandem molecular rearrangement in the alkylation of phenol with camphene

 • I. Yu. ChukichevaEmail author
 • L. V. Spirikhin
 • A. V. Kuchin
Article

Abstract

The alkylation of phenol with camphene in the presence of boron trifluoride in glacial acetic acid was accompanied by tandem molecular rearrangement with formation of a mixture of ortho- and para-substituted phenols having 1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-exo-2-yl and 5,5,6-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-exo-2-yl substituents. The same products were obtained by rearrangement of 1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-exo-2-yloxybenzene under analogous conditions. Similar reactions performed in the presence of aluminum phenoxide as catalyst resulted in predominant formation of the corresponding ortho-substituted phenols.

Keywords

Alkylation Camphene Boron Trifluoride Terpene Fragment Aluminum Phenoxide 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Kuzakov, E.V. and Shmidt, E.N., Khim. Prirodn. Soedin., 2000, vol. 36, no. 3, p. 198.Google Scholar
 2. 2.
  Semenov, A.A., Ocherk khimii prirodnykh soedinenii (A Survey of the Chemistry of Natural Compounds), Novosibirsk: Nauka, 2000.Google Scholar
 3. 3.
  Kheifits, L.A. and Aul’chenko, I.S., Khimiya i tekhnologiya dushistykh veshchestv i masel (Chemistry and Technology of Fragrant Substances and Oils), Moscow, 1968, no. 8, p. 142.Google Scholar
 4. 4.
  Kheifits, L.A., Moldovanskaya, G.I., Broun, E.V., and Belov, V.N., Zh. Obshch. Khim., 1960, vol. 30, p. 1716.Google Scholar
 5. 5.
  Sorokina, I.V., Krysin, A.P., Khlebnikova, T.B., Kobrin, V.S., and Popova, L.N., Analiticheskii obzor Sibirskogo otdeleniya Rossiiskoi Akademii Nauk, Seriya Ekologiya (Analytical Review of the Siberian Division, Russian Academy of Sciences, Ecology Series), Novosibirsk: GPNTB, Novosib. Inst. Org. Khim., 1997, no. 46.Google Scholar
 6. 6.
  Kharlampovich, G.D. and Churkin, Yu.V., Fenoly (Phenols), Moscow: Khimiya, 1974.Google Scholar
 7. 7.
  Pantukh, B.I., Egoricheva, S.A., Dolidze, V.N., Gershanov, F.B., Dolidze, V.R., Dautov, T.G., and Rutman, G.I., Russian Patent no. 1216944, 1996; Byull. Izobret., 1996, no. 16.Google Scholar
 8. 8.
  Gershanov, F.B., Gil’mutdinov, G.Z., and Gil’mutdinov, V.Z., Russian Patent no. 99104480, 2001; Byull. Izobret., 2001, no. 2.Google Scholar
 9. 9.
  Kozlikovskii, Ya.B., Chernyaev, B.V., Litvin, A.L., and Kofanova, A.V., Zh. Org. Khim., 1986, vol. 22, p. 1469.Google Scholar
 10. 10.
  Barkhash, V.A., Sovremennye problemy karbonievykh ionov (Carbenium Ions: Modern Problems), Novosibirsk: Nauka, Sib. Otd., 1975.Google Scholar
 11. 11.
  Kheifits, L.A. and Shulov, L.M., Zh. Org. Khim., 1965, vol. 1, p. 1063.Google Scholar
 12. 12.
  Sedel’nikov, A.I., Tikhonova, T.S., Polyakova, N.P., and Larionov, V.P., Gidrol. Lesokhim. Promst., 1985, no. 4, p. 12.Google Scholar
 13. 13.
  Podberezina, A.S. and Kheifits, L.A., Zh. Org. Khim., 1970, vol. 6, p. 995.Google Scholar
 14. 14.
  Titova, T.F., Fomenko, V.V., Korchagina, D.V., Salakhutdinov, N.F., Ione, K.T., and Barkhash, V.A., Russ. J. Org. Chem., 1997, vol. 33, p. 671.Google Scholar
 15. 15.
  Demoll, E., Helv. Chim. Acta, 1964, vol. 47, p. 319.CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Erman, W.F., Chemistry of the Monoterpenes: an Encyclopedic Handbook, New York: Marcel Dekker, 1985, part B.Google Scholar
 17. 17.
  Yurasov, P.F. and Zyuzyun, V.E., Gidrol. Lesokhim. Promst., 1984, no. 8, p. 24.Google Scholar
 18. 18.
  Yurasov, P.F., Zyuzyun, V.E., Glushkova, L.V., Smertin, L.S., Sedel’nikov, A.I., Tikhonova, T.S., Shavyrin, S.V., and Kuprina, L.B., Gidrol. Lesokhim. Promst., 1988, no. 2, p. 20.Google Scholar
 19. 19.
  Chukicheva, I.Yu., Kuchin, A.V., Spirikhin, L.V., Borbulevich, O.Ya., Churakov, A.V., and Belokon’, A.I., Khim. Komp’yut. Model. Butlerov. Soobshch., 2003, no. 1, p. 9.Google Scholar
 20. 20.
  Gun’ko, V.M. and Roev, L.M., Teor. Eksp. Khim., 1982, vol. 18, no. 1, p. 85.Google Scholar
 21. 21.
  Zorina, A.V., Michurov, Yu.I., Gershanov, F.B., Rutman, G.I., Kuchin, A.V., and Yur’ev, V.P., Zh. Obshch. Khim., 1980, vol. 50, p. 581.Google Scholar
 22. 22.
  Kheifits, L.A., Moldovanskaya, G.I., and Shulov, L.M., Zh. Org. Khim., 1965, vol. 1, p. 1057.Google Scholar
 23. 23.
  Fomenko, V.V., Korchagina, D.V., Salakhutdinov, N.F., Bagryanskaya, I.Yu., Gatilov, Yu.V., Ione, K.T., and Barkhash, V.A., Russ. J. Org. Chem., 2000, vol. 36, p. 539.Google Scholar
 24. 24.
  Gerdov, S.M., Grishin, Yu.K., Roznyatovskii, V.A., Ustynyuk, Yu.A., Kuchin, A.V., Alekseev, I.N., and Frolova, L.L., Izv. Ross. Akad. Nauk, Ser. Khim., 2005, p. 1222.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2008

Authors and Affiliations

 • I. Yu. Chukicheva
  • 1
  Email author
 • L. V. Spirikhin
  • 2
 • A. V. Kuchin
  • 1
 1. 1.Institute of Chemistry, Komi Research Center, Ural DivisionRussian Academy of SciencesSyktyvkarRussia
 2. 2.Institute of Organic Chemistry, Ufa Research CenterRussian Academy of SciencesUfaRussia

Personalised recommendations