Advertisement

Human Physiology

, Volume 36, Issue 1, pp 64–71 | Cite as

Development and training of coordination skills in 11- to 19-year-old soccer players

 • W. I. Ljach
 • Z. Witkowski
Article

Abstract

The purpose of the study was to determine the specificity of the development and training of coordination skills (CSs) in 11- to 19-year-old soccer players (n = 600). Tests for soccer players’ CSs and technical skills and one- and two-year training experiments on targeted development of CSs were used. It was found that the period from 11 to 13 years of age was the most favorable for the development of CSs in soccer players, and the period from 14 to 16 years of age was the next most favorable. The use of special coordination training aimed at development of individual CSs led to a greater improvement, with the CS and technical skill parameters of athletes from the experimental groups being significantly higher (by 2.5–38.3 and 3.6–12.2%, respectively) than those of athletes from the control groups developing CSs by the traditional method using dexterity exercises.

Keywords

Technical Skill Soccer Player Training Experiment Movement Coordination Sport School 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Zimmermann, K., Wesentliche Koordinative Fähigkeiten für Sportspiele Theor. Praxis Korperkult., 1982, no. 6, p. 439.Google Scholar
 2. 2.
  Roth, K., Strukturanalyse korodinativer Fähigkeiten (Empirische Überprüfung koordinationstheoretischer Konzepte). Bad Homburg, 1982.Google Scholar
 3. 3.
  Ljach, W.I., The Concepts of Coordination Skills and Dexterity, Teor. Prakt. Fiz. Kul’t., 1983, no. 8, p. 44.Google Scholar
 4. 4.
  Ljach, W.I., Problems of Diagnosis of Coordination Skills: Analysis of Foreign Publications, Teor. Prakt. Fiz. Kul’t., 1987, no. 2, p. 56.Google Scholar
 5. 5.
  Hirtz, P., Koordinative Fahigkeiten Im Schulsport, Berlin: Volk und Wissen, Volkseigener, 1985.Google Scholar
 6. 6.
  Ljach, W., Przygotowanie Koordynacyjne w zespołowych grach sportowych, in Science in Sports Team Games, Bergier, J., Ed., Biała Podlaska: Inst. Wychowania Fizycznego i Sportu, 1995, p. 155.Google Scholar
 7. 7.
  Ljach, W., Die koordinative Vorbereitung des Sportlers in den Sportspielen der Manschaften, in Science in Sports Team Games, Bergier, J., Ed., Bia a Podlaska: Inst. Wychowania Fizycznego i Sportu, 1995, p. 140.Google Scholar
 8. 8.
  Neumaier, A. and Mechling, H., Allgemeines Oder Sportartspezifisches Koordinationstraining?, Leistungssport, 1995, no. 5, p. 14.Google Scholar
 9. 9.
  Rostock, J. and Zimmermann, K., Koordinationstraining Zwischen Generalität und Spezifität, Leistungssport, 1997, no. 4, p. 28.Google Scholar
 10. 10.
  Ljach, W.I. and Sadovski, E., On the Concepts, Objectives, Place, and Principles of Coordination Training in Sports, Teor. Prakt. Fiz. Kul’t., 1999, no. 5, p. 40.Google Scholar
 11. 11.
  Hartmann, C., Ausbildung Der Koordinativen Fähigkeiten, in Hartmann, C. and Minow, H.-J., Sport verstehen—Sport erleben, part 2: Trainingsmethodische Grundlagen, Freistaat Sachsen, 1999, p. 322.Google Scholar
 12. 12.
  Nieber, L. and Glasauer, G., Zur Methodik eines theoriegeleiteten Koordinationstrainings im Basketball, Leistungssport, 2000, no. 6, p. 39.Google Scholar
 13. 13.
  Witkowski, Z., Coordination Skills of Young Soccer Players: Diagnosis, Structure, and Ontogeny, Cand. Sci. (Pedag..) Dissertation, Moscow, 2003.Google Scholar
 14. 14.
  Ljach, W. and Witkowski, Z., Koordynacyjne zdolności motoryczne w pilce noznej, Warsaw: Centralny Osrodek Sportu, 2004.Google Scholar
 15. 15.
  Ljach, W. and Witkowski, Z., Sexual Dimorphism in the Development of Coordination Skills of 15- to 18-Year-Old Soccer Players, in Nauka Olimp. Sport. Mezhd. Nauchn.-Teor. Zh. Spets. Obl. Sport. Nauchn. Rab. Prep. Vuzov Tren. Sportsm., 2008, no. 1, p. 41.Google Scholar
 16. 16.
  Witkowski, Z. and Ljach, W.I., Development of Coordination Skills in 11- to 18-Year-Old Soccer Players, Fiz. kul’t. Vosp. Obraz. Tren., 2008, no. 6, p. 34.Google Scholar
 17. 17.
  Ljach, W., Miejsce ogólnego i specjalnego przygotowania koordynacyjnego w treningu sportowym dzieci i młodzie y in Aktualne problemy sportu dzieci i młodzie y (Interdisciplinary Regional Conf.), Warsaw: Inst. Sportu, 1994, p. 166.Google Scholar
 18. 18.
  Raczek, J., Mynarski, W., and Ljach, W., Kształtowanie i diagnozowanie koordynacyjnych zdolno ci motorycznych. Podr cznik dla nauczycieli, trenerów i studentów, Katowice: AWF, 2002, p. 237.Google Scholar
 19. 19.
  Ljach, W.I., Witkowski, Z., and Zmuda, V., Sports Motor Tests for Estimating Specific Coordination Skills of Soccer Players, Teor. Prakt. Fiz. Kul’t., 2002, no. 8, p. 51.Google Scholar
 20. 20.
  Witkowski, Z. and Ljach, W.I., Coordination Skills in Soccer: Diagnosis, Prediction of Development, and Training, Fiz. Kul’t. Vosp. Obraz. Tren., 2006, no. 4, p. 28.Google Scholar
 21. 21.
  Schnabel, G., Die koordinativen Fähigkeiten und das Problem der Gewandtheit, Theor. Praxis Körperkultur, 1973, no. 3, p. 263.Google Scholar
 22. 22.
  Schnabel, G., Koordinative Fähigkeiten im Sport—ihre Erfassung und zielgerichtete Ausbildung, Theor. Praxis Körperkultur., 1974, no. 7, p. 627.Google Scholar
 23. 23.
  Blume, D.-D., Kennzeichung koordinativer Fähigkeiten und Möglichkeiten ihrer Herausbildung im Trainingsprozes, Wissenschaft. Z. DHfK, 1981, no. 3, p. 17.Google Scholar
 24. 24.
  Ljach, W.I., The Factor Structure of Dexterity in Terms of the Multilevel System of Voluntary Movement Control, Teor. Prakt. Fiz. Kul’t., 1979, no. 5, p. 51.Google Scholar
 25. 25.
  Ljach, W.I., Analysis of the Characteristics Explaining the Essence of Coordination Skills, Teor. Prakt. Fiz. Kul’t., 1984, no. 1, p. 48.Google Scholar
 26. 26.
  Ljach, W.I., Koordinatsionnye sposobnosti shkol’nikov (Coordination Skills of Schoolchildren), Minsk: Polymya, 1989.Google Scholar
 27. 27.
  Ljach, W.I., Coordination and Motor Activity Improvement in Physical Education and Sports: History, Theory, and Experimantal Studies, Teor. Prakt. Fiz. Kul’t., 1995, no. 11, p. 16.Google Scholar
 28. 28.
  Gagaeva, G.M., Psikhologiya futbola (The Psychology of Soccer), Moscow: Fizkul’tura i Sport, 1969.Google Scholar
 29. 29.
  Bril’, M.S., Otbor v sportivnykh igrakh (Selection in Team Sports), Moscow: Fizkul’tura i Sport, 1980.Google Scholar
 30. 30.
  Meijer, H.-W., Charakteristik und Bildung der koordinativer Fähigkeiten im Fussballsport, Theor. Praxis Körperkultur. 1983, no. 7, p. 537.Google Scholar
 31. 31.
  Stuła A. Technika i koordynacja ruchowa w piłce no nej, Trener, 1997, no. 4, p. 20.Google Scholar
 32. 32.
  Ljach W., Witkowski Z., Żmuda W. Prognostyczność wskaźników specyficznych koordynacyjnych zdolności motorycznych u młodych piłkarzy no nych: dane wieloletnich, longitudinalnych obserwacji, in Trening sportowy na przełomie wieków. Spa a. 2002, p. 34.Google Scholar
 33. 33.
  Ljach, W., Witkowski, Z., and Żmuda W. Prognoźowanie perspektywiczności piłkarzy no nych na podstawie wieloletnich obserwacji poziomu koordynacyjnych zdolności motorycznych, Wychowanie Fizyczne i Sport, 2002.Google Scholar
 34. 34.
  Ljach, W.I., Witkowski, Z., and Zmuda, V., Specific Coordination Skills as a Criterion for Predicting Sports Achievements of Soccer Players, Teor. Prakt. Fiz. Kul’t., 2002, no. 4, p. 21.Google Scholar
 35. 35.
  Stuła A. Wpływ koordynacji ruchowej na skuteczność gry piłkarzy no nych oraz jej zró nicowanie w ró nych kategoriach wiekowych Trener, 1995, no. 5, p. 10.Google Scholar
 36. 36.
  Wyżnikiewicz-Kopp Z. Koordynacyjne zdolności ruchowe dzieci i młodzieży. Uniwersytet Szczeciński, 1992.Google Scholar
 37. 37.
  Szwarc, A., Wyniki wybranych testów motorycznych a trenerska ocena sportowych mo liwości młodych piłkarzy, Sport Wyczynowy, 2000, nos. 1–2, p. 39.Google Scholar
 38. 38.
  Ljach, W.I., Koordinatsionnye sposobnosti: diagnostika i razvitie (Coordination Skills: Diagnosis and Development), Moscow: TVT Divizion, 2006.Google Scholar
 39. 39.
  Ljach, W., Gargula, L., Bujas, P., and Witkowski, Z., Wpływ 2-letniego treningu koordynacyjnego na zmiany poziomu rozwoju specyficznych koordynacyjnych zdolności motorycznych (KZM) i umięjetności technicznych u młodych piłkarzy nożnych będących na etapie specjalistycznym, in Proces doskonalenia treningu i walki sportowe—diagnostyka, Kuder, A., Perkowski, K., and ledziewski, D., Eds., Warsaw: AWF, 2005, vol. 2, p. 144.Google Scholar
 40. 40.
  Witkowski, Z. and Ljach, W., Ćwiczenia kształtujące koordynacyjne zdolności motoryczne w piłce nożnej. Warszawa: Centralny O rodek Sportu, 2004.Google Scholar
 41. 41.
  Farfel’, V.S., Razvitie dvizhenii u detei shkol’nogo vozrasta (Development of Movements in Schoolchildren), Moscow: Akad. Ped. Nauk RSFSR, 1959.Google Scholar
 42. 42.
  Farfel’, V.S., Upravlenie dvizheniyami v sporte (Movement Control in Sports), Moscow: Fizkul’tura i Sport, 1975.Google Scholar
 43. 43.
  Lyubomirskii, L.E., Specificity of Precise Movement Control in Schoolchildren of Different Ages, Fiziol. Chel., 1983, vol. 9, no. 1, p. 58.Google Scholar
 44. 44.
  Ljach, W.I., Development of Coordination Skills in Schoolchildren, Doctoral (Pedag.) Dissertation, Moscow, 1990.Google Scholar

Copyright information

© Pleiades Publishing, Ltd. 2010

Authors and Affiliations

 • W. I. Ljach
  • 1
 • Z. Witkowski
  • 1
 1. 1.Academy of Physical EducationCracowPoland

Personalised recommendations