Advertisement

Chemometrics in the works of Russian analysts

 • V. I. Vershinin
Rewievs

Abstract

A review of studies made in 1991–2010 using chemometric methods and aimed at solving basic chemical analytical problems is presented. Russian experts actively using chemometric methods are not numerous, but the attention of the analytical community to these methods rapidly grows. The review covers the scientific achievements in the development of identification (classification) algorithms, their application to qualitative analysis, and the use of multivariate calibrations in quantitative analysis.

Keywords

Russian science new achievements analytical chemistry chemometrics identification multivariate graduation analysis of petroleum products pharmaceutical analysis 

References

 1. 1.
  Babko, A.K., Fiziko-khimicheskii analiz kompleksnykh soedinenii v rastvorakh. Opticheskii metod (Physicochemical Analysis of Complex Compounds in Solutions: Optical Method), Kiev: Akad. Nauk Ukrainy, 1955.Google Scholar
 2. 2.
  Komar’, N.P., Khimicheskaya Metrologiya (Chemical Metrology), Kharkov: Vishcha Shkola, 1983, Ch. 1.Google Scholar
 3. 3.
  Nalimov, V.V., Primenenie matematicheskoi statistiki pri analize veshchestva (Application of the Mathematical Statistics in the Substance Analyses), Moscow: Fizmatgiz, 1960.Google Scholar
 4. 4.
  Zolotov, Yu.A. and Vershinin, V.I., Istoriya i metodologiya analiticheskoi khimii (History and Methodology of Analytical Chemistry), Moscow: Akademiya, 2007.Google Scholar
 5. 5.
  Matematicheskie metody i EVM v analiticheskoi khimii: Sb. nauchn. trud. (Mathematical Methods and Computers in Analytical Chemistry: A Collection of Papers), Gribov, L.A., Ed., Moscow: Nauka, 1989.Google Scholar
 6. 6.
  Brereton, P.G., Chemometrics. Data analysis for the Laboratory and chemical plant, Wiley, 2003.Google Scholar
 7. 7.
  Esbensen, K.H., Multivariate Data Analysis-in Practice. An Introduction to Multivariate Data Analysis and Experimental Design, Oslo: CAMO, 2001, 5th ed.Google Scholar
 8. 8.
  Sharaf, M.A., Illman, D.L., and Kowalski, B.R., Chemometrics, New York: Wiley, 1986.Google Scholar
 9. 9.
  Rodionova, O.E. and Pomerantsev, A.L., Usp. Khim., 2006, vol. 75, no. 4, p. 302.Google Scholar
 10. 10.
  Esbensen, K.H. and Rodionova, O.Ye., Chemom. Intell. Lab. Syst., 2007, vol. 88, no. 1, p. 1.CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Ivanova, L.V., Safieva, R.Z., and Koshelev, V.N., Vestn. Bashk. Univ., 2008, vol. 13, no. 4, p. 869.Google Scholar
 12. 12.
  Arzamastsev, A.P., Sadchikova, N.P., and Titova, A.P., Vopr. Biol., Med. Farm. Khim., 2010, no. 1, p. 16.Google Scholar
 13. 13.
  Delaney, M.F. and Warren, F.V., J. Chem. Educ., 1981, vol. 58, no. 8, p. 646.CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  Mar’yanov, B.M., Izbrannye glavy khemometriki. Uchebnoe posobie (Selected Aspects of Chemometrics: A Handbook), Tomsk: Tomsk. Gos. Univ., 2004.Google Scholar
 15. 15.
  Shaevich, A.B., Zh. Anal. Khim., 1992, vol. 47, no. 1, p. 168.Google Scholar
 16. 16.
  Wold, S., Chemom. Intell. Lab. Syst., 1995, no. 1, p. 109.Google Scholar
 17. 17.
  Rodionova, O.E. and Pomerantsev, A.L., Khemometrika v analiticheskoi khimii (Chemometrics in Analytical Chemistry), 2006. http://www.chemometrics.ru/materials/articles/chemometrics-review.pdf
 18. 18.
  Elyashberg, M.E., Blinov, K., Molodtsov, S., et al., J. Cheminformatics, 2009. doi: 10.1186/1758-2946-1-3.Google Scholar
 19. 19.
  Vershinin, V.I., Derendyaev, B.G., and Lebedev, K.S., Komp’yuternaya identifikatsiya organicheskikh soedinenii (Computer-Assisted Identification of Organic Compounds), Moscow: Akademkniga, 2003.Google Scholar
 20. 20.
  Vigdergauz, M.S., Arutyunov, Yu.I., Kurbatova, S.V., and Kolosova, E.A., Zh. Anal. Khim., 1994, vol. 49, no. 10, p. 1967.Google Scholar
 21. 21.
  Mil’man, B.L., Vvedenie v khimicheskuyu identifikatsiyu (Introduction to the Chemical Identification), St. Petersburg: VVM, 2008.Google Scholar
 22. 22.
  Vigdergauz, M.S., Arutyunov, Yu.I., Kolosova, E.A., and Kurbatova, S.V., Zh. Anal. Khim., 1995, vol. 50, no. 8, p. 827.Google Scholar
 23. 23.
  Zenkevich, I.G., Zh. Strukt. Khim., 1994, vol. 35, no. 6, p. 177.Google Scholar
 24. 24.
  Zenkevich, I.G. and Kranicz, B., Chemom. Intell. Lab. Syst., 2003, vol. 67, no. 1, p. 51.CrossRefGoogle Scholar
 25. 25.
  Zenkevich, I.G., Zh. Strukt. Khim., 2009, vol. 50, no. 5, p. 931.Google Scholar
 26. 26.
  Berezkin, V.G., Gerasimenko, V.A., and Nabivach, V.M., Zh. Anal. Khim., 1996, vol. 51, no. 4, p. 410 [J. Anal. Chem. (Engl. Transl.), vol. 51, no. 4, p. 377].Google Scholar
 27. 27.
  Lekomtsev, A.S., Vekhter, E.P., Nazarkin, A.V., and Pil’dus, I.E., Ekol. Khim., 1997, vol. 6, no. 2, p. 120.Google Scholar
 28. 28.
  Volkov, V.V., Appl. Spectrosc., 1996, vol. 50, no. 3, p. 320.CrossRefGoogle Scholar
 29. 29.
  Monakhova, Yu.B., Astakhov, S.A., and Mushtakova, S.P., Zh. Anal. Khim., 2009, vol. 65, no. 5, p. 495 [J. Anal. Chem. (Engl. Transl.), vol. 65, no. 5, p. 479].Google Scholar
 30. 30.
  Monakhova, Yu.B., Astakhov, S.A., Kraskov, A.V., and Mushtakova, S.P., Chemom. Intell. Lab. Syst., 2010, vol. 103, no. 2, p. 108.CrossRefGoogle Scholar
 31. 31.
  Krasnyanchin, Ya.N., Panteleimonov, A.V., and Kholin, Yu.V., Metody Ob″ekty Khim. Anal., 2010, vol. 5, no. 3, p. 118.Google Scholar
 32. 32.
  Monakhova, Yu.B., Mushtakova, S.P., Kolesnikova, S.S., and Astakhov, S.A., Anal. Bioanal. Chem., 2010, vol. 397, no. 3, p. 1297.CrossRefGoogle Scholar
 33. 33.
  Vershinin, V.I., Zh. Anal. Khim., 2000, vol. 55, no. 5, p. 468 [J. Anal. Chem. (Engl. Transl.), vol. 55, no. 5, p. 417].Google Scholar
 34. 34.
  Vershinin, V.I. and Serebrennikov, I.V., Metody Ob″ekty Khim. Anal., 2009, vol. 4, no. 2, p. 145.Google Scholar
 35. 35.
  Bondarenko, I.I., Treiger, B.A., Rezvitskii, V.V., and Mazalov, L.N., Analyst, 1992, vol. 117, no. 4, p. 795.CrossRefGoogle Scholar
 36. 36.
  Yakimov, I.S., Zavod. Lab., Diagn. Mater., 2007, vol. 73, no. 11, p. 32.Google Scholar
 37. 37.
  Yakimov, I.S. and Dubinin, P.S., Zavod. Lab., Diagn. Mater., 2008, vol. 74, no. 11, p. 28.Google Scholar
 38. 38.
  Lebedev, K.S., Zh. Anal. Khim., 1993, vol. 48, no. 5, p. 851.Google Scholar
 39. 39.
  Lebedev, K.S., Nekhoroshev, S.A., Kirshanskii, S.P., and Derendyaev, B.G., Sib. Khim. Zh., 1992, no. 3, p. 72.Google Scholar
 40. 40.
  Strokov, I.I., Lebedev, K.S., and Derendyaev, B.G., Zh. Strukt. Khim., 1996, vol. 37, no. 6, p. 1129.Google Scholar
 41. 41.
  Elyashberg, M.E., Gribov, L.A., and Serov, V.V., Molekulyarnyi spektral’nyi analiz i EVM (Molecular Spectroscopic Analysis and Computers), Moscow: Nauka, 1980.Google Scholar
 42. 42.
  Elyashberg, M.E., Karasev, Yu.Z., Martirosian, E.R., et al., Anal. Chim. Acta, 1997, vol. 348, nos. 1–3, p. 443.CrossRefGoogle Scholar
 43. 43.
  Legin, A.V., Vlasov, Yu.G., and Rudnitskaya, A.M., Sens. Actuators, B, 1996, vol. 34, nos. 1–3, p. 456.CrossRefGoogle Scholar
 44. 44.
  Legin, A.V., Rudnitskaya, A.M., Vlasov, Yu.G., Di Natale, C., Davide, F., and D’Amico, A., Sens. Actuators, B, 1997, vol. 44, nos. 1–3, p. 291.CrossRefGoogle Scholar
 45. 45.
  Vlasov, Yu.G., Legin, A.V., and Rudnitskaya, A.M., Usp. Khim., 2006, vol. 75, no. 2, p. 141.Google Scholar
 46. 46.
  Korenman, Ya.I., Mel’nikova, E.I., Niftaliev, S.I., and Boeva, S.E., Zh. Anal. Khim., 2007, vol. 62, no. 6, p. 655 [J. Anal. Chem. (Engl. Transl.), vol. 62, no. 6, p. 588].Google Scholar
 47. 47.
  Kuchmenko, T.A., Lisitskaya, R.P., Golovanova, V.A., and Arsenova, M.S., Zh. Anal. Khim., 2009, vol. 64, no. 4, p. 352 [J. Anal. Chem. (Engl. Transl.), vol. 64, no. 4, p. 338].Google Scholar
 48. 48.
  Kalach, A.V., Korenman, Ya.I., and Niftaliev, S.I., Iskusstvennye neironnye seti-vchera, segodnya, zavtra (Artificial Neural Networks: Yeasterday, Today, and Tomorrow), Voronezh: Voronezhsk. Gos. Tekhnol. Akad., 2002.Google Scholar
 49. 49.
  Sidel’nikov, A.V., Zil’berg, R.A., Yunusova, G.F., Kudasheva, F.Kh., and Maistrenko, V.N., Vestn. Bashk. Univ., 2008, vol. 13, no. 3, p. 487.Google Scholar
 50. 50.
  Kucheryavski, S.V., Chemom. Intell. Lab. Syst., 2006, vol. 88, no. 1, p. 100.CrossRefGoogle Scholar
 51. 51.
  Balabin, R.M., Safieva, R.M., and Lomakina, E.I., Anal. Chim. Acta, 2010, vol. 671, nos. 1–2, p. 27.CrossRefGoogle Scholar
 52. 52.
  Reshetnikova, V.N., Filatova, E.A., and Kuznetsov, V.V., Zh. Anal. Khim., 2007, vol. 62, no. 11, p. 1127 [J. Anal. Chem. (Engl. Transl.), vol. 62, no. 11, p. 1013].Google Scholar
 53. 53.
  Rodionova, O.Ye., Houmuller, L.P., and Pomerantsev, A.L., et al., Anal. Chim. Acta, 2005, vol. 549, nos. 1–2, p. 151.CrossRefGoogle Scholar
 54. 54.
  Rodionova, O.Ye., Pomerantsev, A.L., Houmuller, L., Shpak A.V., and Shpigun O.A., Anal. Bioanal. Chem., 2010, vol. 397, p. 1927.CrossRefGoogle Scholar
 55. 55.
  Labutin, T.A. and Popov, A.M., Gorbatenko A.A., and Zorov N.B., Spectrochim. Acta, B, 2005, vol. 60, p. 775.CrossRefGoogle Scholar
 56. 56.
  Stromberg, A.G., Gorodilova, V.M., and Romanenko, S.V., Zh. Anal. Khim., 1994, vol. 49, no. 9, p. 941.Google Scholar
 57. 57.
  Romanenko, S.V., Stromberg, A.G., and Pushkareva, T.N., Anal. Chim. Acta, 2006, vol. 580, no. 1, p. 99.CrossRefGoogle Scholar
 58. 58.
  Romanenko, S.V., Stromberg, A.G., Selivanova, E.V., and Romanenko, E.S., Chemom. Intell. Lab. Syst., 2004, vol. 73, no. 1, p. 7.CrossRefGoogle Scholar
 59. 59.
  Kalambet, Yu.A., Koz’min, Yu.P., and Mal’tsev, S.A., Partnery Konkurenty, 2005, no. 4, p. 27.Google Scholar
 60. 60.
  Vlasova, I.V., Vershinin, V.I., and Shelpakova, A.S., Vestn. Omsk. Univ., 2010, no. 2, p. 14.Google Scholar
 61. 61.
  Masyakova, E.N., Vlasova, I.V., and Koryagina, A.Yu., Zavod. Lab., Diagn. Mater., 2010, vol. 76, no. 2, p. 18.Google Scholar
 62. 62.
  Vasil’eva, I.E., Kuznetsov, A.M., Vasil’ev, I.L., et al., Zh. Anal. Khim., 1997, vol. 52, no. 12, p. 1238 [J. Anal. Chem. (Engl. Transl.), vol. 52, no. 12, p. 1118].Google Scholar
 63. 63.
  Shabanova, E.V., Vasil’eva, I.E., Vasil’ev, I.L., et al., Zavod. Lab., Diagn. Mater., 2005, vol. 71, no. 2, p. 9.Google Scholar
 64. 64.
  Pomerantsev, A.L. and Rodionova, O.E., Zh. Anal. Khim., 2006, vol. 61, no. 10, p. 1032 [J. Anal. Chem. (Engl. Transl.), vol. 61, no. 10, p. 952].Google Scholar
 65. 65.
  Pomerantsev, A.L. and Rodionova, O.Ye., Chemom. Intell. Lab. Syst., 2005, vol. 79, nos. 1–2, p. 73.CrossRefGoogle Scholar
 66. 66.
  Vlasova, I.V., Shelpakova, A.S., and Vershinin, V.I., Zavod. Lab., Diagn. Mater., 2011, vol. 77, no. 4, p. 19.Google Scholar
 67. 67.
  Vershinin, V.I., Kopteva, E.V., and Troitskii, V.V., Zavod. Lab., Diagn. Mater., 2005, vol. 71, no. 11, p. 10.Google Scholar
 68. 68.
  Vershinin, V.I., Vlasova, I.V., and Tsypko, T.G., Metody Ob″ekty Khim. Anal., 2010, vol. 5, no. 4, p. 226.Google Scholar
 69. 69.
  Khots, M.S., Nazarov, V.I., and Lyovin, A.A., Chemom. Intell. Lab. Syst., 1993, vol. 18, no. 3, p. 281.CrossRefGoogle Scholar
 70. 70.
  Gribov, L.A., Elyashberg, M.E., and Karasev, Yu.Z., Anal. Chim. Acta, 1995, vol. 316, no. 2, p. 217.CrossRefGoogle Scholar
 71. 71.
  Gribov, L.A., Baranov, V.I., and Elyashberg, M.E., Bezetalonnyi molekulyarnyi spektral’nyi analiz (Standardless Molecular Spectral Anal ysis), Moscow: Editorial URSS, 2002.Google Scholar
 72. 72.
  Mar’yanov, B.M., Khimiki TGU na poroge tret’ego tysyacheletiya (Chemists of the Tomsk State University at the Threshold of the Third Millenium), Tomsk: Tomsk. Gos. Univ., 1998.Google Scholar
 73. 73.
  Kuznetsov, V.V. and Reshetnikova, V.N., Zh. Anal. Khim., 1999, vol. 54, no. 3, p. 230 [J. Anal. Chem. (Engl. Transl.), vol. 54, no. 3, p. 204].Google Scholar
 74. 74.
  Kuznetsov, V.V. and D’yakov, N.A., Zh. Anal. Khim., 1999, vol. 54, no. 11, p. 1212 [J. Anal. Chem. (Engl. Transl.), vol. 54, no. 11, p. 1076].Google Scholar
 75. 75.
  Pletnev, I.V. and Zernov, V.V., Anal. Chim. Acta, 2002, vol. 455, no. 1, p. 131.CrossRefGoogle Scholar
 76. 76.
  Panfilov, P.V., Vershinin, V.I., and Zernov, V.V., Zh. Anal. Khim., 2005, vol. 60, no. 12, p. 1255 [J. Anal. Chem. (Engl. Transl.), vol. 60, no. 12, p. 1118].Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2011

Authors and Affiliations

 • V. I. Vershinin
  • 1
 1. 1.Dostoevsky Omsk State UniversityOmskRussia

Personalised recommendations