Advertisement

Russian Journal of Applied Chemistry

, Volume 79, Issue 4, pp 686–691 | Cite as

Academician Dmitrii Petrovich Konovalov (to 150th anniversary of his birthday)

 • A. G. Morachevskii
History of Chemistry and Chemical Technology
 • 20 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Konovalov, D.P., A.M. Butlerov, 1828–1928, Leningrad: Akad. Nauk SSSR, 1929, pp. 55–72.Google Scholar
 2. 2.
  Biograficheskii slovar’ professorov i prepodavatelei Sankt-Peterburgskogo universiteta (Biographic Dictionary of Professors and Teachers of St. Petersburg University), St. Petersburg, 1896, vol. 1, pp. 340–341.Google Scholar
 3. 3.
  Konovalov, D.P., Ob uprugosti para rastvorov (On Vapor Pressure of Solutions), St. Petersburg, 1884.Google Scholar
 4. 4.
  Konovalov, D.P., Rol’ kontaktnykh deistvii v yavleniyakh dissotsiatsii (Role of Contact Actions in Dissociation Phenomena), St. Petersburg, 1885.Google Scholar
 5. 5.
  Solov’ev, Yu.I. and Kipnis, A.Ya., Dmitrii Petrovich Konovalov, 1856–1929, Moscow: Nauka, 1964.Google Scholar
 6. 6.
  Baikov, A.A., Sobranie trudov, (Coll. of Works), vol. 1: Stat’i, vystupleniya, rechi (Articles, Reports, and Speeches), Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1952.Google Scholar
 7. 7.
  Vrevskii, M.S., Raboty po teorii rastvorov (Works on on Theory of Solutions), with Biographic Essay by Vrevskaya, N.P., Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1958.Google Scholar
 8. 8.
  Atroshchenko, V.I., Berezhnoi, A.S., Boyarskaya, L.A., et al., Razvitie neorganicheskoi khimii na Ukraine (Development of Inorganic Chemistry in the Ukraine), Gorodyskii, A.V. Ed., Kiev: Naukova Dumka, 1987.Google Scholar
 9. 9.
  Solov’ev, Yu.I., Istoriya ucheniya o rastvorakh (History of the Theory of Solutions), Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1959.Google Scholar
 10. 10.
  Solov’ev, Yu.I., Ocherki po istorii fizicheskoi khimii (Essays on the History of Physical Chemistry), Moscow: Nauka, 1964.Google Scholar
 11. 11.
  Solov’ev, Yu.I., Istoriya khimii v Rossii (History of Chemistry in Russia), Moscow: Nauka, 1985.Google Scholar
 12. 12.
  Kipnis, A.Ya., Razvitie khimicheskoi termodinamiki v Rossii (Development of Chemical Thermodynamics in Russia), Moscow: Nauka, 1964.Google Scholar
 13. 13.
  Usanovich, M.I., Materialy po istorii otechestvennoi khimii (Materials on the History of Domestic Chemistry), Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1950, pp. 63–66.Google Scholar
 14. 14.
  Usanovich, M.I., Iz istorii khimii. Ocherki iz zhizni i deyatel’nosti vydayushchikhsya uchenykh (Excerpts from the History of Chemistry, Essays about Life and Activities of Outstanding Scientists), Almaty: Kaz. Nats. Univ., 2004.Google Scholar
 15. 15.
  Nikol’skii, B.P., Vestn. Leningr. Gos. Univ., 1946, no. 1, pp. 67–80.Google Scholar
 16. 16.
  Nikol’skii, B.P., Vestn. Leningr. Gos. Univ., 1960, no. 22, issue 4, pp. 11–25.Google Scholar
 17. 17.
  Nikol’skii, B.P., Zh. Obshch. Khim., 1982, vol. 52, no. 10, pp. 2382–2392.Google Scholar
 18. 18.
  Storonkin, A.V., Vestn. Leningr. Gos. Univ., 1954, vol. 20, no. 5, pp. 167–176.Google Scholar
 19. 19.
  Stabnikov, V.N. and Fertman, G.I., Usp. Khim., 1951, vol. 20, no. 6, pp. 776–783.Google Scholar
 20. 20.
  Pospekhov, L.A., Zh. Obshch. Khim., 1952, vol. 22, no. 1, pp. 48–51.Google Scholar
 21. 21.
  Roginskii, S.Z., Materialy po istorii otechestvennoi khimii (Materials on the History of Domestic Chemistry), Moscow: Akad. Nauk SSSR, 1950, pp. 37–51.Google Scholar
 22. 22.
  Makarenya, A.A. and Solov’ev, Yu.I., Vestn. Leningr. Gos. Univ., 1960, no. 22, issue 4, pp. 82–88.Google Scholar
 23. 23.
  Mikhailov, V.V., Usp. Khim., 1954, vol. 23, no. 4, pp. 510–523.Google Scholar
 24. 24.
  Balezin, S.A. and Beskov, S.L., Vydayushchiesya russkie uchenye-khimiki (Outstanding Russian Chemists), Moscow: Prosveshchenie, 1972.Google Scholar
 25. 25.
  Musabekov, Yu.S. and Chernyak, A.Ya., Vydayushchiesya khimiki mira. Bibliograficheskii ukazatel’ (Outstanding Chemists of the World: Bibliographic Index), Moscow: Kniga, 1971.Google Scholar
 26. 26.
  Pozin, M.E. and Kopylev, B.A., Zh. Prikl. Khim., 1954, vol. 27, no. 4, pp. 353–355.Google Scholar
 27. 27.
  Soloviev, Y.I., Dictionary of Scientific Biography, Gillispie, Ch.C., Ed., New York: Charles Scribner’s Sons, 1981, vol. 7, pp. 461–462.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Inc. 2006

Authors and Affiliations

 • A. G. Morachevskii

There are no affiliations available

Personalised recommendations