Advertisement

Radiochemistry

, Volume 61, Issue 1, pp 118–121 | Cite as

Leaching of Radionuclides from Samples of Radioactive Slag from a Ground-Surface Nuclear Explosion on the Coast of the Chernaya Bay of the Novaya Zemlya Archipelago

 • Yu. V. DubasovEmail author
 • A. A. Pilyutik
 • B. O. Shagin
Article

Abstract

Leaching of 137Cs and 239+240Pu radionuclides with distilled and seawater from samples of radioactive slag from a ground-surface nuclear explosion on the coast of the Chernaya Bay of the Yuzhnyi Island of the Novaya Zemlya Archipelago, the Central Test Site of the Russian Federation, was studied in a laboratory. The 137Cs and 239+240Pu leach rate is ≤(2.7–3.5) × 10−6 and (4.8 ± 0.3) × 10−9 g cm−2 day−1 in contact with distilled water and (0.74–5.0) × 10−6 and (1.0 ± 0.14) × 10−8 g cm−2 day−1 in contact with seawater, respectively.

Keywords

ground-surface nuclear explosion radioactive slag coast of the Chernaya Bay Novaya Zemlya archipelago leaching of 137Cs and 239+240Pu from radioactive slag 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Yadernye ispytaniya SSSR. Obshchie kharakteristiki. Tseli. Organizatsiya yadernykh ispytanii SSSR (USSR Nuclear Tests. General Characteristics. Aims. Organization of Nuclear Tests in the USSR), Mikhailov, V.N., Ed., Moscow: IzdAT, 1997.Google Scholar
 2. 2.
  Yadernye ispytaniya SSSR: sovremennoe radioekologicheskoe sostoyanie poligonov (USSR Nuclear Tests: Modern Radioecological State of Test Sites), Voloshin, N.P., Danilenko, K.N., Dubasov, Yu.V., et al., Moscow: IzdAT, 2002.Google Scholar
 3. 3.
  The Effects of Nuclear Weapons, Glasstone, S. and Dolan, P.J., Eds., Washington, DC: US Department of Defense and US Department of Energy, 1977, 3rd ed.Google Scholar
 4. 4.
  Smith, D.K., Review of literature pertaining to the leaching and sorption of radionuclides associated with nuclear explosive melt glasses, Report UCRL-ID-113 370, Lawrence Livermore National Laboratory, CA, 1993.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Dubasov, Yu.V., Smirnova, E.A., and Malimonova, S.I., Radiochemistry, 2012, vol. 54, no. 3, pp. 298–307.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Izrael’, Yu.A., Petrov, V.N., Pressman, A.Ya., et al., Radioaktivnoe zagryaznenie prirodnykh sred pri podzemnykh yadernykh vzryvakh i metody ego prognozirovaniya (Radioactive Contamination of Natural Media in Underground Nuclear Explosions and Methods for Predicting It), Izrael’, Yu.A., Ed., Leningrad: Gidrometeoizdat, 1970.Google Scholar
 7. 7.
  Rogozin, Yu.M., Smirnova, E.A., Savonenkov, V.G., et al., Radiokhimiya, 1991, vol. 33, no. 4, pp. 160–167.Google Scholar
 8. 8.
  Rogozin, Yu.M., Smirnova, E.A., Savonenkov, V.G., et al., Radiokhimiya, 1993, vol. 35, no. 1, pp. 166–171.Google Scholar
 9. 9.
  Odintsov, A.A., Probl. Bezp. At. Elektrost. Chornobylia, 2012, issue 19, pp. 70–80.Google Scholar
 10. 10.
  Yadernye vzryvy v SSSR. Severnyi ispytatel’nyi poligon (Nuclear Explosions in the USSR. Northern Test Site), Mikhailov, V.N., Dubasov, Yu.V., and Matushchenko, A.M., Eds., St. Petersburg: Radievyi Inst. im. V.G. Khlopina, 1999, 2nd ed.Google Scholar
 11. 11.
  Krivokhatsky, A.S., Dubasov, Yu.V., Smirnova, E.A., et al., J. Radioanal. Nucl. Chem., 1991, vol. 147, no. 1, pp. 141–151.CrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Subbotin, S.B., Dubasov, Yu.V., Korovina, O.Yu., and Smirnova, E.A., Radiochemistry, 2014, vol. 56, no. 5, pp. 560–564.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Inc. 2019

Authors and Affiliations

 • Yu. V. Dubasov
  • 1
  Email author
 • A. A. Pilyutik
  • 1
 • B. O. Shagin
  • 1
 1. 1.Khlopin Radium InstituteSt. PetersburgRussia

Personalised recommendations