Advertisement

Russian Journal of Applied Chemistry

, Volume 79, Issue 12, pp 1930–1934 | Cite as

A calorimetric study of the enthalpy of enzymatic hydrolysis of components of a product from vegetable raw materials for enteral feeding

 • N. V. Grishatova
 • V. F. Ur’yash
 • A. E. Gruzdeva
 • N. V. Novoselova
Physicochemical Studies of Systems and Processes
 • 118 Downloads

Abstract

The enthalpy of hydrolysis of potato starch and some starch-containing components of Lider-1 nutrition product for enteral (tube) feeding in the presence of α-amylase enzyme was studied on a DAK-1-1 differential microcalorimeter.

Keywords

Starch Enthalpy Enzymatic Hydrolysis Amylase Enteral Feeding 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Biochemical Thermodynamics, Jones, M., Ed., Amsterdam: Elsevier, 1979.Google Scholar
 2. 2.
  Kalous, V. and Pavlicek, Z., Biofizicheskaya khimiya (Biophysical Chemistry), Moscow: Mir, 1985, (Russian translation from Czech.).Google Scholar
 3. 3.
  Calve, E. and Pratt, A., Mikrokalorimetriya: Primenenie v fizicheskoi khimii i biologii (Microcalorimetry in Physical Chemistry and Biology), Moscow: Inostrannaya Literatura, 1963.Google Scholar
 4. 4.
  Gustafsson, L., Thermochim. Acta, 1991, vol. 193, pp. 145–171.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Boling, E.A., Blanchard, G.G., and Russel, W.J., Nature, 1973, vol. 241, no. 5390, pp. 472–473.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Ur’yash, V.F., Gruzdeva, A.E., Novoselova, N.V., et al., Trudy III Mezhdunarodnoi NTK “Pishcha. Ekologiya. Chelovek,” Moskva. 2–3 iyunya 1999 (Proc. III Int. Sci.-Techn. Conf. “Food, Ecology, Humans,” Moscow, June 2–3, 1999), Moscow, 1999, p. 64.Google Scholar
 7. 7.
  Ur’yash, V.F., Grishatova, N.V., Gruzdeva, A.E., et al., Trudy IV Vserossiiskoi NPK po primeneniyu biologicheski aktivnykh dobavok k pishche, Nizhni Novgorod, 20–21 iyunya 2001 (Proc. IV All-Russia SCi.-Techn. Conf. on Use of Biologically Active Additives to Food, Nizhni Novgorod, June 20–21, 2001), Nizhni Novgorod. 2001, pp. 20–21.Google Scholar
 8. 8.
  Ur’yash, V.F., Grishatova, N.V., Novoselova, N.V., et al., Trudy VII Mezhdunarodnoi konferentsii po problemam sol’vatatsii i kompleksoobrazovaniya v rastvorakh, Ivanovo. 8–11 oktyabrya 2001 (Proc. VII Int. Conf. on Problems of Solvation and Complexation in Solutions, Ivanovo, October 8–11, 2001), Ivanovo, 2001, pp. 57–58.Google Scholar
 9. 9.
  Ur’yash, V.F., Novoselova, N.V., Grishatova, N.V., and Gruzdeva, A.E., Trudy XIV Mezhdunarodnoi konferentsii po khimicheskoi termodinamike, Sankt-Peterburg, 1–5 iyulya 2002 (Proc. XIV Int. Conf. on Chemical Thermodynamics, St. Petersburg, July 1–5, 2002), St. Petersburg, 2002, p. 406.Google Scholar
 10. 10.
  Ur’yash, V.F., Gruzdeva, A.E., Kokurina, N.Yu., et al., Zh. Fiz. Khim., 2004, vol. 78, no. 5, pp. 796–804.Google Scholar
 11. 11.
  Rakhmanov, R.S. and Gruzdeva, A.E., Trudy VII Mezhdunarodnogo kongressa po parenteral’nomu i enteral’nomu pitaniyu, Moskva, 22–24 oktyabrya 2003 (Proc. VII Int. Congr. on Parenteral and Enteral Feeding, Moscow, October 22–24, 2003), Moscow 2003, pp. 81–82.Google Scholar
 12. 12.
  RF Patent 2 110 194.Google Scholar
 13. 13.
  RF Patent 2 124 300.Google Scholar
 14. 14.
  RF Patent 2 124 847.Google Scholar
 15. 15.
  Radbil’, O.S., Farmakoterapiya v gastroenterologii: Spravochnik (Pharmacotherapy in Gastroenterology: Reference Book), Moscow: Meditsina, 1991.Google Scholar
 16. 16.
  Green, N.P.O., Stout, G.W., and Taylor, D.J., Biological Science 1 & 2, Cambridge: University, 1997.Google Scholar
 17. 17.
  Metody biokhimicheskogo issledovaniya rastenii (Methods for Biochemical Studies of Plants), Ermakov, A.I., Ed., Leningrad: Agropromizdat, 1987.Google Scholar
 18. 18.
  Gal’perin, L.N., Kolesov, Yu.R., Mashkinov, L.B., and Germer, Yu.E., Trudy VI Vsesoyuznoi konferentsii po kalorimetrii, Tbilisi, 17–19 sentyabrya 1973 (Proc. VI All-Union Conf. on Calorimetry, Tbilisi, September 17–19, 1973), Tbilisi, 1973, pp. 539–543.Google Scholar
 19. 19.
  Mishchenko, S.P. and Poltoratskii, G.M., Termodinamika i stroenie vodnykh i nevodnykh rastvorov elektrolitov (Thermodynamics and Structure of Aqueous and Nonaqueous Electrolyte Solutions), Leningrad: Khimiya, Len. Otd., 1976.Google Scholar
 20. 20.
  Tsvetkov, V.G., Kaimin’, I.F., Ioelovich, M.Ya., and Prokhorov, A.V., Termodinamika organichicheskikh soedinenii: Mezhvuzovskii sbornik (Thermodynamics of Organic Compounds: Intercollegiate Coll. of Works), Gorki: Gork. Gos. Univ., 1982, pp. 54–60.Google Scholar
 21. 21.
  Jenkel, E. and Gorke, K., Z. Elektrochemie, 1956, vol. 60, no. 6, pp. 570–587.Google Scholar
 22. 22.
  Meerson, S.I., Kolloid. Zh., 1969, vol. 31, no. 3, pp. 421–426.Google Scholar
 23. 23.
  Tager, A.A., Vysokomolek. Soedin., Ser. A, 2004, vol. 13, no. 2, pp. 4676–484.Google Scholar
 24. 24.
  Tsvetkov, V.G. and Tsvetkova, L.Ya., Zh. Fiz. Khim., 1979, vol. 53, no. 7, pp. 1822–1824.Google Scholar
 25. 25.
  Gracheva, I.M. and Krivova, A.Yu., Tekhnologiya fermentnykh preparatov (Technology of Enzyme Preparations), Moscow: Elevar, 2000.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Inc. 2006

Authors and Affiliations

 • N. V. Grishatova
  • 1
  • 2
  • 3
 • V. F. Ur’yash
  • 1
  • 2
  • 3
 • A. E. Gruzdeva
  • 1
  • 2
  • 3
 • N. V. Novoselova
  • 1
  • 2
  • 3
 1. 1.Research InstituteLobachevskii State UniversityNizhni NovgorodRussia
 2. 2.Research InstituteFitograd ZAONizhni NovgorodRussia
 3. 3.Research InstituteEkstramed OOONizhni NovgorodRussia

Personalised recommendations