Advertisement

Russian Journal of Applied Chemistry

, Volume 83, Issue 1, pp 171–173 | Cite as

Studying of phenol adsorption on modified forms of bentonite

 • M. Kh. Annagiev
 • R. S. Safarov
 • Kh. M. Adygezalov
 • A. I. Yagubov
Brief Communications
 • 67 Downloads

Abstract

The modified forms of bentonite are formed by treating it with salts of various metals. Their nature, force and molecule number per 1 cm2 are investigated. Also quantity of basic centers on their surface was determined by phenol adsorption.

Keywords

Bentonite Endothermic Effect Natural Zeolite Basic Center Phenol Molecule 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Zul’fugarov, Z.G., Kuliev, R.Sh., Zul’fugarova, Sh., and Annagiev, M.Kh., Gliny, ikh mineralogiya, svoistva i prakticheskoe znachenie (Clays, Their Mineralogy, Property and Practical Value), Moscow: Nauka, 1971, pp. 142–147.Google Scholar
 2. 2.
  Annagiev, M.Kh., Yagubov, A.I., Alekperova, G.F., and Mamedov, G.N., Azerb. Khim. Zh., 2002, no. 3, pp. 35–39.Google Scholar
 3. 3.
  Annagiev, M.Kh., Adygezalov, Kh.M., Mamedov, G.N., et. al., Azerb. Khim. Zh., 2007, no. 2, p. 201.Google Scholar
 4. 4.
  Annagiev, M.Kh., Alidzhanova, S.M., Imanova, N.A., and Aliev, Abstracts of Papers, Respublikanskaya nauchnaya konferetsiya “Fiziko-khimicheskii analiz i neorganicheskoe materialovedenie (Republic Scientific Conference “Physical-Chemical Analysis and Inorganic Materials Science”), Baku, 2007, pp. 230–233.Google Scholar
 5. 5.
  Annagiev, M.Kh., Babaeva, R.S., and Zul’fugarov, Z.G., Rentgenografi cheskii analiz mineral’nogo syr’ya (X-Ray Analysis of the Mineral Raw Material), Moscow: Nedra, 1982, pp. 17–21.Google Scholar
 6. 6.
  Annagiev, M.Kh., Imanova, N.A., Aliev, S.G., and Kuliev, T.M., Sorbenty na osnove prorodnykh tseolitov (Sorbents on the Basis of Natural Zeolites), Baku: Elm, 2007, pp. 20–40.Google Scholar
 7. 7.
  Tanabe, K., Solid Acid and Bases. Their Catalytic Properties, Tokyo: Kodansha, 1970.Google Scholar
 8. 8.
  Takao, S. and Masanti, M., Metod uproshchennogo i uskorennogo izmereniya tverdykh kislot pri pomoshchi differentsial’nykh termovesov (Simplifi ed and Accelerated Measurement Method of Solid acids Using Differential Thermobalances), Moscow: Bunseki KIK, 1969, vol. 5, no. 7, pp. 59–67.Google Scholar
 9. 9.
  Annagiev, M.Kh., Alieva, S.C., and Kuliev, T.N., Sthd. Surf. Sci. Catal., 2001, vol. 135, pp. 5170–5186.Google Scholar
 10. 10.
  Zubarev, S.A., Kuznetsov, E.V., Berzun, Yu.S., and Rubinskaya, E.V., Primeneniye okislitel’nykh metodov dlya ochistki stochnykh vod ot fenola neftepererabatyvayushchikh i neftekhimicheskikh proizvodstv (Application of Oxidative Methods for Purifi cation of Waste Water from Phenol of Oil-refi ning and Petrochemical Productions), Moscow: TsNIITEneftekhim, 1987, 54 p.Google Scholar
 11. 11.
  Kel’tsev, N.V., Osnovy adsorbtsioonoi tekhniki (Bases of Adsorptive Technology), Moscow: Khimiya, 1976, pp. 44–59.Google Scholar
 12. 12.
  Breck, D.W., Zeolite Molecular Sieves, New York: Wiley-Interscience, 1974.Google Scholar
 13. 13.
  Antipina, T.V., Kinetika i kataliz, 1966, vol. 7, no. 4, pp. 739–747.Google Scholar
 14. 14.
  Khansaeva, S.I., Shapova, M.A., and Badmaeva, S.V., Abstracts of Papers, IX Mezhdunarodnaya konferentsiya po teoreticheskim voprosam adsorbtsii i khromatografi i: K 100-letiyu so dnya rozhdeniya akademika Dubnina M.M., (IX International Conference on Theoretical Questions of Adsorption and Chromatography: To the 100-anniversary of Academician Dubinin M.M.), Moscow, April 24–28, 2001, Moscow: IFKH RAN, 2001, p. 146.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2010

Authors and Affiliations

 • M. Kh. Annagiev
  • 1
 • R. S. Safarov
  • 1
 • Kh. M. Adygezalov
  • 1
 • A. I. Yagubov
  • 1
 1. 1.Nagiev Institute of Chemical Problemsm National Academy of Sciences of AzerbaijanBakuAzerbaijan

Personalised recommendations