Advertisement

Biology Bulletin

, Volume 45, Issue 5, pp 497–504 | Cite as

Characteristics of Zooplankton in Syamozero Lake (South Karelia) Based on the Results of Long-Term Monitoring

 • Ya. A. Kuchko
 • N. V. Ilmast
 • T. Yu. Kuchko
Ecology
 • 15 Downloads

Abstract

The results of long-term studies on zooplankton from Syamozero Lake, South Karelia, have been analyzed. The relationship between the quantitative indices of the zooplankton community and the value and dynamics of the biogenic load on the lake is established. The redistribution of the ratio of the major groups and dominant zooplankton species, the decrease in the Shannon diversity index, the increase in the Mäemets trophic state index, and with the increase in the abundance of indicator species of higher nutrient supply have been determined. The effect of anthropogenic factors on the population characteristics of the zooplankton community and changes in the trophic status of the lake with a high resource potential have been found.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Alimov, A.F., Bul’on, V.V., and Golubkov, S.M., Dynamics of structural and functional organization of ecosystems of continental water bodies, in Fundamental’nye osnovy upravleniya biologicheskimi resursami. Sbornik nauchnykh statei (Fundamentals of Management of Biological Resources: Collection of Scientific Articles), Moscow: KMK, 2005, pp. 241–253.Google Scholar
 2. Andronikova, I.N., Strukturno-funktsional’naya organizatsiya zooplanktona ozernykh ekosistem raznykh troficheskikh tipov (Structural and Functional Organization of Zooplankton of Lake Ecosystems of Different Trophic Types), St. Petersburg: Nauka, 1996.Google Scholar
 3. Bushman, L.G., Changes in zooplankton structure and production, in Izmenenie struktury rybnogo naseleniya evtrofiruemogo vodoema (Changes in the Structure of the Fish Population of an Eutrophic Water Body), Moscow: Nauka, 1982, pp. 34–62.Google Scholar
 4. Bushman, L.G., Sterligova, O.P., and Pavlovskii, S.A., Ecological bases of formation of food resources of fishery water bodies (a case study of Lake Syamozero), in Biologicheskie resursy vnutrennikh vodoemov i ikh ispol’zovanie (Biological Resources of Inland Water Bodies and Their Employment), Petrozavodsk: KarNTs Ross. Akad. Nauk, 1990, pp. 46–59.Google Scholar
 5. Filimonova, Z.I., Zooplankton of Lake Syamozero, in Trudy Syamozerskoi kompleksnoi ekspeditsii (Transactions of the Syamozero Complex Expedition), Petrozavodsk: Kareliya, 1962, vol. 2, pp. 56–81.Google Scholar
 6. Filimonova, Z.I., Lower crustaceans of the plankton of lakes in Karelia, in Fauna ozer Karelii. Bespozvonochnye (Fauna of Lakes in Karelia: Invertebrates), Moscow: Nauka, 1965, pp. 111–146.Google Scholar
 7. Filimonova, Z.I., On the fauna of rotifers (Rotaroria), in Syamozero i perspektivy ego khozyaistvennogo ispol’zovaniya (Lake Syamozero and the Prospects for Its Economic Use), Petrozavodsk: Karel. Fil. Akad. Nauk SSSR, 1977, pp. 83–93.Google Scholar
 8. Gerd, S.V., Obzor gidrobiologicheskikh issledovanii ozer Karelii (Overview of Hydrobiological Studies of Lakes of Karelia), Tr. Karelo-Finsk. Otd. VNIORKh, Leningrad, Gosizdat Karelo-Finsk. SSR, 1946, vol. 11, pp. 27–139.Google Scholar
 9. Gutel’makher, B.L., Metabolizm planktona kak edinogo tselogo: trofometabolicheskie vzaimodeistviya zoo- i fitoplanktona (Metabolism of Plankton as a Whole: Trophometabolic Interactions of Zooplankton and Phytoplankton), Leningrad: Nauka, 1986.Google Scholar
 10. Kitaev, S.P., Osnovy limnologii dlya gidrobiologov i ikhtiologov (Basics of Limnology for Hydrobiologists and Ichthyologists), Petrozavodsk: KarNTs Ross. Akad. Nauk, 2007.Google Scholar
 11. Kryuchkova, N.M., Rybak, V.Kh., and Petrovich, P.G., Seasonal and multiannual dynamics, in Ekologicheskaya sistema Narochanskikh ozer (Ecological System of Naroch Lakes), Minsk: Universitetskoe, 1986, pp. 127–134.Google Scholar
 12. Lazareva, N.B., Zooplankton as a food resource of fishes, in Syamozero i perspektivy ego rybokhozyaistvennogo ispol’zovaniya (Lake Syamozero and the Prospects for Its Fishery Use), Petrozavodsk: Karel. Fil. Akad. Nauk SSSR, 1977, pp. 64–82.Google Scholar
 13. Myaemets, A.Kh., Changes in zooplankton, in Antropogennoe vozdeistvie na malye ozera (Anthropogenic Impact on Small Lakes), Leningrad: Nauka, 1980, pp. 54–64.Google Scholar
 14. Opredelitel’ zooplanktona i zoobentosa presnykh vod Evropeiskoi Rossii (Identification Guide to Zooplankton and Zoobenthos of Fresh Waters of European Russia), vol. 1: Zooplankton (Zooplankton), Alekseev, V.R. and Tsalolikhin, S.Ya., Eds., Moscow: KMK, 2010.Google Scholar
 15. Ozera Karelii: Spravochnik (Lakes of Karelia: A Handbook), Filatov, N.N. and Kukharev, V.I., Eds., Petrozavodsk: KarNTs Ross. Akad. Nauk, 2013.Google Scholar
 16. Pejler, B., On long-term stability of zooplankton composition, Scr. Limnol. Uppsala, 1975, vol. II, pp. 107–117.Google Scholar
 17. Radwan, S., Bielanska-Grajner, I., and Ejsmont-Karabin, J., Wrotki (Rotifera), Radwan, S., Ed., Lodz: Oficina Wydawnicza Tercja, 2004.Google Scholar
 18. Reshetnikov, Yu.S., Popova, O.A., and Sterligova, O.P., Izmenenie struktury rybnogo naseleniya evtrofiruemogo vodoema (Changes in the Structure of Fish Population of an Eutrophic Water Body), Moscow: Nauka, 1982.Google Scholar
 19. Smirnov, A.F., Fishing in Lake Syamozero, Tr. Karel. Ped. Inst., 1939, vol. 1, pp. 127–168.Google Scholar
 20. Sovremennoe sostoyanie vodnykh ob”ektov Respubliki Kareliya. Po rezul’tatam monitoringa 1992–1997 gg. (The Current State of the Water Bodies of the Republic of Karelia according to the Monitoring Results of 1992–1997), Petrozavodsk: KarNTs Ross. Akad. Nauk, 1998.Google Scholar
 21. Sterligova, O.P., Pavlov, V.N., Ilmast, N.V., Pavlovskii, S.A., Komulainen, S.F., and Kuchko, Ya.A., Ekosistema Syamozera (biologicheskii rezhim i ispol’zovanie) (Ecosystem of Lake Syamozero (Biological Regime and Use)), Petrozavodsk: KarNTs Ross. Akad. Nauk, 2002.Google Scholar
 22. Sterligova, O.P. and Ilmast, N.V., State of populations of smelt Osmerus eperlanus from Vygozero and Syamozero that formed as a result of self-dispersion, J. Ichthyol., 2012, vol. 52, no. 3, pp. 261–267.CrossRefGoogle Scholar
 23. Weglenska, T., Bownik-Dylinska, L., and Ejsmont-Karabin, J., Structure and dynamics of zooplankton, Ekol. Pol., 1983, vol. 31, no. 3, pp. 679–717.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Inc. 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.Institute of Biology, Karelian Research CenterRussian Academy of SciencesPetrozavodskRussia
 2. 2.Petrozavodsk State UniversityPetrozavodskRussia

Personalised recommendations