Russian Journal of Applied Chemistry

, Volume 79, Issue 12, pp 2041–2042 | Cite as

Boric acid

 • Yu. P. Perelygin
 • D. Yu. Chistyakov
Brief Communications

Abstract

pH ranges of existence of boric acid and its ionic species H2BO 3 , HBO 3 2− , BO 3 3− , and B(OH) 4 in aqueous solutions are calculated using Mathcad software package.

References

 1. 1.
  Gal’vanotekhnika: Spravochnik (Electroplating: A Handbook), Ginberg, A.M., Ivanov, A.F., and Kravchenko, L.M., Eds., Moscow: Metallurgiya, 1987.Google Scholar
 2. 2.
  Lur’e, Yu.Yu., Spravochnik po analiticheskoi khimii (A Handbook of Analytical Chemistry), Moscow: Khimiya, 1965.Google Scholar
 3. 3.
  Ershov, Yu.A., Popkov, V.A., Berlyand, A.S., et al., Obshchaya khimiya: Biofizicheskaya khimiya: Khimiya biogennykh elementov: Uchebnik dlya meditsinskikh spetsial’nykh vuzov (General Chemistry: Biophysical Chemistry: Chemistry of Biogenic Elements: A Handbook for Higher Medical Schools), Ershov, Yu.A., Ed., Moscow: Vysshaya Skola, 1993.Google Scholar
 4. 4.
  Khimicheskaya entsiklopediya (Chemical Encyclopedia), Knunyants, I.L., Ed., Moscow: Sovetskaya Entsiklopediya, 1988, vol. 1.Google Scholar
 5. 5.
  Glinka, N.L., Obshchaya khimiya: Uchebnoe posobie dlya vuzov (General Chemistry: A Handbook for Higher Schools), Ermakov, A.I., Ed., Moscow: Integral, 2003.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Inc. 2006

Authors and Affiliations

 • Yu. P. Perelygin
  • 1
 • D. Yu. Chistyakov
  • 1
 1. 1.Penza State UniversityPenzaRussia

Personalised recommendations